Foto: Ilustracija iz parlamenta novobečejske opštine, 2015. godina
Foto: Ilustracija iz parlamenta novobečejske opštine, 2015. godina

U nastavku naše analize predstavljamo šta je ono za šta su se tražioci informacija od javnog značaja interesovali. Koristićemo podatke iz Informatora o radu opštine Novi Bečej u 2019. godini koji je objavljen 19. decembra.

Kako smo to ranije napisali, na sajtu opštine, inače, vrlo preglednom i sa većim relevantnih informacija koje bi trebalo da se objavljuju, našli smo jedan informator za tekuću godinu, dok, u trenutku pretrage, arhiva sa ranijim nije bila dostupna.

Od 30 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja u 2018. godini interesovanja tražilaca informacija usmerena su najviše na javne nabavke, najviše u infrastrukturi, ali i novac za medije, izdvajanja za lokalni sport, kao i strateške dokumente i akte lokalne samouprave, poput aktivnosti usmerenih za Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije. Iako je prethodne, 2017. godine na adresu lokalne samouprave upućeno 60 zahteva, oni u ovoj godini, bez obzira što su prepolovljeni, i dalje jesu obimni i konkretni.

Inače, interesantno je da je samo u jednom od zahteva, odnosno pitanja, prvi put otkako analiziramo ovaj segment informatora o radu, naveden i tražilac, u ovom slučaju Bečejsko udruženje mladih, dok ostalih 29 nije navedeno, kao ni na desetine u prethodnim godinama.

U 2018. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

1. Odluka o uspostavljanju institucije Zaštitnika građana; Odluka nadležnog organa o postavljenju zaštitnika građana odnsono odluka o obrazovanju i radu kancelarije Zaštitnika građana; Izveštaj o radu Zaštitnika građana odnosno kancelarije Zaštitnika građana od dana uspostavljanja institucije Zaštitnika građana zaključno sa 31.12.2017. godine; Akt koji sadrži informaciju o izdvajanjima iz budžeta za funkcionisanje Zaštitnika građana odnosno kancelarije Zaštitnika građana od dana uspostavljanja institucije Zaštitnika građana zaključno sa 31.12.2017. godine.

2. Sva rešenja o o imenovanju stručnih komisija za ocenjivanje i izbor medijskih projekata sufinansiranih putem Javnih konkursa za proizvodnju medijskog sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji su raspisani i sprovedeni u 2015, 2016 i 2017. godini; Radne biografije članova svih stručnih komisija, koje su ocenjivale i izabrale medijske projekte u oblasti javnog informisanja za 2015, 2016 i 2017. godinu; Predlagače svakog pojedinačnog člana komisije za ocenjivanje i izbor medijskih projekata oblasti javnog informisanja za 2015, 2016 i 2017. godinu; Кriterijume na osnovu kojih su birani članovi stručnih komisija za ocenjivanje i izbor medijskih projekata oblasti javnog informisanja za 2015, 2016 i 2017. godinu.

3. Da li opština pruža besplatnu pravnu pomoć građanima? Ukoliko ne, da li besplatnu pomoć pruža neka druga institucija; Ukoliko postoji, na koji način je ona organizovana, da li je pruža kancelarija, pojedinac koji je isključivo zadfužen za pružanje besplatne pravne pomoći ili pojedinac kome je besplatna pomoć dodatni posao; Ukoliko postoji služba besplatne pravne pomoći, da se navede: naziv institucije, poštanska adresa, e-mail, telefon, internet stranica, i jezik na kojima pruža usluge; u koje vreme i na koji način građani mogu da se obrate za usluge besplatne pravne pomoći (putem e.maila, lično ….); koliko je ljudi zaposleno u službi; U kojim vrstama postupaka se pruža besplatna pravna pomoć: upravna, parnični, izvršni, krivični, itd; Кoji oblici pravne pomoći su dostupni: opšte pravne informacije, pravni saveti, zastupanje; Кoliki je broj korisnika u toku 2016. i 2017. godine, kojima je pružena besplatna pravna pomoć; Da li postoje kriterijumi za odabir korisnika usluga besplatne pravne pomoći, kao što je materijalno stanje ili neki drugi osnov i ukoliko postoje, koji su; Da li su usluge pravne pomoći naplaćuju za korisnike koji ne ispunjavaju kriterijume materijalnog ili drugog statusa; koje kvalifikacije imaju lica koja pružaju besplatnu pravnu pomoć: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, itd.

