Savez vojvođanskih Mađara (SVM) je u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima prikazao troškove naknada po ugovorima o delu u iznosu od 1.345.000 dinara, bez verodostojnih računovodstvenih isprava, odnosno dokaza o izvršenim uslugama od strane angažovanih lica, suprotno Zakonu o računovodstvu, primio je nenovčani prilog od Udruženja za omladinu „Destinus“ po osnovu korišćenja poslovnog prostora bez naknade u Kanjiži, suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, kojim je zabranjeno finansiranje političkog subjekta od strane udruženja i drugih nedobitnih organizacija, neki su od nalaza nakon kontrole Državne revizorske institucije (DRI).

Dodajemo da su troškovi reklame i propagande prošle godine iznosili  2.934.000 dinara. Deo ovih troškova odnosi se na izbor za članove saveta mesnih zajednica u Bečeju i Subotici. Pored toga, stranka nije iskazala troškove vode i grejanja u prostorijama u Bečeju.

Osim navedenog, u postupku revizije prezentovan je Ugovor o zakupu iz decembra 2012. godine zaključen sa Fondacijom „Panonija“ i Fondacijom „Laslo Sekereš“, obe iz Subotice, za korišćenje poslovnog prostora na lokaciji u Subotici, Age Mamužića 11/1, samo na mađarskom jeziku. U postupku revizije, navedeni ugovor nije prezentovan na srpskom jeziku, suprotno odredbama člana 1. i 2. Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

DRI je danas objavila izveštaj o reviziji o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Saveza vojvođanskih Mađara za 2015. godinu, u kom se, pored iznetog, navodi i da u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima nisu prikazani prilozi u vidu primljenih usluga bez naknade, niti troškovi korišćenja poslovnog prostora površine 16 metara kvadratnih od zakupodavca Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, Bačka Palanka.

SVM nije obezbedio izjave od 66 fizičkih lica koja su dala prilog u ukupnom iznosu od 1.729.000 dinara, o tome da nije prekoračena maksimalna vrednost davanja, suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, kao i da nije sačinio na srpskom jeziku disciplinski pravilnik i ugovor o zakupu poslovnog prostora, već samo na mađarskom jeziku, suprotno Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisama.

-Preporučuje se Savezu vojvođanskih Mađara da poslovni prostor primljen na korišćenje bez naknade od zakupodavca Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije iz Bačke Palanke, evidentira kao prilog po tržišnoj vrednosti usluge zakupa u skladu sa odredbama čl. 9. i 27. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, navodi se u izveštaju DRI.

Savez vojvođanskih Mađara je u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima prikazao troškove naknada po ugovorima o delu u iznosu od 1.345.000 dinara, bez verodostojnih računovodstvenih isprava, odnosno dokaza o izvršenim uslugama od strane angažovanih lica, suprotno Zakonu o
računovodstvu.

Savez vojvođanskih Mađara je primio nenovčani prilog od Udruženja za omladinu „Destinus“ po osnovu korišćenja poslovnog prostora bez naknade u Kanjiži, suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, kojim je zabranjeno finansiranje političkog subjekta od strane udruženja i drugih nedobitnih organizacija.

Saglasno članu 57. stav 1. tačka 3) Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji,
ako subjekt revizije u čijem su poslovanju bile otkrivene nepravilnosti, ne
podnese u propisanom roku Instituciji odazivni izveštaj, protiv odgovornog
lica subjekta revizije podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Subjekt revizije Savez vojvođanskih Mađara je, na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, dužan da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (odazivni izveštaj) u roku od 90 dana, počev od narednog dana od dana uručenja ovog izveštaja.

Odazivni izveštaj mora da sadrži navođenje revizije, na koju se on odnosi, kratak opis nepravilnosti u poslovanju, koje su otkrivene revizijom i prikazivanje mera ispravljanja.

Savez vojvođanskih Mađara ima status pravnog lica, sedište joj je u Subotici, Age Mamužića broj 11/I, predstavlja ga i zastupa predsednik stranke bez ograničenja, izabran na Skupštini stranke. Kao zastupnik stranke upisan je Ištvan Pastor iz Hajdukova.

Evidencija o članstvu stranke
Statutom stranke propisano je da se Evidencija članova vodi u elektronskoj formi i da sadrži: redni broj člana, titulu člana, ime i prezime člana, jedinstveni matični broj građana, mesto rođenja, prebivalište i adresu, ime i prezime oba roditelja, naziv mesne i opštinske/gradske/okružne organizacije, naziv mesne zajednice, kontakte člana, školsku spremu, zanimanje, naziv radnog mesta, poznavanje stranih jezika i rada na računaru, oblasti kojima želi da se bavi u okviru stranačkog rada, datum učlanjenja, datum prestanka članstva i dr.

Savez vojvođanskih Mađara ima 11.537 evidentiranih članova. Pored redovnih članova, Savez vojvođanskih Mađara ima 598 simpatizera stranke.
Statutom stranke i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i radu Saveza vojvođanskih Mađara uređena su pitanja u vezi sa formiranjem i nadležnostima mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije, izbor i razrešenje organa i organizacija i druga pitanja u vezi sa radom i organizacijom stranke.

