Završni računi opština Ada i Kanjiža i poslovanje opštine Temerin

Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja opštine Ada po reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Ada za 2021. гodinu

U Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Ada za 2021. godinu od 6. juna 2022. godine, Državna revizorska institucija (u daljem tekstu: Institucija) je izdala mišljenje sa rezervom.

S obzirom na to da sve otkrivene nepravilnosti nisu bile otklonjene u toku revizije, Institucija je od subjekta revizije zahtevala dostavljanje odazivnog izveštaja.

Subjekt revizije je u ostavljenom roku od 90 dana dostavio odazivni izveštaj, koji je potpisalo i pečatom overilo odgovorno lice.

U odazivnom izveštaju su prikazane mere ispravljanja utvrđenih nepravilnosti. U poslerevizionom postupku smo pregledali odazivni izveštaj i ocenili njegovu verodostojnost i ocenili da li su mere ispravljanja zadovoljavajuće.

Opis nepravilnosti

Deo rashoda nije pravilno planiran i izvršen u iznosu od 1.142.000 dinara i to kod Predsednika opštine umesto kod nadležnog direktnog korisnika Opštinske uprave u iznosu od 1.142.000 dinara za za medijske usluge radia i televizije.

Iskazane mere ispravljanja

U odazivnom izveštaju odgovorno lice opštine Ada se izjasnilo da je Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Ada za 2022. godinu – Rebalans 3, usvojenoj na sednici Skupštine opštine Ada dana 2.9.2022. godine, prihodi, rashodi i izdaci planirani, evidentirani i iskazani kod nadležnog direktnog korisnika Opštinske uprave na odgovarajućim organizacionim klasifikacijama u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem i u skladu sa preporukama Državne revizorske institucije.

Nepravilnosti u reviziji finansijskih izveštaja opštine Kanjiža za 2021. godinu

Nepravilno utvrđene stope amortizacije

Opštinska uprava je u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava za pojedina osnovna sredstva utvrdila godišnje amortizacione stope koje nisu u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije (tačka 2.2.3.2).

U odazivnom izveštaju opštine Kanjiža se navodi da je u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava izvršeno usklađivanje amortizacionih stopa u skladu sa Pravilnikom o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

Neusklađenost stanja pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom

Opis nepravilnosti

Mesne zajednice nisu izvršile usklađivanje stanja pomoćnih knjiga osnovnih sredstava sa glavnom knjigom u ukupnom iznosu od 74.024.000 dinara i to: 1) kod MZ Martonoš u pomoćnoj knjizi manje je evidentirano zemljište, za iznos od 7.022.000 dinara; 2) kod MZ Horgoš u pomoćnoj knjizi manje je evidentirana nefinansijska imovina u pripremi, za iznos od 16.034.000 dinara; 3) kod MZ Male Pijace u pomoćnoj knjizi manje je evidentirana nefinansijska imovina u pripremi za iznos od 414 hiljada dinara, dok je oprema manje evidentirana za iznos od 26 hiljada dinara i 4) kod MZ Totovo Selo u pomoćnoj knjizi manje je evidentirana nefinansijska imovina u pripremi, za iznos od 50.528.000 dinara.

