Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor Duško Pejović, predstavio je članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu, navodi se u saopštenju. 

Na sednici Odbora za finansije, obrazlažući Izveštaj o radu DRI, Pejović je rekao da je DRI tokom 2021. godine sačinila 527 revizorskih proizvoda, što je 7,77 odsto više nego 2020. godine, a čak 20,87 više nego 2018. godine.

Prema rečima Pejovića, DRI je tokom 2021. godine kod subjekata revizije utvrdila nepravilnosti u poslovanju u iznosu od 69,19 milijardi dinara (što je za 60,84 milijarde dinara niže nego prethodne godine), kao i pogrešno iskazane podatke u finansijskim izveštajima u iznosu od 523,17 milijardi dinara.

Pejović je rekao da je javnim nabavkama posvećena najveća pažnja i naglasio da je revizija obuhvatila javne nabavke sprovedene tokom 2019. i 2020. godine.

-Revidirali smo 120,14 milijardi ili ukupno 4,5 odsto od ukupno ugovorenih vrednosti koje se odnose na javne nabavke i utvrdili smo da se 61 milijarda odnosi na 2019. godinu, a 59 milijardi na 2020. godinu, istakao je Pejović.

Utvrđeno je 53,5 milijardi dinara nepravilnosti u javnim nabavkama, što je za 75,59 milijardi dinara niže nego prethodne godine, odnosno za 56,55 odsto niže.

Javni dug Srbije 31. decembra 2019. godine bio je 52,93 odsto, a na kraju 2020. godine 58,23 odsto BDP-a, prema kvartalnom podatku o BDP-u objavljenom 1. marta 2021. godine od strane Republičkog zavoda za statistiku, što je i navedeno u Izveštaju o reviziji Završnog računa budžeta RS za 2020. godinu. Novi podaci o preliminarnom i konačnom bruto domaćem proizvodu za 2020. godinu objavljeni od strane Republičkog zavoda za statistiku 1. oktobra 2021. godinu i 30. septembra 2022. godine ukazuju na to da je učešće javnog duga u BDP-u za 2020. godinu 57,82 odsto odnosno 57,79 odsto. Apsolutni iznosi stanja javnog duga nisu menjani.

DRI je, u skladu sa Programom revizije za 2021. godinu, izdala 14 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, došla do 44 zaključka o poslovanju u najrazličitijim delovima funkcionisanja javnog sektora (ekologija, zdravstvo, socijalna zaštita, komunalne usluge itd.) i dala 216 preporuka radi poboljšanja i uvećanja efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti subjekata u javnom sektoru i procesa, a sve u cilju uvećanja dobrobiti za građane.

Prema rečima Pejovića, DRI je subjektima revizije tokom 2021. godine uputila 2.542 preporuke.

-Najveći broj preporuka dat je u oblastima gde su najveće nepravilnosti, kao što su javne nabavke, finansijsko upravljanje i kontrola, rashodi i izdaci, rekao je Pejović.

Kada je reč o preduzetim merama u 2021. godini, na osnovu preporuka datih u revizijama sprovedenim u 2020. i 2021. godini, ostvarene su uštede usled umanjenja rashoda i izdataka u iznosu od 236,97 miliona dinara, povećana je naplata potraživanja i uvećanje prihoda u iznosu od 47,27 miliona dinara, a ostvarene su i ostale koristi, koje se u najvećoj meri odnose na objektivnije iskazivanje podataka u finansijskim izveštajima, u iznosu od 258,28 milijardi dinara, od čega se iznos od 115 milijardi dinara odnosi na evidentiranje obaveza korisnika budžeta u Glavnoj knjizi trezora, a iznos od 114 milijardi dinara na evidentiranje potraživanja korisnika budžeta. Takođe, u 2021. godini izvršeno je evidentiranje potraživanja Uprave carina u iznosu od 18,6 milijardi dinara. U skladu sa preporukama DRI unapređen je budžetski sistem tako što je podzakonskim aktom uređen način evidentiranja obaveza po osnovu diskonta i na taj način izvršeno evidentiranje istih u 2021. godini u iznosu od 26,2 milijarde dinara.

U 2021. godini, DRI je podnela 101 prijavu protiv 195 lica, i to 83 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 11 prijava za privredni presup, sedam krivičnih prijava, kao i 17 informacija nadležnim tužilaštvima.

Nakon rasprave Odbor je utvrdio Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2021. godinu i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Članovi Odbora su na sednici doneli i Odluku o davanju saglasnosti na Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koje je podnela Državna revizorska institucija.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име