Da li će lokalne samouprave ikada izaći na kraj sa problemima u vođenju finansija  i poslovanju?

Ako i da, biće potrebno vreme.

Proces interne revizije koju obavljaju revizorski timovi državne revizorske institucije su složeni.

Osim revizorskog izveštaja procedura se obavezno nastavlja i to odazivnim izveštajem kojim opštine dokazuju revizorima da su postupile prema preporukama.

Ovog puta se bavim poslerevizionim izveštajima DRI – to je njihov izveštaj na odazivni izveštaj. Ovde se bavimo “višim”prioritetima. Tačnije, zanimaju nas ozbiljniji propusti opština i kako su ih ispravili.

S druge strane, poznavaoci prilika znaju da su uslovi za rad u lokalnim samoupravama sve manje primamljivi za rad mladih, a još manje izvrziranih kadrova. Nedostatak kontrolnih mehanizama koji služe svrshi – interna revizija i budžetski inspektori, takođe su evidentni. Nema procesa koji su opštine i gradovi u Srbiji uspešno u roku završile, naročito kada se uzme popis imovine.

Vezano za javne finansije: primera radi opština Bečej je jedna od razvijenih opština u Vojvodini koja nema niti budžetskog inspektora, kao ni, već godinama, načelnika finansija.

U ovom tekstu bavimo se opštinama Senta, Čoka i Srbobran.

Poslerevizioni izveštaj: opština Senta po reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta za 2021. godinu.

U Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Senta za 2021. godinu od 22. juna 2022. godine Državna revizorska institucija je izdala mišljenje sa rezervom.

Nepravilnosti u reviziji finansijskih izveštaja

 (1) Opštinska uprava opštine Senta je rashode za usluge pomoći u projektnom izveštavanju u iznosu od 821 hiljadu dinara nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 423000 – Usluge po ugovoru, umesto sa grupe konta 424000 – Specijalizovane usluge;

(2) Opštinska uprava opštine Senta je rashode za uređenje Senćanskih plaža u iznosu od 252 hiljade dinara nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 423000 – Usluge po ugovoru, umesto sa grupe konta 425000 – Tekuće popravke i održavanje;

(3) Opštinska uprava opštine Senta je izdatke za izgradnju vodovoda na plaži kod mosta u iznosu od 1.193 hiljada dinara sa PDV, nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 423000 – Usluge po ugovoru, umesto sa grupe konta 511000 – Zgrade i građevinski objekti.

(4) Opštinska uprava opštine Senta je rashode za održavanje puteva na teritoriji Opštine Senta u iznosu od 2.083 hiljada dinara nepravilno planirana, izvršila i evidentirala na grupi konta 424000 – Specijalizovane usluge, umesto na grupi konta 425000 – Tekuće popravke i održavanje.

(5) Opštinska uprava opštine Senta je rashode za plaćeni PDV na ustupljenu struganu asfaltnu masu, u iznosu od 500 hiljada dinara nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 424000 – Specijalizovane usluge, umesto na grupi konta 426000 – Materijal.

(6) Opštinska uprava opštine Senta je rashode za izgradnju kanalizacije u Ulici Petefi Šandora u iznosu od 834 hiljade dinara nepravilno planirana, izvršila i evidentirala na grupi konta 424000 – Specijalizovane usluge, umesto na grupi konta 511000 – Zgrade i građevinski objekti.

(7) Opštinska uprava opštine Senta je rashode za usluga nabavke antifriza “NEW N-ANT” 100% – Antifriz na bazi monopropilen glikola i punjenje sistema antifrizom u objektu – Sportska hala u iznosu od 582 hiljade dinara nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 424000 – Specijalizovane usluge, umesto na grupi konta 425000 – Tekuće popravke i održavanje.

(8) Dečji vrtić „Snežana – Hofeherke“ je izdatke za nabavku krevetića u iznosu od 294 hiljade dinara nepravilno planirao, izvršio i evidentirao na grupi konta 426000 – Materijal, umesto sa grupe konta 512000 – Mašine i oprema. Istovremeno je za isti iznos manje iskazana vrednost aktive i pasive u Bilansu stanja, što je opisano kod konta 011200.

