Budžet opštine Bečej za predstojeću 2018. godinu iznosi 1,4 milijardi dinara. On je danas usvojen u Skupštini opštine Bečej, a stupa na snagu već narednog dana, kako je navedeno u samom dokumentu, da bi se pristupilo usvajanju planova i programa javnih preduzeća i ustanova. Inače, budžet za 2018. godinu je za 334.298.000 dinara manji u odnosu na budžet 2017. godine.

Prihodi budžeta za 2018. godinu su, kako su nadležni za njegovo kreiranje i trošenje rekli, planirani realno. Pošlo se, objašnjavaju, od ostvarenja za jedanaest meseci u 2017. godini i urađena je realna procena prihoda za decembar ove godine. Realno je procenjena i uvećana stavka prihoda od prodaje građevinskog zemljišta investitorima koja se očekuje u 2018. godini, u iznosu od 30 miliona dinara.

U nastavku vam predstavljamo, prema programima, kako će se trošiti novac poreskih obveznika – građana u opštini Bečej u 2018. godini.

Direktni korisnici budžeta su, prema zakonu, organi: Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće, Opštinska uprava, Pravobranilaštvo opštine i Zaštitnik građana, dok su indirektni: Predškolska ustanova Labud Pejović, Gradski muzej Bečej, Narodna biblioteka Bečej, Gradsko pozorište Bečej, Turistička organizacija opštine Bečej, Ustanova za fizičku i kulturnu aktivnost omladine Đorđe Predin Badža i mesne zajednice u naseljenim mestima i opštini Bečej.

Nenamenski transferi planirani su u istom iznosu prema uputstvu ministra finansija koji je bio opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej „branio“ budžet pred odbornicima
Dragan Tošić, predsednik opštine Bečej „branio“ budžet pred odbornicima

Planirani budžet za 2018. godinu je za 334.298.000 dinara manji u odnosu na budžet 2017. godine, a najveće smanjenje se nalazi kod prihoda od davanja u zakup poljoprivrednog zemjišta, gde su u budžet sada uneta sredstva koja se prenose i koja nisu utrošena u 2017. godini, a nakon usvajanja novog Programa kod ministarstva poljoprivrede uradiće se rebalans i realno proceniti ovi prihodi za 2018. godinu.

Predložena sredstva Odlukom o budžetu Opštine Bečej za 2018. godinu u iznosu od 1.437.658.000 dinara raspoređena su na rashodnoj strani budžeta po namenama i korisnicima tako da u njihovoj strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 18,41 odsto, korišćenje usluga i roba 39,81 odsto, otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja 0,38 odsto, subvencije 5,84 odsto, dotacije i transferi 13,09 odsto, socijalna zaštita 2,11 odsto, ostali rashodi 2,99 odsto, sredstva rezerve 0,97 odsto, osnovna sredstva 13,42 odsto, zalihe robe za dalju prodaju 0,12 odsto, prirodna imovina 0,07 odsto, otplata glavnice domaćim kreditorima 2,78  odsto.

U posebnom delu Odluke o budžetu opštine Bečej za 2018. godinu prikazani su rashodi po korisnicima po programima i programskim aktivnostima i projektima na trećem nivou konta za sve direktne i indirektne korisnike.

Kod Programa 1. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje opredeljena su sredstva u iznosu od 68.325.000 dinara, što iznosi 4,75 odsto ukupnog budžeta. Akcenat je stavljen na prostorno planiranje u iznosu od 33.125.000 dinara, opremanje bušotine u Bečeju 23.850.000 dinara i kabliranje parcele u industrijskoj zoni u Bečeju.

