Foto: Ilustracija, Bačko Gradište
Foto: Ilustracija, Bačko Gradište

U prvom polugodištu 2016. godine prosečan broj ponuda na javnim nabavkama u Srbiji iznosio je 2,5, što je manje nego u prvom polugodištu 2015. godine kada je prosek bio 2,7 ponuda. Prema analizi portala MojBečej.rs u pojedinim opštinama u Vojvodini konkurencije u postupcima javnih nabavki gotovo da i nema.

-Pad intenziteta konkurencije, uprkos smanjivanju administrativnog opterećenja i olakšavanju uslova za učešće ponuđača, ukazuje da je negativan uticaj drugih faktora imao preovlađujući efekat na njih, navodi se u izveštaju Uprave za javne nabavke za prvih šest meseci 2016. godine.

Čišćenje snega i leda u ulicama prvog prioriteta u Bečeju u sezoni 2016/2017. godina radiće zrenjaninska „Eko Gradnja“, saznajemo na Portalu javnih nabavki.

U Obaveštenju o zaključenom ugovoru (akt koji naručilac obavezno objavljuje na Portalu javnih nabavki) navodi se da je vrednost usluge „zimska služba“ najviše do 4.000.000 dinara.

Analiza portala MojBečej.rs o javnim nabavkama za usluge održavanje puteva u zimskim uslovima, tzv. „zimska služba“ u opštinama potisja – Ada, Senta i Srbobran, pokazala je da je mali broj ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, i to čak niži od proseka u zemlji. Takođe, ponuđači ne koriste mogućnost da postave pitanja zainteresovanog lica (omogućeno zakonom, uz obavezno čuvanje informacija o postavljaču pitanja i obavezno objavljivanje i odgovaranje na pitanje), i da tako ukažu naručioci na eventualne greške, nelogičnosti, nejasnoće, nepravilnosti i kršenja zakona, a koje bi naručilac u cilju zakonitosti i efektivnosti postupka trebalo da uvaži, dok uglavnom iste firme i gotovo bez konkurencije dobijaju poslove vredne milione dinara.

Posao „zimske službe“ u opštini Ada, koji plaća JKP „Standard“ Ada, svake godine dobija Kompanija „Vojput“ iz Subotice. Isti je slučaj i u opštini Senta. Pomenuta firma godinama dobija i druge poslove u tim opštinama. Pomenimo da je samo u 2015. godini, o čemu smo pisali, Kompanija „Vojput“ iz Subotice, preko javnih nabavki dobila poslove vredne oko pet odsto ukupnog budžeta opštine Senta, i to samo za radove koji se tiču saobraćajnica. Sudeći prema dokumentaciji o tim postupcima javnih nabavki, samo je subotička firma zainteresovana za održavanje puteva u zimskim uslovima u dve potiske opštine.

U opštini Srbobran je situacija malo drugačija. Javna nabavka za „zimsku službu“ podeljena je u tri partije, po reonima opštine. Prema dostupnoj dokumentaciji na Portalu javnih nabavki samo je prošle i ove godine „nabavljana“ „zimska služba“, dok su ponuđači delom isti.

Smanjen broj ponuđača ukazuje da, ili ponuđači imaju probleme finansijske, tehničke ili adminstrativne prirode koji ih onemogućavaju da odgovore uslovima tendera, ili je stepen percepcije korupcije u javnim nabavkama toliki da smatraju da imaju minimalne šanse da dobiju tender, smatra Dragomir Pop – Mitić iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

– Uslovi na tenderima su često postavljeni na način da direktno obeshrabruju ponuđače, tako da u postojećem zakonskom okviru sve češće imamo iste ponuđače, što je sa jedne strane legalno, ali sa druge strane postavlja se i pitanje da li naručioci uopšte žele tržišnu konkurenciju među ponuđačima i da li žele da stvarno dobiju ekonomski najpovoljniju ponudu, kaže Pop-Mitić.