(9) Opštinska uprava je rashode po osnovu pružanja specifičnih usluga i plaćanja članarine Regionalnoj razvojnoj agenciji „Panonreg“ doo, Subotica u iznosu od najmanje 1.600 hiljada dinara nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 481000 – Dotacije ostalim udruženjima građana, umesto na grupi konta 451000 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

(10) Opštinska uprava je naknadu nematerijalne štete usled ugriza pasa lutalica u iznosu od najmanje 386 hiljade dinara nepravilno planirala, izvršila i evidentirala na grupi konta 483000 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, umesto na grupi konta 485000 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.

Iskazane mere ispravljanja

Opština Senta u Odazivnom izveštaju navodi, da je u 2022. godini preduzela sledeće mere ispravljanja:

(1) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta pravilno je planirala, evidentirala i izvršila isplatu pomoći u projektnom izveštavanju tako što je rashode za usluge pomoći u projektnom izveštavanju knjižila umesto na grupu konta 423000 na grupu konta 424000.

 (2) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta pravilno je planirala, evidentirala i izvršila isplatu rashoda za uređenje senćanskih plaža i to tako što je rashode izvršila na kontu 425000 – Tekuće popravke i održavanje.

 (3) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta nije imala izdatke za izgradnju vodovoda na plaži kod mosta. Odgovorno lice se izjasnilo da ukoliko bude imala takvih promena postupiće u skladu sa čl. 14. i 15. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem .

(4) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta nije imala rashode za održavanje puteva na teritoriji Opštine Senta.

(5) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta nije imala rashode za plaćeni PDV na ustupljenu struganu asfaltnu masu.

(6) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta nije imala rashode za izgradnju kanalizacije.

(7) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta nije imala rashode za uslugu nabavke antifriza.

(8) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta Dečji vrtić „Snežana – Hófehérke” nije imao izdatke za nabavku krevetića. Ukoliko bude imao takvih promena izdaci za nabavku će biti evidentirani u skladu sa čl.14. i 15. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem i na odgovarajućim kontima aktive i pasive.

(9) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta pravilno je planirala, evidentirala i izvršila isplatu članarine Regionalnoj Razvojnoj Agenciji “Panonreg” Subotica tako što je rashod po osnovu pružanja specifičnih usluga i plaćanja članarina evidentirala na kontu 451000-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima umesto na kontu 481-Dotacije ostalim udruženjima građana.

(10) Posle konačnog izveštaja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Senta, Opštinska uprava opštine Senta nije izvršila rashode za naknadu štete usled ugriza pasa lutalica. Ukoliko bude vršila isplatu naknada štete usled ugriza pasa lutalica evidentiraće rashode u skladu sa članom 14. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. iz sredstava odobrenih Rebalansom budžeta opštine Senta za 2022. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 485000 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.

Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja opštine Srbobran po reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Srbobran za 2021. godinu.

U Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Srbobran za 2021. godinu od 2. juna 2022. godine Državna revizorska institucijaje izdala mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima.

S obzirom na to da sve otkrivene nepravilnosti nisu bile otklonjene u toku revizije, Institucija je od subjekta revizije zahtevala dostavljanje odazivnog izveštaja.

Subjekt revizije je u ostavljenom roku od 90 dana dostavio odazivni izveštaj, koji je potpisalo i pečatom overilo odgovorno lice.

U Odluci o budžetu opštine Srbobran za 2021. godinu nepravilno je primenjena ekonomska klasifikacija jer su rashodi i izdaci u finansijskim izveštajima ukupno iskazani u većem iznosu od iznosa utvrđenog nalazom revizije za 87.455 hiljada dinara i u manjem iznosu od iznosa utvrđenog nalazom revizije za 87.455 hiljada dinara čiji se efekti zbog međusobnog potiranja nisu odrazili na konačni rezultat poslovanja opštine Srbobran za 2021. godinu.

