Kristina Glavardanov ističe da naručioci rizikuju sudske troškove koji bi se prevalili na poreske obveznike | Foto: Medija centar Beograd
Kristina Glavardanov ističe da naručioci rizikuju sudske troškove koji bi se prevalili na poreske obveznike | Foto: Medija centar Beograd

Direkcija za izgradnju Bečej i „Potisje” Bečej DOO odgovarajući na pitanja zainteresovanih lica (zainteresovano lice je svako lice koje ima interes da zaključi konkretan ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum) u proteklih mesec i po dana objavili su na Portalu javnih nabavki imejl adrese, odnosno memorandume koji sadrže podatke o njima, i na taj način ugrozili nekoliko zainteresovanih lica, kao i postupak javne nabavke.

Naručilac, a u ovom slučaju Direkcija i „Potisje”, obavezan je da čuva podatke o zainteresovanim licima, odnosno ponuđačima, sve do otvaranja ponuda u postupku javne nabavke.

Šteta koja se na ovaj način prouzrokuje je višestruka, ističe Kristina Glavardanov, advokatica u Antikorupcijskom pravnom savetovalištu u Bečeju.

-Ovo nije prvi slučaj u kome naručioci ne poštuju odredbu Zakona o javnim nabavkama koja se odnosi na zaštitu podataka o zainteresovanim licima, ponuđačima i podnosiocima prijava. Ovakvim postupanjem, ne samo što direktno krše zakon, već i dovode u opasnost potencijalne ponuđače i omogućavaju drugim ponuđačima da eventualno vrše pritisak na njih. Ovakvo kršenje zakona je i osnov za naknadu štete, te bi komisija za javnu nabavku morala o tome da vodi računa, jer bi eventualni sudski postupci doveli do velikih troškova koji bi se na kraju prevalili na poreske obveznike, kaže Kristina Glavardanov, advokatica u Antikorupcijskom pravnom savetovalištu ALAC u Bečeju.

Dva člana Zakona o javnim nabavkama konkretno određuju postupanje naručioca u vezi sa pitanjima zainteresovanih lica i njihovima zahtevima za pojašnjenje konkursne dokumentacije.

Zaštita podataka

Član 14

Naručilac je dužan da:

1) čuva kao poverljive sve podatke o ponučađima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;

2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;

3) čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz

ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

7. Komunikacija

Član 20

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki

odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki.

Izabrano sredstvo komunikacije mora biti široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost

učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Komunikacija se mora odvijati na način da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o

zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se

obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa

propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.

Alati koji se koriste u komunikaciji elektronskim sredstvima i njihove tehničke karakteristike

moraju biti široko dostupni i interoperativni, takvi da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj upotrebi.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Portal javnih nabavki
Portal javnih nabavki

Neretko je praksa naručilaca da zahtevaju da se komunikacija sa zainteresovanim licem isključivo odvija putem pošte, što, osim što nije dozvoljeno, u kratkim rokovima može biti potpuno bez smisla, pa se postavlja pitanje da li je to cilj naručioca.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име