Ada: Sa tri miliona na nešto „jače“ od milion i po

Opština Ada je za usluge održavanja puteva u zimskim uslovima u toku 2013. planirala 3.000.000 dinara. Ugovor je nakon sprovedenog postupka zaključen sa Kompanijom „Vojput“ iz Subotice na iznos do 1.857.870 dinara, a ta je firma jedina koja je dala ponudu. Koji su uslovi tada bili na tenderu nije poznato, jer konkursna dokumentacija nije objavljena na Portalu javnih nabavki. Naredne godine, 2014, opština Ada, iako je obavezna, ne objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Poznato je jedino da je posao procenjen na 3.000.000 dinara, a da se ugovor zaključuje na godinu dana. Te su godine objavili konkursnu dokumentaciju, gde se mogu uočiti i dodatni uslovi (u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama naručilac može da definiše dodatne uslove, ali ne način da diskriminiše ponuđače…).

Kao dodatni uslov određeno je da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom
Neophodnim poslovnim kapacitetom se smatra da je ponuđač u prethodne tri poslovne godina (2011, 2012. i 2013.) izvršio najmanje pet usluge čišćenja snega ili sličnu uslugu.
Dokaz: Spisak najvažnijih pruženih usluga, sa iznosima, datumima i listama kupaca odnosno naručilaca, kao i stručne reference koje prate spisak najvažnijih pruženih usluga (potvrde naručilaca o vrednosti izvršenih ugovora i poštovanju ugovornih obaveza – potvrda treba da sadrži naziv naručioca, naziv usluge, iznos izvršenih usluga i potpis i pečat naručioca) – ili kopije ugovora.  Inače, „zimska služba“ u Adi angažovana je da čisti sneg sa lokalnog puta od raskrsnice R-122 do naseljenih mesta Utrine i Obornjača.

Prošle godine je procenjena vrednost ovog posla „spala“ na 1.666.666 dinara. Ugovor je zaključen na 1.480.745 dinara, i ponovo je bio samo jedan ponuđač, Kompanija „Vojput“ sa kojom je ugovor i zaključen.
Na iznos od 1.232.570 dinara, ugovor je ove godine zaključen 20. oktobra, samo dan nakon donošenja Odluke o dodeli ugovora, jer je ponovo bio samo jedan ponuđač – Kompanija „Vojput“ iz Subotice.

Senta: „Filtriranje“ dodatnim uslovima

Dve su ponude bile za javnu nabavku –  „nabavka usluge u vezi zimskog održavanja lokalnih puteva na teritoriji opštine Senta u 2013. godini. Ugovor je zaključen na istu vrednost koliko je i procenjena vrednost, 3.000.000 dinara.
Na tenderu 2013. godine su postojali sledeći uslovi: u prethodne tri poslovne godine (2010,
2011. i 2012.) izvršio najmanje pet usluge čišćenja snega ili sličnu uslugu. Za narednu, 2014. godinu nismo mogli da pronađemo informacije na Portalu javnih nabavki. Prošle, 2015. godine ugovor je takođe zaključen sa Kompanijom „Vojput“ iz Subotice na 2.999.900 dinara, koliko je bila i procenjena vrednost, a bila je samo jedna ponuda.
Dodatni uslovi koje je naručilac odredio bili su sledeći:  da ponuđač nije iskazao gubitak u poslovnoj 2012, 2013. i 2014. godini, da nema evidentiran nijedan dan nelikvidnosti u periodu od šest meseci pre objavljivanja poziva; da je u prethodne tri poslovne godine (2012, 2013. i 2014.) izvršio najmanje pet čišćenje snega, da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom – kamion sa priključkom za posipanje solju i plugom tri komada, utovarivač i grejder, ali i da ima stalno zaposlene sledeće kadrove: diplomiranog građevinskog inženjera sa licencom 412 ili 415 ili građevinskog inženjera sa licencom 812, dva tehničara građevinske struke, rukovaoca utovarivače, rukovaoca grejderom
i tri vozača kamiona.

Ovaj uslov ponuđač dokazuje sledećim dokumentima: fotokopija obrasca M Prijava – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje; fotokopije radnih knjižica na osnovu kojih se može nedvosmisleno utvrditi da su zaposleni u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme i fotokopije ugovora o radu zaposlenih, a za inženjera treba dostaviti i fotokopiju licence sa potvrdom o važenju licence. 

Ovakav uslov je diskriminatorski i krši odredbe Zakona o javnim nabavkama, jer ponuđačima nije omogućeno da konkurišu sa kadrovima koji su angažovani po drugom osnovu, a sve u skladu sa Zakonom o radu (ugovor o delu, ugovor o privremeno – povremenim poslovima…).

