Direkcija za izgradnju Bečej, kao naručilac u postupku javne nabavke za izgradnju saobraćajnice u Rečo Janoša (od Arpada G. Balaža do Alekse Šantića) u Bačkom Petrovom Selu, diskriminatorski je odredila dodatni uslov, i to u pogledu mehanizacije koju ponuđač mora da ima u vlasništvu kako bi mogao da podnese ponudu.

Osim što je u ovom postupku ograničena konkurencija, Direkcija je i grubo prekršila Zakon o javnim nabavkama, i to konkretno članove 63. i 76. Naime, članom 63. Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Ovim je članom definisana i obaveza naručioca, i to na sledeći način: naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

S tim u vezi, redakcija portala MojBečej.rs raspolaže pitanjem zainteresovanog lica, blagovremeno poslatog, kao i odgovorom osobe određene da odgovara na pitanja ponuđača u vezi sa pripremanjem ponuda i pojašnjenjima konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke za izgradnju saobraćajnice u Rečo Janoša (od Arpada G. Balaža do Alekse Šantića) u Bačkom Petrovom Selu. Dodajemo i da je odgovor naručioca stigao na elektronsku adresu zainteresovanog lica u svega nekoliko minuta. Korespodenciju prenosimo u celosti, s tim da identitet zainteresovanog lica ostaje poznat redakciji.

Pitanje zainteresovanog lica:

25. septembar 2015. (12.48)

Poštovani,

Molimo vas da u zakonskom roku odgovorite na pitanja u vezi sa javnom nabavkom JN MV 17-790-1/2015 (javna nabavka – radovi na „izgradnji saobraćajnice u ulici Rečo Janoša (od ulice Arpada G. Balaža do ulice Alekse Šantića) u Bačkom Petrovom Selu“). Naime, interesuje nas da li zahtevani kadrovski kapacitet od 10 radnika (radnici sa minimalnom završenom srednjom stručnom spremom) moraju biti angažovani na dan objave poziva, ili na dan podnošenja ponude ili na dan zaključenja ugovora? Ovim putem skrećemo pažnju na diskriminatorski uslov koji ste postavili kod dodatnih uslova, tačnije kod tehničke opremljenosti, gde zahtevate da ponuđač u svom vlasništvu ima neophodnu mehanizaciju. Molimo vas da u skladu sa zakonom odgovorite na pitanje, precizirate dokumentaciju u delu gde smo na to ukazali i da izmenite konkursnu dokumentaciju.

Odgovor naručioca, odnosno Sandre Popov iz Direkcije za izgradnju Bečej

25. septembar (1.19)

Poštovana,

Radnici treba da budu angažovani od dana podnošenja ponude, takođe bih Vas obavestila da su članovi komisije za pomenutu javnu nabavku i predstavnici Uprave za kapitalna ulaganja i da smo pre objavljivanja poziva dobili saglasnost na sadržaj konkursne dokumentacije od istih što je i bio uslov za raspisivanje javne nabavke.

Redakcija portala MojBečej.rs analizirala je konkursnu dokumentaciju javne nabavke za izgradnju saobraćajnice u Bačkom Petrovom Selu. Naručilac je u ovom postupku kao dodatni uslov, u pogledu tehničke opremljenosti odredio da ponuđač u svom vlasništvu ima neophodnu mehanizaciju za izvođenje predmetne nabavke, i to dva kamiona ukupne nosivosti 15 tona, dva teretna vozila i dve kombinovane mašine. Ovako određenim dodatnim uslovom, kada naručilac zahteva da ponuđač mehanizaciju ima u vlasništu, a ne dozvoljava zainteresovanim ponuđačima da za potrebe učestvovanja u ovoj nabavci, tehnički kapacitet uzmu u zakup, na lizing, Direkcija je postupila suprotno članu 76. Zakona o javnim nabavkama. Jer, članom 76. Zakona o javnim nabavkama naručiocu je omogućeno da odredi dodatne uslove u postupku javne nabavke, ali tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.

Vratimo se na korespodenciju između zainteresovanog lica i finansijskog rukovodioca u JP „Direkcija za izgradnju“ Bečej Sandre Popov, u vezi sa javnom nabavkom za izgradnju saobraćajnice u Bačkom Petrovom Selu.

U odgovoru Direkcije za izgradnju je rečeno da Uprava za kapitalna ulaganja (Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine, koja je opredelila novac za ovaj posao, prim. nov.) ima saznanja o tome na koji je način dodatni uslov kod tehničke opremljenosti određen, a za koje je zainteresovano lice ukazalo da je diskriminatorski određeno.

Postavlja se pitanje zašto Direkcija za izgradnju nije objavila ovu korespodenciju, a bila je obavezna da objavi i to na dva mesta (portal Uprave za javne nabavke i sajt naručioca), i zašto nije izmenila dokumentaciju u delu gde je to zainteresovano lice ukazalo kako bi se postupak odvijao u skladu sa zakonom.

U prilog tvrdnjama zainteresovanog lica i redakcije u ovom slučaju, pozivamo se na rešenje 4-00-1995/2014 Republičke komisije za postupke u javnim nabavkama, kojim je iz takvih razloga postupak javne nabavke poništen. U konkrentom Rešenju Komisije navodi se da ne postoji opravdana potreba da se onemogući učešće onih ponuđača koji vozila poseduju na osnovu lizinga ili zakupa i da takav uslov predstavlja diskriminaciju.

Ako ima nameru da „upodobi“ konkursnu dokumentaciju određujući dodatne uslove suprotno odredbama zakona, zbog, opet ističemo, zakonom date mogućnosti da zainteresovano lice javno ukaže na nepravilnosti, zloupotrebe i nezakonitosti, naručioci i nisu baš u zavidnoj situaciji, pa su mehanizmi precizirani članovima 20. i 63. Zakona i više nego poželjni. Jer, zakonodavac je za nameru imao upravo to: mogućnost blagovremenog ukazivanja na kršenja zakona i korupciju koje je na internetu dostupno javnosti.

Odlukom o dodeli ugovora od 27. oktobra 2015, koju je na predlog komisije potpisao direktor Direkcije Goran Matić, ugovor bi u narednom periodu trebalo da se zaključi Imperijal bildingsom DOO iz Novog Sada. U pitanju je jedini ponuđač koji je podneo ponudu, u iznosu od 1.572.768 dinara.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име