Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Građanski savet za javne finansije, radno telo Bečejskog udruženja mladih (BUM) predao je još jedan set preporuka donosiocima odluka u opštini Bečej. U pitanju su predlozi koji se tiču važnih pitanja, te su članovi Saveta, na jednoj od sednica u junu ove godine, usvojili preporuke koje su i predali lokalnoj samoupravi zvaničnim putem. Naime, teme koje su tim dokumentima obuhvaćene su: sistem finansijskog upravljanja i kontrole i sistem interne revizije, savesno i blagovremeno u zakonskom roku, dostavljanje odgovora po zahtevima za slobodan pristup informacijam od javnog značaja, kao i imenovanje lica odgovornog za davanje informacija od javnog značaja, i predviđanje sredstava i akata u vezi sa civilnom zaštitom.

 

Podsetimo, Građanski savet za javne finansije je prethodno je usvojio set preporuka sa ciljem racionalnijeg trošenja sredstava iz bečejskog budžeta, a koji se konkretno tiču izrade pravilna o korišćenju službenih vozila, reprezentacije i službenih telefona. S ovim u vezi, zvaničnog odgovora od donosilaca odluka nije bilo.

U nastavku, prenosimo u celosti preporuke koje su članovi Saveta inicirali i predali 25. juna.

PREPORUKA

organima Opštine Bečej BROJ 4

O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I SISTEM INTERNE REVIZIJE

PREPORUČUJE SE organima opštine Bečej, da u skladu sa zakonskim obavezama uvedu i sprovode sistem finansijskog upravljanja i kontrole, pa da u tom smislu donesu Odluke i druge potrebne akte kojoma će detaljno i precizno urediti korake i dinamiku relizacije uvođenja sistema finasijskog upravljanja i kontrole.

OŠTRO SE OSUĐUJE raspoređivanje imenovanog internog revizora na drugo radno mesto, kao korak unazad u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

OBRAZLOŽENJE

Još je u svom Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010 godinu, broj: 400-1956/2011-01 od 28.12.2011. godine, Državna revizorska institucija, u odeljku III „Rezime datih preporuka“ odmah kao prvu preporuka navela sledeće; „Preporučuje se korisnicima budžetskih sredstava opštine Bečej da putem pisanih procedura i politika uspostave finansijsko upravljanje i kontrolu kao i da uspostave i organizuju internu reviziju.“ Zakonom o budžetskom sistemu definiše ova ključna dva pojma već u članu 2: “51v) Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način; 51g) Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije; pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom;” Smisao ovih zakonskih odredbi je da korisnik javnih sredstava uspostavi finansijsko upravljanje i kontrolu, sa zadatkom da se obezbedi: poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja, ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava, zaštitu sredstava i podataka (informacija), Sistem finansijskog upravljanja i kontrole traba da obuhvati sledeće elemente: kontrolno okruženje; upravljanje rizicima; kontrolne aktivnosti; informisanje i komunikacije; praćenje i procenu sistema, a treba da se organizuje kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji. PO zakonu o budžetskom sistemu za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Takođe, korisnici javnih sredstava moraju uspostaviti internu reviziju, za šta je takođe odgovran po zakonu, rukovodilac korisnika javnih sredstava. Interna revizija mora biti organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nesme biti deo ni jednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, a u svom radu je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava. Funkcionalna nezavisnost interne revizije se obezbeđuje samostalnim odlučivanjem o: području revizije na osnovu procene rizika, načinu obavljanja revizije i izveštavanju o obavljenoj reviziji. Interna revizija na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja organizacijom da li ovi procesi funkcionišu na predviđen način i omogućuju ostvarenje ciljeva organizacije. Interna revizija pruža savetodavne usluge. Sve ove radnje potrebno je preduzimati uz nadzor i konsultovanje sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju koja vrši praćenje primene i sagledavanje kvaliteta finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru. Takođe, obzirom da su u pitanju zakonske obaveze, nema osnova ni razloga da opština Bečej izbegava i usporava postupke uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Podatke o izveštaju koji se obavezno podnosi ministarstvu do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu, o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i sistema interne revizije, Savet je veá zatražio posebnim zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja od nadležnog organa Opštine i ministarstva. Preporuku objaviti javno i dostaviti naldežnom organu Opštine putem pisarnice. Odluku o pribavljanju informacije od javnog značaja realizovati putem nadležne Sekcije Saveta.

P R E P O R U K A

organima Opštine Bečej

BROJ 5

PREPORUČUJE SE organima Opštine Bečej, da u skladu sa odredbama Zakona o vanrednim situacijama izvrši rebalans budžeta kako bi predvidela i sredstva za formiranje, organizovanje i opremu jedinice civilne zaštite opšte namene, kako bi se time planirali i utvrdili izvori finansiranja za razvoj, izgradnju i izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i razvoj civilne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i da donesu opšte akte na koje su zakonom obavezani.