Savez vojvođanskih Mađara obavlja svoje stranačke aktivnosti u više od 27 odbora, od čega 19 okružnih, četiri gradska i četiri opštinska odbora. Ukupan broj odborničkih mandata Saveza vojvođanskih Mađara u lokalnim samoupravama je 119 na dan 31. decembar 2015. godine.

Finansiranje i imovina stranke
Statutom stranke je predviđeno da stranka svoje aktivnosti finansira iz članarina, dopunske članarine, dotacija iz republičkog i pokrajinskog budžeta, kao i budžeta lokalnih samouprava, dotacija pravnih i fizičkih lica, prihoda od svoje imovine, zaduživanja kod banaka i drugih izvora u skladu sa zakonom.
U 2015. godini finansiranje stranke je vršeno iz: javnih izvora, odnosno iz republičkog i pokrajinskog budžeta, kao i budžeta lokalnih samouprava; iz 16 privatnih izvora, odnosno iz priloga fizičkih i pravnih lica.

U 2015. godini stranka svoje aktivnosti nije finansirala iz članarina.
Finansiranje redovnog rada stranke obavlja se preko tekućih računa kod poslovnih banaka na osnovu ovlašćenja zastupnika stranke.

Transportna sredstva iskazana u poslovnim knjigama Saveza vojvođanskih Mađara po nabavnoj vrednosti u iznosu od 6.153.000 dinara čine tri automobila namenjena za obavljanje stranačkih aktivnosti i to: jedno vozilo marke Škoda Fabia Elegance 1,6 TDI, nabavljeno 2012. godine i dva vozila marke Škoda Octavia A7 Elegance 2,0 TDI, nabavljena u 2014. godini.

U skladu sa odredbama člana 3. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti se finansiraju iz javnih i privatnih izvora. Sredstva iz ovih izvora, politički subjekti koriste za finansiranje troškova redovnog rada i troškove izborne kampanje.
Od ukupnog iznosa iskazanih prihoda od donacija, dotacija, subvencija u iznosu od 33.957.000 dinara, na prihode iz javnih izvora se odnosi iznos od 32.227.000 dinara, a na prihode iz privatnih izvora iznos od 1.730.000 dinara.
Najveći iznos ostvarenih prihoda Saveza vojvođanskih Mađara u 2015. godini se odnosi na primljena sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje redovnog rada u iznosu od 28.405.000 dinara.

Prihode iz javnih izvora u iznosu od 32.227.000 dinara čine prihodi iz budžeta
Republike Srbije u iznosu od 28.405.000 dinara, prihodi iz budžeta AP Vojvodine u iznosu od 883 hiljade dinara i prihodi iz budžeta lokalnih samouprava u iznosu od 2.939.000 dinara.

Prihodi iz budžeta Republike Srbije

Ostvareni prihodi iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 28.405.000 dinara namenjeni za finansiranje redovnog rada Saveza vojvođanskih Mađara, iskazani su na osnovu mesečnih uplata Ministarstva finansija u iznosu od 2.367.000 dinara, koje su izvršene u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, do desetog u mesecu za prethodni mesec.
Prihodi iz budžeta lokalnih samouprava za redovan rad Savez vojvođanskih Mađara je iskazao prihode iz budžeta gradova za finansiranje
redovnog rada u iznosu od 1.426.000 dinara u 2015. godini.

Prihodi od novčanih priloga fizičkih lica
Prihodi od novčanih priloga iz privatnih izvora za finansiranje redovnog rada Saveza vojvođanskih Mađara u 2015. godini iznose 1.730.000 dinara.
Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda iz privatnih izvora od 1.730.000 dinara,
na novčane priloge fizičkih lica odnosi se iznos od 1.729.000 dinara. Preostali iznos se odnosi na prilog jednog preduzetnika.

Maksimalna vrednost priloga fizičkih lica Savezu vojvođanskih Mađara u toku 2015. godine nije prekoračena, međutim, za navedene priloge istih u iznosu od 1.729.000 dinara nisu prezentovane izjave davaoca priloga, suprotno odredbama člana 9. stav 3. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Prihodi od članarina
Prihodi od članarina kao privatnih izvora finansiranja nisu iskazani u poslovnim
knjigama i finansijskim izveštajima Saveza vojvođanskih Mađara za 2015. godinu. Članom 57. Statuta Saveza vojvođanskih Mađara je uređeno da stranka svoje aktivnosti finansira iz članarine, dopunske članarine, dotacija iz republičkog i pokrajinskog budžeta, kao i iz budžeta lokalnih samouprava, donacija pravnih i fizičkih lica, prihoda od svoje imovine, zaduživanja kod banaka i drugih izvora.
Iznos članarine, odnosno dopunske članarine utvrđuje Savet Saveza vojvođanskih Mađara. Savez vojvođanskih Mađara je odlukom Saveta od 15. aprila 2013. godine regulisao da se članarine i dopunska članarina, kao vrste prihoda kojim se finansiraju aktivnosti stranke, ne uvode zbog ekonomske situacije u zemlji. U finansijskim izveštajima Saveza vojvođanskih Mađara za 2015. godinu iskazani su rashodi u ukupnom iznosu od 33.202.000 dinara.

Savez vojvođanskih Mađara nije prikazao u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima za 2015. godinu troškove električne energije i drugih usluga po osnovu korišćenja poslovnog prostora na osam lokacija, suprotno odredbama člana 27. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име