U poslerevizionom izveštaju Državne revizorske institucije navodi se da je opština Novi Bečej ispravila nepravilnosti vezano za pojedine javne nabavke koje su bile sporne prethodnih godina.

Državni revizori su 2021. godine kontrolisali nabavke opštine Bečej, između ostalog. Nepravilnosti koje je opština napravila morali su da isprave i da o tome izveste državne revizore. To su i učinili, a DRI 2022. godine objavljuje Poslerevizioni izveštaj u kom daju mišljene u vezi sa ispravkama nadležnih u novobečejskoj opštini. Neke od njih su sledeće:

Nepravilnosti u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2019. i 2020. godinu

Tehnički i kadrovski kapacitet kao dodatni uslovi u postupcima javnih nabavki

Opis nepravilnosti: Konkursnom dokumentacijom je kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu tehničkog kapaciteta, između ostalog zahtevano da ponuđač mora da raspolaže sa drobilicom za mlevenje kamena, i sa jednom cisternom za gorivo, i u pogledu kadrovskog kapaciteta, naručilac je zahtevao da ponuđač ima zaposleno jedno lice sa licencom odgovornog izvođača radova sa radnim iskustvom od najmanje tri godine, što je diskriminatorski uslov koji ograničava konkurenciju jer lice sa navedenom licencom već ima odgovarajuće radno iskustvo koje je bilo uslov za sticanje iste, što je uslov koji ograničava konkurenciju i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke jer nije neposredno vezano za predmet nabavke i njegovo izvršenje, što nije u skladu sa članom 76. stav 6, a u vezi sa članom 10. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Iskazane mere ispravljanja: U Odazivnom izveštaju Opštine Novi Bečej je konstatovano da je navedena nepravilnost otklonjena u toku 2021. godine. Prilikom određivanja kriterijuma za izbor privrednog subjekta naručilac postupa tako da oni budu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke i srazmerni predmetu nabavke – član 114. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/2019). Kada je u okviru tehničkog i stručnog kapaciteta zahtevano da privredni subjekt ima zaposlene/angažovane inženjere sa određenim licencama nije traženo da imaju i određeno radno iskustvo nakon sticanja licence. Mere ispravljanja su preduzete u toku 2021. godine. Ocena mera ispravljanja Opisane mere ispravljanja ocenjujemo kao zadovoljavajuće.

Dodatni uslovi u postupcima javnih nabavki – konkursnom dokumentacijom je za nabavku dobara predviđena garancija ispod zakonskog minimuma.

Konkursnom dokumentacijom u delu zahteva u pogledu garantnog roka za dobro predviđena je garancija u trajanju od minimum 16 meseci po instalaciji aparata, što je ispod zakonskog minimuma od 24 meseca, što nije u skladu sa članom 53. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Iskazane mere ispravljanja

U Odazivnom izveštaju Opštine Novi Bečej je konstatovano da je navedena nepravilnost otklonjena u toku 2021. godine. U okviru ugovora o javnim nabavkama radova gde je predmetom nabavke obuhvaćena i nabavka dobara stoji odredba: „Garantni rok za radove iznosi dve godine i računa se od datuma zapisnički izvršene primopredaje radova. Za ugrađenu opremu važi rok prema garanciji proizvođača opreme, koji ne može biti kraći od garantnog roka za radove“, ili odredba „Za materijal i opremu koje ugrađuje Izvođač radova važi garantni rok u skladu sa posebnim propisom ili garancijom proizvođača“. Garantni rokovi su utvrđeni u skladu sa Pravilnikom o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radova („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 93/2011). Mere ispravljanja su preduzete u toku 2021. godine.

 

Пројекат „Ка већој информисаности и партиципацији грађана општине Нови Бечеј“ суфинансира општина Нови Бечеј. Изнети ставови не одражавају нужно ставове донатора.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име