(Ne) ažurnost Agencije: Javna funkcija i privatni interesi

Bečejsko udruženje mladih (BUM) obratilo se Agenciji za borbu protiv korupcije 14. oktobra 2016. godine postavljajući nekoliko pitanja u vezi sa transparentnošću i ažurnošću rada te institucije, a sve povodom postupanja u predstavkama koje je udruženje upućivalo u nekoliko navrata. Obraćanje BUM-a Agenciji je usledilo nakon što je u Skupštini opštine Bečej konstatovana ostavka direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej Norberta Kovača, ali i zbog dvojice funkcionera opštine Novi Bečej, za koje je, posle se potvrdilo, sumnja u povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije bila opravdana. Drugim rečima, u predmetima koji su na inicijativu BUM-a pokrenuti pred Agencijom za borbu protiv korupcije, izostalo je blagovremeno informisanje javnosti, odnosno građana, a za jedan sumnjamo i da bi bez podsećanja Agencije da se „pozabavi“ predmetom, isti ostao u fioci. Krenimo redom.

Deo četvrti

Gurmanski ugođaj u sukobu interesa

Izjave u postupku protiv predsednika opštine dali su i funkcioneri i zaposleni u opštini Novi Bečej koji su koristili usluge „Tiske kuće“: Dragan Balaban, Radoslav Šećerov, Olga Lalić, Nevena Subotić i Zora Stanisavljev, navodeći da su lično donosili odluke da koriste usluge te preduzetničke radnje, kao i da ih je Saša Šućurović upozoravao da ne koriste ugostiteljske usluge tog objekta, jer je u Novom Bečeju poznato da je njegova supruga vlasnik, ali da je ponekad potrebno da se koriste ugostiteljske usluge i tog objekta, jer se sve manifestacije u Novom Bečeju održavaju pored Tise, a i gosti traže da budu baš u tom objektu, jer se nalazi na obali Tise, te da su smatrali da o tome imaju pravo da samostalno odluče i da im za to nije potrebna dozvola predsednika opštine, ali da su nakon upozorenja predsednika opštine prestali da vode goste u taj objekat.

Agencija je o ovome rekla sledeće:

Odredbama čl. 27. Zakona o Agenciji propisano je da je funkcioner dužan da javnu funkciju vrši tako da javni interes ne podredi privatnom, da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije, a u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, da učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa i da ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.  U smislu čl. 2. istog zakona, povezano lice je, pored ostalih, supružnik funkcionera, kao i svako pravno ili fizičko lice koje se može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom, privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za funkcionera ili povezano lice, a sukob interesa je situacija u kojoj funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije, na način koji ugrožava interes. U konkretnom slučaju, Agencija je utvrdila da su povezana lica sa funkcionerom njegova supruga Klara Šućurović, preduzetnička radnja „Tiska kuća“ i FK „Jedinstvo“.

Kako su prema Zakonu o lokalnoj samoupravi predsednik opštine i opštinsko veće izvršni organi opštine, a predsednik opštine, koji je predsednik opštinskog veća, pored ostalog, predstavlja i zastupa opštinu u naredbodavac je za izvršenje budžeta opštine, koji predlaže opštinsko veće.

Najzad, s tim u vezi, Agencija je ocenila da je Saša Šućurović bio u sukobu interesa kada je njegova supruga, kao preduzetnik, ostvarivala poslovnu saradnju sa opštinom Novi Bečej, na osnovu koje su njenoj preduzetničkoj radnji uplaćivana sredstva iz budžeta ove opštine, i kada su fudbalskom klubu u kojem je bio na funkciji zamenika predsednika upravnog odbora prenošena sredstva iz budžeta novobečejske opštine, koje naloge za plaćanje – prenos sredstava je potpisivao on, kao predsednik opštine, što ni sam ne osporava, pa je bio dužan da o tome obavesti Agenciju, što nije učinio. Time je povredio odredbu čl. 32. st. 1. Zakona o Agenciji, kojom je propisana obaveza funkcionera da prilikom stupanja na javnu funkciju i tokom vršenja javne funkcije, u roku od osam dana, pismeno obavesti neposredno pretpostavljenog i Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima.

Šućurović je, dakle, svojim delovanjem, ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, što je definisano čl. 27. Zakona o Agenciji.

Agencija je prilikom odlučivanja cenila sve navode iz izjašnjenja Saše Šućurovića, ali je našla da, iz napred navedenih razloga, nisu od uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari.

Pored toga, posebno su cenjeni navodi Saše Šućurovića da su otpremnice za usluge u preduzetničkoj radnji njegove supruge potpisivala druga lica, a da bi on za to da su iste pružene saznavao tek kada bi potpisivao naloge za plaćanje, ali je zaključeno da su isti bez uticaja na donošenje drugačije odluke o postojanju povrede Zakona o Agenciji. Nisu od uticaja ni navodi iz izjašnjenja Šućurovića da je opštinskim funkcionerima više puta rekao da ne koriste ugostiteljske usluge te preduzetničke radnje, jer, i da se ovi navodi prihvate kao tačni, ostaje činjenica da je u periodu od dve i po godine potpisivao naloge za plaćanja, iako je, kako proizlazi iz njegovog izjašnjenja, znao da je u sukobu interesa, a o tome nije obavestio Agenciju. Iz navedenih razloga su bez uticaja i izjave Dragana Balabana, Radoslava Šećerova, Olge Lalić, Nevene Subotić i Zore Stanisavljev, koje je funkcioner priložio uz svoje izjašnjenje a, pored toga, imajući u vidu da se radi o funkcionerima i zaposlenima u opštini Novi Bečej, koji su, s obzirom na nadležnosti predsednika opštine, u odnosu zavisnosti prema njemu, opravdano se dovodi u sumnju istinitost njihovih izjava. Prilikom odlučivanja o vrsti mere koju treba izreći u konkretnom slučaju, ocenjeno je da se izricanjem mere upozorenja ne bi postigla svrha primene Zakona o Agenciji, s obzirom na to da se posledice postupanja funkcionera suprotno Zakonu o Agenciji ne mogu otkloniti. Stoga je zaključeno daje izricanje mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije jedina odgovarajuća mera u konkretnom slučaju.

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име