SO Bečej
SO Bečej

Skupština opština Bečej trebalo bi sutra (27. april) da usvoji koncesioni akt koji je jedan od prvih koraka za angažovanje privatnog partnera za obavljanje dimničarskih usluge na teritoriji opštine Bečej. Ugovor o koncesiji bi sa privatnim partnerom bio zaključen na pet godina.

U obrazloženju koji se nalazi u materijalu za sutrašnju sednicu lokalnog parlamenta (ova tačka se danas predlaže kao dopuna dnevnog reda) navodi se da opština Bečej je kao javno telo u skladu sa članom 29. stav 4. Zakona o javno – privatnom partnerstvu i koncesijama podnela Кomisiji za javno – privatno partnerstvo 14. oktobra 2016. godine predlog Koncesionog akta radi davanje mišljenja i ocene da se predmetni projekat može realizovati u formi javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, kao i je u martu ove godine dobila pozitivno mišljenje.

Kako opština Bečej nema javno preduzeće koje se bavi obavljanjem delatnosti dimničarskih usluga, niti ovu delatnost može da poveri osnovanim javnim preduzećima zbog ograničenja broja zaposlenih u skladu sa propisima koji regulišu način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i broja zaposlenih za opštinu Bečej, u obrazloženju se navodi da je neophodno sprovesti postupak realizacije projekta javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti od opšteg interesa iz svoje nadležnosti, odnosno poveravanja obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga na teritoriji opštine Bečej, a shodno odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

Iz opštine Bečej ističu da se poveravanjem obavljanja predmetne delatnosti nastoji da tu „važnu uslugu za opštinu Bečej i fizička i pravna lica na njenoj teritoriji, obezbedi na efikasan način, korišćenjem resursa i specifičnih znanja privatnog partnera, koje nema javni partner.“

Finansijska sredstva za sprovođenje ove odluke nije potrebno opredeliti sredstva u budžetu opštine Bečej, jer se sredstva za obavljanje dimničarskih usluga u celosti obezbeđuju naplatom naknade od korisnika usluge, stoji u predlogu koncesionog akta.

Inače, poslednji ugovor koji je opština Bečej imala sa AD „Dimničar“ iz Bečeja istekao je 2012. godine.

Uslovi za privatnog partnera

Radno angažovana lica moraju posedovati uverenje o izvršenoj stručnoj, protivpožarnoj obuci, izdato od strane nadležnog organa, odnosno ovlašćenih preduzeća i ustanova koje se bave zaštitom od požara i koja su ovlašćena za izdavanje uverenja o izvršenoj obuci, u skladu sa odredbama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju ispita iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik RS” br. 92/2010 i 11/2011).

U pogledu finansijskog kapaciteta, u javnom pozivu će biti predvifjena obaveza da privatni partner dokaže da u poslednjih šest meseci od dana objave javnog poziva nije bio nelikvidan.

U pogledu poslovnog kapaciteta — referenci, u javnom pozivu he biti određeno da je potrebno da je privatni partner realizovao poslove koji su predmet koncesije u prethodnih pet godina (2015, 2014, 2013, 2012 i 2011) u ukupnom najmanjem iznosu od 2.000.000 dinara.

Kriterijum za dodelu ugovora — ekonomski najpovoljnija ponuda

Ponuđači koji ispune predviđene uslove, biće ponderisani na primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, i to na sledelii način:

1) Ponuđena cena po čišćenju dimnjaka 80 pondera (maksimalni iznos će biti određen u postupku dodele koncesije)

2) Rok odziva u slučaju poziva korisnika 20 pondera – rok odziva do 24 sata (i 24 sata) od poziva korisnika 20 pondera

 

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име