Kod Programa 2. Komunalne delatnosti opredeljeno je ukupno 182.141.000 dinara, što iznosi 12,67 odsto ukupnog budžeta. Za javno osvetljenje opredeljeno je 34.500.000 dinara, za održavanje javnih zepenik površina 12.900.000 dinara, za održavanje čistoće na površinama javne namene 8.000.000 dinara, za zoohigijenu opredeljeno je 32.730.000 dinara (za azil za pse, odlaganje animapnog otpada, naknada štete od ujeda pasa lutalica i tretiranje krpelja i komaraca), za rekonstrukciju mreže za toplotnu energiju 14.400.000 dinara, za kanalizacionu mrežu u ulicama Petefi Šandora, Republikanska, Dože Đerđa, Tančić Mihalja, Dimitrija Tucovića 18.400.000 dinara, druga etapa prve faze vodozahvata u naselju Bačko Petrovo Selo 26.286.000 dinara i za kanalizaciju otpadnih voda u delovima ulica Jovana Popovića, Vojvođanskih brigada, Vujice Živančeva, Adi Endrea, Zilahi Lajoša i Partizanske u Bečeju – 9.820.000 dinara, za rekonstrukciju vodovodne mreže u Dositejevoj 1.232.000 dinara i za izgradnju rasvete na Petrovoselskom putu 5.300.000 dinara.

Kod Programa 3. Lokalni ekonomski razvoj opredeljeno je 9.497.000 dinara –  odnosno za pokalni akcioni plan zapošljavanja 3.000.000 dinara i učešće opštine Bečej u projektu Radno angažovanje Roma kao deo sredstava u iznosu od 6.497.000 dinara, gde se iznos od 2.000.000 dinara refundira od strane GIZ-a nakon realizacije projekta do kraja 2018. godine.

Kod Programa 4. Razvoj turizma opredeljeno je 14.474.000 dinara ili jedan odsto. Za promociju turističke ponude 9.507.000 dinara i za festival na vodi 4.967.000 dinara.

Svetlana Dinić, odbornica OG „Samo lokalno“ kritikovala raspodelu budžeta
Svetlana Dinić, odbornica OG „Samo lokalno“ kritikovala raspodelu budžeta

Kod Programa 5. Poljoprivreda i ruralni razvoj opredeljeno je 66.680.000 dinara, odnosno 4,64 odsto prema programu koji je usvojen u 2017. godini i ugovorenim i započetim aktivnostima u 2017. godini.

Kod Programa 6. Zaštita životne sredine opredeljeno je 25.687.000 dinara ili 1,79 odsto – akcenat je stavljen na aktivnost zaštite prirode u iznosu od 18.500.000 dinara, za upravljanje komunalnim otpadom 2.087.000 dinara, za upravljanje zaštitom životne sredine 2.700.000 dinara i za aktivnost praćenja kvaliteta elemenata životne sredine 1.900.000 dinara. Sredstva se mogu koristiti tek nakon usvajanja Programa zaštite životne sredine usvojena kod nadležnog ministarstva.

Kod Programa 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture opredeljeno je 181.722.000 dinara, odnosno 12,64 odsto budžeta, sredstva od viših nivoa vlasti iznose 66.954.000 dinara i sredstva iz budžeta 114.768.000 dinara.
Sredstva su namenjena za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture u iznosu od 21.051.000 dinara za javni gradski i prigradski prevoz 6.000.000 dinara, za izvođenje radova na nanošenju novog asfaltnog sloja u delu ulice Zmaj Jovine u iznosu od 13.354.000 dinara, za rekonstrukciju trotoara u Zelenoj u iznosu od 9.650.000 dinara, za rekonstrukciju raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve 34.022.000 dinara, za rekonstrukciju Dositejeve 46.662.000 dinara, za postavljanje telekomunikacionih i signalnih instalacija na raskrsnici državnih puteva 3.363.000 dinara, za izvođenje radova na pojačanom održavanju puta u Stevana Kojića 1.181.000 dinara, za izgradnju autobuskih stajališta 4.449.000 dinara, za rekonstrukciju saobraćajnica u ulici Miloša Crnjanskog 20.890.000 dinara, za rekonstrukciju Novosadske ulice 6.600.000 dinara, za rekonstrukciju Zelene ulice 7.900.000 dinara i za izgradnju saobraćajnice u Industrijskoj zoni 6.600.000 dinara.

Kod Programa 8. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje opredeljeno je 141.303.000 dinara, odnosno 9,83 odsto.

Kod Programa 9. Osnovno obrazovanje i vaspitanje opredeljeno je 92.205.000 dinara, odnosno 6,4 odsto budžeta za funkcionisanje osnovnih škola.