O B R A Z L O Ž E N J E

Zakonom o vanrednim situacijama predviđeno je da jedinice lokalne samouprave “U ostvarivanju prava i dužnosti u pitanjima zaštite i spasavanja jedinice lokalne samouprave, preko svojih organa obavljaju sledeće poslove:

1) donose odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave i obezbeđuju njeno sprovođenje u skladu sa jedinstvenim sistemom zaštite i spasavanja;

2) donose plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Dugoročnim planom razvoja zaštite i spasavanja Republike Srbije;

3) planiraju i utvrđuju izvore finansiranja za razvoj, izgradnju i izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i razvoj civilne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave…

13) organizuju, razvijaju i vode ličnu i kolektivnu zaštitu;

14) formiraju, organizuju i opremaju jedinice civilne zaštite opšte namene; … Zakon predviđa takođe da se” U zaštiti i spasavanju koriste se prvo snage i sredstva sa teritorije jedinice lokalne samouprave.” Na osnovu istog zakona „Podaci o opasnostima i delovanju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata zaštite i spasavanja su javni. Organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave moraju obezbediti da stanovništvo, na području koje može pogoditi elementarna i druga nesreća, bude obavešteno o opasnosti.”

Po zakonu o lokalnoj samoupravi jedini predlagač budžeta je Opštinsko veće, za čiji rad odgovara predsednik opštine – član 47 stav 2. Preporuku objaviti javno i dostaviti naldežnom organu Opštine putem pisarnice. Odluku o pribavljanju informacije od javnog značaja realizovati putem nadležne Sekcije Saveta.

 

P R E P O R U K A

organima Opštine Bečej

BROJ 6

PREPORUČUJE SE organima Opštine Bečej, da u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, savesno i blagovremeno u zakonskom roku, dostavlja odgovore po zahtevima za slobodan pristup informacijam od javnog značaja kao i da imenuje lice odgovorno za davanje informacija od javnog značaja.

O B R A Z L O Ž E N J E Zakonom o slodobnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je pravo svakoga da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna. Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način. Takođe, Zakon predviđa obavezu organa vlasti da „bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana“ od dana prijema zahteva, tržioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadržii traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Dakle, organ vlasni treba da odgovori na zahtev odmah a ne da bespotrebno odugovlači rok i time obstrura pravo SVIH da saznaju, analiziraju i komnetarišu informaciju od javnog značaja. Zakon takođe predviđa novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara – kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu javne vlasti, ako organ javne vlasti postupa suprotno odredbama zakona: 1) pristup informacijama uslovljava dokazivanjem opravdanog ili drugog interesa (član 4); 2) postupi protivno načelu jednakosti (član 6); 3) diskriminiše novinara ili javno glasilo (član 7); 4) ne označi nosač informacije, gde je i kada tražena informacija objavljena (član 10. stav 2); 5) ne saopšti, odnosno ne omogući uvid u istinitu i potpunu informaciju, a osporava istinitost i potpunost objavljene informacije (član 11); 6) odbije da primi zahtev traţioca (član 15. stav 1); 7) ne vodi posebnu evidenciju (član 15. stav 7); 8) ne postupi po zahtevu za pristup informacijama u skladu sa ovim zakonom, odnosno dostavi nepotpune ili netačne informacije (član 16); 9) pristup informacijama uslovljava uplatom troškova u iznosu većem od propisanog (član 17); 10) ne izda informaciju u traženom obliku, a ima tehničkih mogućnosti za to (član 18. st. 2. i 3); 11) neosnovano odbije da izda kopiju dokumenta sa informacijom na jeziku na kojem je podnet zahtev (član 18. stav 4); 12) na bilo koji drugi način, suprotno odredbama ovog zakona, onemogućava ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja (član 22. stav 1. tačka 6); 13) ne omogući Povereniku uvid u nosač informacije (član 26. stav 2); 14) ne postupi po rešenju Poverenika (član 28. stav 1); 15) ne odrţava nosač informacije u skladu sa ovim zakonom (član 41); 16) ne sprovodi obuku zaposlenih i upoznavanje zaposlenih sa njihovim obavezama u vezi sa pravima utvrđenim ovim zakonom (član 42); 17) spreči upravnog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i ne izvrši rešenje upravnog inspektora (član 45. stav 2).

U Bečeju, 18.6.2014. godine

Predsednik GSzJF Aleksandar Đekić s.r.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име