U Izveštaju o izvršenju budžeta opštine Srbobran za 2021. godinu nepravilno je primenjena organizaciona klasifikacija u ukupnom iznosu od 13.496 hiljada dinara i to: Evidentiranjem rashoda za plate, dodatke i naknade (zarade) zaposlenih za tri člana Opštinskog veća na razdelu Predsednika opštine umesto na razdelu Opštinskog veća isti su iskazani više za 4.586 hiljada dinara na razdelu Predsednika opštine; evidentiranjem rashoda za plate, dodatke i naknade zaposlenih za 17 zaposlenih lica u kabinetu Predsednika opštine umesto na razdelu Opštinske uprave isti su iskazani više za 8.157 hiljada dinara na razdelu Predsednika opštine i evidentiranjem rashoda za plate, dodatke i naknade zaposlenih za jedno zaposleno lice razdelu Pravobranilaštva opštine Srbobran umesto na razdelu Opštinske uprave isti su iskazani više za 753 hiljade dinara na razdelu Pravobranilaštva.

U odazivnom izveštaju Opštine Srbobran je navedeno da su preduzete mere radi otklanjanja utvrđene nepravilnosti, odnosno da su sprovedena knjiženja na osnovu kojih su rashodi i izdaci evidentirani na odgovarajućim ekonomskim klasifikacijama, u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

U odazivnom izveštaju Opštine Srbobran je navedeno da će nepravilnost biti otklonjena sa isplatom plata zaposlenima za mesec avgust 2022. godine, tako što će rashodi za plate, dodatke i naknade (zarade) zaposlenih biti evidentirani na odgovarajućim organizacionim klasifikacijama.

Popisom nije obuhvaćena celokupna nefinansijska imovina

Popisom kod Opštinske uprave nije obuhvaćeno 98,74 odsto vrednosti nefinansijske imovine, odnosno 3.309.428 hiljade dinara, i to: zgrade i građevinski objekti u iznosu od 2.446.811 hiljada dinara; zemljište u iznosu od 788.204 hiljade dinara; šume i vode u iznosu od 3.850 hiljada dinara; nefinansijska imovina u pripremi u iznosu od 11.478 hiljada dinara; avansi za nefinansijsku imovinu u iznosu od 25.637 hiljade dinara i nematerijalna imovina u iznosu od 33.448 hiljada dinara.

U odazivnom izveštaju Opština Srbobran je navela da će prilikom redovnog Popisa imovine i obaveza za 2022. godinu obuhvatiti celokupnu imovinu i obaveze Opštine Srbobran. Lice odgovorno za preduzimanje mera ispravljanja je načelnik Opštinske uprave Srbobran, a period u kojem se planira preduzimanje mera ispravljanja je pre pripremanja narednog seta finansijskih izveštaja.

Ocena mera ispravljanja

Opisanu meru ispravljanja ocenjujemo kao zadovoljavajuću. Ocena je izvršena imajući u vidu prioritet date preporuke, odnosno period u kome je objektivno moguće preduzeti mere ispravljanja. Otklanjanje utvrđene nepravilnosti je u toku.

Manje evidentirana nefinansijska imovina

Upoređujući podatke iz poslovnih knjiga i evidencija opštine Srbobran sa podacima Republičkog geodetskog zavoda, utvrdili smo da u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava nije evidentirana sledeća nefinansijska imovina:

– 37 parcela građevinskog zemljišta ukupne površine 138.905 m2;

– 127 ulica ukupne površine 1.089.764 m2;

– 118 nekategorisanih puteva ukupne površine 650.881 m2;

– četiri trga ukupne površine 13.397 m2;

– 26 zgrada ukupne površine 11.306 m2;

– osam pomoćnih objekata, zgrade ukupne površine 14.988 m2;

– 702 jedinice drugih građevinskih objekata ukupne površine 4.073.342 m2;

– jedan poslovni prostor ukupne površine 806 m2 i

– 36 parcela ostalog zemljišta ukupne površine 178.49 m2.

U odazivnom izveštaju Opština Srbobran navodi da je otklanjanje utvrđene nepravilnosti u toku, s obzirom da se radi o imovini koja je u katastar nepokretnosti upisana kao javna svojina opštine Srbobran. Lica odgovorna za preduzimanje mera ispravljanja su predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave Srbobran, a period u kojem se planira preduzimanje mera ispravljanja je u roku od datuma pripreme narednog seta finansijskih izveštaja, a najkasnije do tri godine.