Kod Programa 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje izdvojeno je 45.853.000 dinara, odnosno 3,2 odsto budžeta za funkcionisanje srednjih škola.

Kod Programa 11. Socijalna i dečija zaštita izdvojeno je 40.878.000 dinara, odnosno 2,8 odsto u budžetu za 2018. godinu, jednokratne pomoći u iznosu od 19.451.000 dinara, prihvatilište i druge vrste smeštaja 4.570.000 dinara, za dnevni boravak izdvojeno je 4.342.000 dinara za savetodavno – terapijske i socijalno ekukativne usluge izdvojeno je 1.050.000 dinara, za podršku Crvenom krstu 1.465.000 dinara, podrška deci i porodicama 9.900.000 dinara.

Kod Programa 12. Zdravstvena zaštita izdvojeno je 14.101.000 odsto, odnosno 0,98 odsto budžeta za 2018. godinu, za funkcionisanje ustanove primarne zdravstvene zaštite 13.101.000 dinara, za mrtvozorstvo 800.000 dinara i za sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje 100.000 dinara.

Kod Programa 13. Razvoj kulture i informisanja opredeljeno je 86.646.000 odsto, odnosno šest odsto budžeta, iz sopstvenih prihoda 6.858.000 dinara i iz viših nivoa vlasti 3.790.000 dinara, ostatak iz budžeta. Za funkcionisanje lokalnih ustanova kulture izdvojeno je 50.268.000 dinara, za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva izdvojeno je 30.418.000 dinara, za javno informisanje 5.000.000 dinara i za izradu dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Mala Zarda u Bačkom Petrovom Selu 960.000 dinara.

Kod Programa 14. Razvoj sporta i omladine opredeljen je iznos od 122.273.000 dinara, odnosno 8,5 odsto, iz budžeta 61.539.000 dinara iz sopstvenih prihoda 23.734.000 dinara i iz viših nivoa 37.000.000 dinara. Za Podršku lokalnim sportskim organizacijama i udruženjima i savezima 17.206.000 dinara za funkcionisanje sportskog centra 54.007.000 dinara, u čemu sopstvena sredstva ustanove iznose 21.484.000 dinara, za zamenu krovne konstrukcije Sportskog centra opredeljeno je 34.350.000 dinara, od toga iz viših izvora 33.000.000 dinara, za zamenu rasvete na otvorenom bazenu opredeljeno je 5.850.000 dinara iz viših izvora 4.000.000 dinara, ostatak iz sopstvenih sredstava ustanove, za rekonstrukciju otvorenog bazena opredeljeno je 5.500.000 dinara, gde su sredstva u iznosu od 4.200.000 dinara, stigla iz viših nivoa vlasti, za rekonstrukciju sportskog terena i tribina u Partizanu opredeljeno je 5.360.000 dinara.

Kod Programa 15. Opšte usluge lokalne samoupraveve opredeljeno je 294.906.000 dinara, odnosno 20,5 odsto budžeta za 2018. godinu. Za funkcionisanje lokalne samouprave opredenjeno je 206.550.000 dinara, za funkcionisanje mesnih zajednica izdvojeno je 37.026.000 dinara, za otppatu glavnice i kamata 45.300.000 dinara, za opštinsko pravobranilaštvo 1.964.000 dinara, za ombudsman 1.916.000 dinara, za funkcionisanje naciolnanih saveta nacionalnih manjina 250.000 dinara, za upravljanje vanrednim situacijama 1.900.000 dinara.

Kod Programa 16. Politički sistem lokalne samouprave planirano je 50.967.000 dinara, odnosno 3,5 odsto, za funkcionisanje skupštine 13.910.000 dinara i za funkcionisanje izvršnih organa 37.057.000 dinara.

Za Program 17. Energetska efikasnost u ovom budžetu nisu opredeljena sredstva.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo monitoring usvajanja budžeta. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

4 KOMENTARA

  1. Када ће се поправити ногоступ од улице Петефи Шандора па до Републиканске, изгледа да у Зеленој улици овуда не пролази неко битан из општине.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име