Opštinska uprava Bečej bila je obavezna da zbog nepravilnosti u postupku javne nabavke usluge čišćenja „Sistem FPS obezbeđenje“ DOO iz Beograda, kao učesniku u zajedničkoj ponudi sa „Sistem fire protection services“ DOO iz Beograda, nadoknadi troškove zahteva za zaštitu prava u iznosu od 56.500 dinara.

Naime, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donela je 31. avgusta ove godine rešenje kojim usvojena žalba „Sistem FPS obezbeđenja“, a beogradski DOO podneo za zahtev za zaštitu prava nakon što je kao najpovoljnija na tenderu izabrana zajednička ponuda SZR Elektroservis i Higijena „Purucki“ iz Bečeja. Podnosilac zahteva žalio se na odluku naručioca, Opštinske uprave Bečej, da je njegova ponuda neprihvatljiva, a u žalbi je istakao da je naručilac samoinicijativno ispitivao da li ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku.

S druge strane, kako stoji u odgovoru Opštinske uprave na žalbu , „Sistem FPS obezbeđenje“ nije dokazao da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa odredbom člana 106. ZJN, te je zato ponuda odbijena. Naime, kako podnosilac zahteva obavlja usluge čišćenja u Ustanovi za sportsku aktivnost omladine „Đorđe Predin Badža“ u Bečeju, Opštinska uprava navodi da je ponudu, odnosno ispunjenje obaveznih uslova, uvidom u spisak lica koje je beogradska firma angažovala u sportskom centru obavila proveru kod Republičkog fonda PIO „kojom prilikom je utvrđeno da za neka angažovana lica nisu plaćeni porezi i doprinosi u skladu sa važećim zakonskim propisima… “.

Međutim, ovo objašnjenje, odnosno postupanje Opštinske uprave Bečej u smislu da na osnovu uvida u internu dokumentaciju drugog naručioca proverava dokazivanje ispunjenosti uslova za „neka“ lica, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ocenjuje kao neosnovano. Komisija je u rešenju navela da, ako je naručilac ima nedoumice u smislu ispunjenja uslova propisanim članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, da je shodno odredbama člana 93. Stav 1. tog zakona trebalo da pozove ponuđača i da zahteva dostavljanje na uvid originalnih dokumenata kojim ponuđač dokazuje ispunjenost svih zahtevanih uslova. Najzad, kako bi otklonio propuste, naručilac je dužan da ponovi fazu stručne ocene ponuda, te da u smislu člana 3. Stav 1. tačka 33. ZJN ponovo ispita da li su dostavljene ponude prihvatljive, odnosno da li su blagovremene, da li sadrže bitne nedostatke, da li su odgovarajuće, da li ograničavaju ili uslovljavaju prava naručioca, kao i da li prelaze iznos procenjene vrednosti javne nabavke, pa da shodno obavezi koja je propisana članom 107. ZJN odbije sve neprihvatljive ponde, kao i da prilikom sprovođenja daljeg toga stručne ocene ponuda u svemu postupa shodno odredbama ZJN.

Dodajmo i da je u pitanju postupak javne nabavke male vrednosti, da procenjena vrednost iznosi 2.916.666 dinara. Opštinska uprava Bečej, kao naručilac u ovom postupku, dužna je bila da podnosiocu zahteva za zaštitu prava nadoknadi iznos za taksu za zahtev, 40.000 dinara i 16.500 na ime troškova advokata za zastavljanje zahteva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име