Opisane mere ispravljanja ocenjujemo kao zadovoljavajuće. Ocena je izvršena imajući u vidu prioritet date preporuke, odnosno period u kome je objektivno moguće preduzeti mere ispravljanja. Otklanjanje utvrđene nepravilnosti je u toku.

Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja opštine Čoka po reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Čoka za 2021. godinu

U Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Čoka za 2021. godinu, broj: 400-48/2022-04/22 od 9. juna 2022. godine, Državna revizorska institucija (u daljem tekstu: Institucija) je izdala mišljenje sa rezervom o finansijskim izveštajima.

S obzirom da sve otkrivene nepravilnosti nisu bile otklonjene u toku revizije, Institucija je od subjekta revizije zahtevala dostavljanje odazivnog izveštaja.

Subjekt revizije je u ostavljenom roku od 90 dana dostavio odazivni izveštaj, koji je potpisalo i pečatom overilo odgovorno lice.

Nefunkcionisanje sistema internih kontrola

Na osnovu sprovedene revizije funkcionisanja sistema internih kontrola koja je izvršena analizom njegovih elemenata: kontrolnog okruženja, upravljanja rizicima, kontrolnih aktivnosti, informisanja i komunikacija i praćenja i procene sistema (Napomene tačka 2.1), utvrdili smo da uspostavljeni sistem internih kontrola nije u potpunosti efikasan da obezbedi razumno uveravanje da će postavljeni ciljevi biti ostvareni kroz poslovanje u skladu sa važećim propisima i da je obezbeđen integritet (potpunost) finansijskog izveštavanja i kontrole i to kod kontrolnih aktivnosti, jer Opština Čoka:

1) je nepravilno planirala i evidentirala rashode i izdatke na ekonomskim klasifikacijama na petom i šestom nivou konta, što nije u skladu sa članom 29 Zakona o budžetskom sistemu, članom 9 stav 2 Uredbe o budžetskom računovodstvu i čl. 9, 14 i 15 Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Кontnom planu za budžetski sistem;

2) nije utvrđivala ni naplaćivala lokalnu komunalnu taksu po osnovu taksene tarife za držanje sredstava za igru (za „zabavne igre“), kako je predviđeno Odlukom o lokalnim komunalnim taksama;

3) nije izvršila usaglašavanje stanja obaveza sa dobavljačima na dan 31. decembra, kako je predviđeno članom 18 Uredbe o budžetskom računovodstvu;

4) nije ustrojila pomoćnu knjigu dobavljača;

5) nije sprovela kontrole prilikom konsolidacije pojedinačnih finansijskih

izveštaja, zbog čega su se, usled greške, pojavila odstupanja kod potraživanja i obaveza.

Iskazane mere ispravljanja

U Odazivnom izveštaju odgovorno lice Opštine Čoka navodi da će mere ispravljanja biti preduzete, i to:

1) da će planiranje, izvršavanje i evidentiranje rashoda vršiti u skladu sa članom 29 Zakona o budžetskom sistemu, članom 9 stav 2 Uredbe o budžetskom računovodstvu i čl. 9, 14 i 15 Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Кontnom planu za budžetski sistem, kao i da će mere ispravljanja biti preduzete pre pripremanja narednog seta finanijskih izveštaja;

2) da će utvrditi i naplatiti lokalnu komunalnu taksu po osnovu taksene tarife za držanje sredstava za igru (za „zabavne igre“), kako je predviđeno Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, kao i da će mere ispravljanja biti preduzete kako prilikom planiranja budžeta za 2023. godinu, tako i za svaku narednu godinu;

3) da će izvršiti usaglašavanje stanja obaveza sa dobavljačima na dan 31.decembra, kako je predviđeno članom 18 Uredbe o budžetskom računovodstvu, kao i da će mere ispravljanja biti preduzete do 31. januara 2023. godine;

4) da će ustrojiti pomoćnu knjigu dobavljača, kao i da će mere ispravljanja biti preduzete do 31. januara 2023. godine;

5) da će sprovoditi kontrole prilikom konsolidacije pojedinačnih finansijskih izveštaja, kao i da će mere ispravljanja biti preduzete do 31. marta 2023. godine.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име