Direkcija za izgradnju Bečej objavila je 30. aprila poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku za održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije. Redakcija portala MojBečej.rs analizirala je konkursnu dokumentaciju u vezi sa pomenutom nabavkom.

 

Predmetna nabavka prema tehničkoj specifikaciji obuhvata: održavanje, popravku i zamenu vertikalne saobraćajne signalizacije – saobraćajni znaci u ulicama na opštinskim putevima na teritoriji opštine Bečej, kao i u ulicama pored M i R puteva u naseljenim mestima opštine Bečej, navodi se u dokumentu.

U pitanju je postupak javna nabavka male vrednosti, a rok za podnošenje ponuda je 12. maj u 12 sati.

Interesantno je naručilac kod dodatnih uslova, kod kadrovskog kapaciteta, zahtevao da ponuđač ima pet stalno zaposlenih kvalifikovanih ili nekvalifikovanih radnika za obavljanje predmetnih radova. Sa ovim uslovom u vezi, primera radi, navodimo Rešenje broj 4-00-1995/2014 od 8. septembra 2014. godine, koje je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donela. Naime, Komisija je u navedenom slučaju donela odluku da se usvaja Zahtev za zaštitu prava i u celini poništava postupak javne nabavke, gde je potencijalni ponuđač osporio dodatni uslov u vezi sa kadrovskim kapacitetom. U obrazloženju Komisija je navela sledeće, između ostalog: zahtev naručioca da radnici moraju kod ponuđača da imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vreme je neopravdan. Ako se uzme u obzir činjenica da su prava i obaveze zaposlenih lica, koji kod poslodavca imaju zasnovan radni odnos po osnovu nekog drugog pravnog osnova, kao što je na primer ugovor na određeno vreme, ugovor o delu ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima, izjednačena sa pravima i obavezama zaposlenih lica koji su kod poslodavca zasnovali stalan radni odnos, onda je zahtev naručioca da traženi radnici moraju biti u stalnom radnom odnosu određen restriktivno, bez objektivnog opravdanja i istim se diskriminišu i stavljaju u neravnopravan položaj ponuđači koji imaju zaposlene po nekom drugom pravnom osnovu, a koji su kod poslodavca angažovani radi obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnom nabavkom.

Dalje, stav Republičke komisije jasan je i kada je u pitanju poslovni kapacitet, koji, u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama, definišu naručioci. Naime, u vezi sa poslovnim kapacitetom kao dodatnim uslovom, u Rešenju 4-00-306/2015 od 18. marta ove godine, stoji da polaznu tačku za za procenu da li je isti određen na način koji ne diskriminiše ponuđače, odnosno da li je u logičkog vezi sa predmetom javne nabavke, nužno predstavlja iznos procenjene vrednosti javne nabavke. U slučaju javne nabavke gde je naručilac Direkcija za izgradnju Bečej, poznato je da procenjena vrednost može biti najviše 3.000.000 dinara, jer je u pitanju javna nabavka male vrednosti. Kao dodatni uslov u smislu poslovnog kapaciteta traženo je da su ostvareni prihodi ponuđača u minimalnom iznosu od 15.000.000 dinara ukupno za prethodne dve obračunske godine (2012 – 2013). Drugim rečima, najviše što je u ovom dodatnom uslovu, za dve godine, moglo biti zahtevano jeste ukupan prihod od 6.000.000 dinara.

Podsetimo, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jeste samostalan i nezavisan organ, koji, kako i naziv govori, obezbeđuje zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име