Postupak javne nabavke male vrednosti usluga osiguranja koju je raspisalo Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej, zaustavio je zahtev za zaštitu prava.

 

Zahtev za zaštitu prava uložen je zbog konkursne dokumentacije, te je došlo zastoja roka za podnošenje ponuda i čeka se odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zahtev je prvo uložilo zainteresovano lice 16. aprila, četiri dana pre otvaranja ponuda.

Takođe, na internet stranici „Vodokanala“ objavljeno je da je još jedno zainteresovano lice uložilo zahtev, i to 20. aprila, odnosno dana kada je predviđeno otvaranja ponuda. Naručilac je naveo i da je taj zahtev uložen pre isteka roka za podnošenje ponuda, i da je blagovremen, kao i da je zahtev za zaštitu prava uložen na konkursnu dokumentaciju. Međutim, stav 3 član 149. Zakona o javnim nabavkama kaže: „zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca, tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja“.

U slučaju kada je zahtev za zaštitu prava neblagovremen, zakon kaže da naručilac treba da ga odbaci zaključkom.

 

Uslov tri računara u Bečeju i tri vrste osiguranja u nabavci bez partija

Što se konkursne dokumentacije u vezi sa nabavkom usluga osiguranja tiče, interesantno je da kod dodatnih uslova, u delu u vezi sa tehničkim kapacitetom, naručilac traži da ponuđač raspolaže sa tri računara u sedištu naručioca (odnosno u Bečeju). Drugo, iako su predmet nabavke osiguranje imovine preduzeća, vozila i zaposlenih, ona nije oblikovana prema partijama. Naime, ne rade sve osiguravajuće kuće svaku od traženih vrsta osiguranja, a nabavka oblikovana prema partijama omogućila bi veću konkurenciju u ovom postupku. Time bi se nesporno mogle postići uštede, za svaku vrstu osiguranja ponuđači bi se posebno „takmičili“, budući da je kriterijum za zaključivanje ugovora, u ovom slučaju, najniža ponuđena cena, odnosno mogla bi biti ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име