Iskazane mere ispravljanja

U odazivnom izveštaju odgovorno lice opštine Kanjiža navodi: 1) uvidom u Registar nepokretnosti ustanovljeno je da je zemljište iskazano u poslovnim knjigama MZ Martonoš u vlasništvu opštine Кanjiža, o čemu su se izjasnili i Opštinski pravobranilac i odgovorno lice MZ Martonoš. Opštinski pravobranilac opštine Кanjiža je u izjašnjenju naveo da je u slučaju da se predmetna nepokretnost, u svojini opštine Кanjiža, nalazi u evidencijama MZ Martonoš, potrebno da se ista izbriše iz navedenih evidencija i prenese u evidencije opštine Кanjiža. Sa druge strane, odgovorno lice MZ Martonoš u izjašnjenju navodi da nije izvršeno usaglašavanje glavne i pomoćne knjige pošto se uvidom u Registar nepokretnosti i u komunikaciji sa Opštinskim pravobraniocem i odgovornim licima opštine Кanjiža ustanovilo da je zemljište koje se nalazi u poslovnim knjigama mesne zajednice svojina opštine Кanjiža i u njenim poslovnim knjigama treba da bude evidentirano. ; 2) da je MZ Horgoš je izvršila evidentiranje nefinansijske imovine u pripremi u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava na kontu 015114; 3) da je MZ Male Pijace evidentirala nefinansijsku imovinu u pripremi u pomoćnoj knjizi na kontu 015111 i izvršila je usklađivanje opreme i 4) da je MZ Totovo Selo izvršila uknjiženje nefinansijske imovine u pripremi u pomoćnu knjigu na odgovarajućem kontu

Opisanu meru ispravljanja ocenjujemo kao delimično zadovoljavajuću, jer se MZ Martonoš izjasnila da će nakon dobijene saglasnosti od strane Opštine Кanjiža isknjižiti predmetne nepokretnosti-zemljište iz glavne knjige MZ Martonoš, odnosno uskladiti stanje pomoćne knjige sa glavnom knjigom.

Manje iskazana vrednost zgrada i građevinskih objekata

U konsolidovanom Bilansu stanja opštine Кanjiža manje je iskazana vrednost Zgrada i građevinskih objekata (konto 011100) i izvora imovine, za iznos od 2.387.000 dinara.

U odazivnom izveštaju odgovorno lice Opštine Kanjiža se izjasnilo da je preduzelo mere ispravljanja i to: 1) Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kanjiža za 2022. godinu otvorena nova pozicija broj 102/2 i da su sva plaćanja po projektu „Izrada projekata izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije putne infrastrukture delom na teritoriji grada Subotice, delom na teritoriji Opštine Kanjiža“ u 2022. godini preknjižena na grupu konta 511000 – Zgrade i građevinski objekti, kao i konto 015113 – Saobraćajni objekti u pripremi i konto 311151 – Nefinansijska imovina u pripremi, pošto projekat još nije završen; 2) Projekat rekonstrukcije sistema za automatsko upravljanje crpnim stanicama vodovoda u iznosu od 1.199.000 dinara, u 2022. godini evidentiran je u poslovnim knjigama na kontu 011151 – Vodovod i na kontu 311111 – Zgrade i građevinski objekti

Opisanu meru ispravljanja DRI ocenjuje kao zadovoljavajuću.

Neusaglašenost potraživanja – Potraživanja iskazana u poslovnim knjigama Opštinske uprave opštine Kanjiža nisu u potpunosti usaglašena sa iznosima iskazanim u poslovnim knjigama dužnika.

U odazivnom izveštaju opština Kanjiža navodi da je prilikom uvida u kartice pomenutih kupaca uočeno da su razlozi neslaganja sledeći: 1) račune za refundaciju režijskih troškova koji se odnose za novembar i decembar Poreska uprava nije uknjižila u 2021. godini; 2) računi za refundaciju režijskih troškova koji se odnose na novembar i decembar kupac „Tiszapartfest” doo Кanjiža nije uknjižio u 2021. godini; 3) računi za refundaciju režijskih troškova koji se odnose na novembar i decembar SUR „Underworld” nije uknjižio u 2021. godini. Takođe, u odazivnom izveštaju se navodi da su Poreskoj upravi, „Tiszapartfest” doo Кanjiža i SUR „Underworld” poslati IOS-i radi usaglašavanja stanja sa kojima su se pomenuti kupci saglasili.

Državni revizori su prošle godine kontrolisali nabavke opštine Temerin, o čemu ćemo detaljnjije, a sad predstavljamo ukratko sledeće:

Opština Temerin je sačinjavala planove javnih nabavki na osnovu zahteva za nabavkama koji nisu sadržali tehničke specifikacije i potrebne količine predmeta nabavki.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име