I ove, 2016. godine je ugovor zaključen sa Kompanijom „Vojput“ na iznos od 2.500.000 dinara, toliko je iznosila i procenjena vrednost, dok je, ponovo, bila samo jedna ponuda.

Interesantno je da je naručilac ovog puta dodatno „podigao prag“, zahtevajući da ponuđač treba u prethodne četiri godine da je izvršio najmanje pet usluga čišćenja snega, da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom (mehanizacijom) u vlasništvu ili u zakupu odnosno lizingu. Međutim, za kadrovski kapacitet je „spustio“ uslov jer je „dozvolio“ da ponuđač ima zaposlene, ali i angažovane radnike. Ali, to što je zahtevano da kao dokaz treba podneti „fotokopiju obrasca M Prijava – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi“ takođe može biti sporno jer ponuđaču treba ostaviti prostora da angažuje dovoljan broj radnika ukoliko želi da konkuriše za posao, a ne da ih već ima.

Srbobran: Tri partije, obavezni GPRS uređaji i punkotovi po svim delovima opštine

Za opštinu Srbobran, u vezi sa uslugama čišćenja snega nabavljenih preko postupka javnih nabavki, na portalu Uprave za javne nabavke postoje podaci samo za ovu i prethodnu godinu. Usluge naručuje JKP „Graditelj” Srbobran. U 2015. godini je postupak bio podeljen u tri partije, posao je zaključen na 2.287.000 dinara, dok je procenjena vrednost bila nešto viša 2.300.000 dinara.
Partija 1 odnosi se na čišćenje ulica na teritoriji naseljenog mesta Srbobran, partija 2 na Turiju, partija 3 na Nadalj.

Naručilac je odredio i dodatne i to:

Za partiju 1:
– jedan kamion za snegočistačem (minimalne nosivosti 4.000 kilograma)
– prikolicu za odnošenje snega (kapaciteta 5 tona)
– jednu radnu mašinu (sa zahvatom raonika za sneg minimalno dva metra)
– jedan posipač soli

Za partiju 2:
– jedan kamion za snegočistačem (minimalne nosivosti 4.000 kilograma)
– jednu radnu mašinu (sa zahvatom raonika minimalno dva metra)

Za partiju 3:

– jedan kamion za snegočistačem (minimalne nosivosti 4000 kg)
– jednu radnu mašinu(sa zahvatom raonika minimalno 2 m)
– jedan posipač soli

Obavezno je i sledeće: najmanje jedan punkt za vozila na teritoriji naseljenog mesta Srbobran, a ovaj uslov je obavezan za ponuđače koji konkurišu za partiju 1, ukoliko ponuđač konkuriše za druge dve partije, ili obe, mora da ima najmanje jedan punkt za vozila na teritoriji naseljenog mesta Turija ili Nadalj; ukoliko konkuriše za sve partije, mora da jedan punkt za vozila na teritoriji naseljenog mesto Srbobrana i još jedan punkt za vozila na teritoriji naseljenog mesta Nadalj ili Turija.

Obavezno je da na svakom vozilu koje se koristi u radu Zimske službe pre samog početka
usluga ugraditi GPRS uređaj za lakše praćenje i nadzor nad radom vozila, izveštaj iz GPS sistema će biti obavezan element građevinskog dnevnika.

Prošle godine, ugovor za partiju 1 na 995.000 dinara zaključen je sa „Trgo auto“ DOO Srbobran, za partija 2 na 496.000 dinara sa grupom ponuđača – Toma Ivanić preduzetnik i SZTR i Iv – Kop autoprevoznik Srbobran, ali i za partija 3 na 796.000 dinara.  Ukupno, to je 2.287.000 dinara.

Postupak javne nabavke za zimsko održavanje puteva u sezoni 2016/2017 nije završen. Ostalo je da se zaključe ugovori, a objavljena je odluka o dodeli ugovora prema kojoj partiju 1 trebalo da „dobije“ „Trgo auto“ DOO Srbobran, partije 2 i 3 „Kopovo“ DOO iz Žablja.

Inače, javna nabavka je pokrenuta krajem oktobra, a rok za dostavljanje i otvaranje ponuda je produžavan, te je iz tog razloga još uvek nepoznato ko će održavati puteve tokom zime u Srbobranu, bar sudeći prema dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име