4. Informacija o ukupnom neplaćenom prihodu od poreza na imovinu od crkava i verskih zajednica os 01.01.2016. do 20.02.2018. godine sa pratećim analitičkim karticama i kopijama izvoda koji dokazuju naplatu.

5. Da dostavimo podatak da li smo u 2017. godini imali sredstva namenjena za usluge deratizacije i dezinsekcije te, ukoliko jeeste, da dostavimo podatak koja firma je bila Vršilac usluge i koja je vrednost izvršenih usluga.

6. Da se omogući uvid o posedovanju dokumenta Opštine Novi Bečej Akt o proceni rizika ugroženosti lica, imovine i poslovanja.

7. Procena kada će se otpočeti sa radovima na rekonstrukciji dvorca HERTILEND u Bočaru i kada će biti završen; Budžet opštine je predvideo da će biti izdvojena sredstva za izgradnju fiskulturne sale u Bočaru u 2018. godini i kada se ppredviđa početak i završetak radova Fiskulturne sale u Bočaru?

8. Predlog akta lokalne samouprave o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola na teritoriji Opštine Novi Bečej, koji je maja 2018. prosleđen nadležnom ministarstvu na procenu.

9. Broj zvanično registrovanih povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanje akcionog plana za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i mere aktivnosti predviđenih za ovu namenu (u slučaju postojanja poslati poštom LAP ili link ka sajtu gde se nalazi); Postojanje Saveta za migracije i delokrugu rada Saveta (poslati Odluku o osnivanju); Broj sastanaka Saveta za migracije u prethodnoj godini; Zapisnici sa Saveta za migraciju u prethodnoj godini (poslati fotokopije zapisnika); Obezbeđena budžetska sredstva za 2018. godinu za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju besplatne pravne pomoći i načinu na koji je urađena (sistematizovano radno mesto, ugovor sa advokatskom kancelarijom, saradnja sa NVO …) ukoliko postoji besplatna pravna pomoć, koliko usluga je preko iste pruženo u 2017. godini, ukoliko ne postoji besplatna pravna pomoć navesti razloge (nepostojanje potrebe, sredstava …).

10. Spisak odbornika opštine Novi Bečej koji sadrži imena i prezimena odbornika i njihove adrese.

11. Broj zaposlenih u odeljenju za javne nabavke u 2017. godini; Ukupan broj sprovedenih nabavki u 2017. godini; Ukupna vrednost sprovedenih nabavki u 2017. godini; Ukupni rashodi u budžetu za 2017. godinu; Broj javnih nabavki bez ijedne podnete ponude u 2017. godini; Na koji način se meri zadovoljstvo korisnika usluga i dobara pribavljenih u postupcima javnih nabavki; Broj raskinuitih ugovora sa dobavljačima u 2017. godini; Broj zaključenih ugovora sa dobavljačima u 2017. godini; Broj rezervisanih javnih nabavki u 2017. godini; prosečan broj ponuda po tenderu u 2017. godini; Broj javnih nabavki sprovedenih u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva u 2017. godini; Broj sprovedenih javnih nabavki sa samo jednim ponuđačem u 2017. godini; Broj sprovedenih javnih nabavki sa kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude u 2017. godini; Prosečno trajanje otvorenog postupka od dana objavljivanja do dana zaključenja ugovora u 2017. godini.

12. Da li smatramo da je neophodno unaprediti interne procedure za sprovođenje javnih nabavki i koje? Da li imamo internu reviziju? Broj obustavljenih postupaka usled neprihvatljivih ponuda u 2017. godini.

13. Da li imamo formiranu službu za javne nabavke; Broj osoba angažovanih na poslovima javnih nabavku u u 2017. godini; Broj sertifikovanih službenika za javne nabavke u 2017. godini; Broj sertifikovanih službenika za javne nabavke sa univerzitetskom diplomom u 2017. godini; Broj godina rada u oblasti javnih nabavki (u proseku) sertifikovanih službenika za javne nabavke; Da li su sertifikovani službenici za javne nabavke pohađali obuke iz oblasti javnih nabavki u 2017. godini; Broj obuka iz oblasdti javnih nabavki u 2017. godini; Da li koristite modele dokumentacije i druga uputstva za spovođenje javnih nabavki; U kom segmentu spovođenja javnih nabavki biste želeli podršku Uprave za javne nabavke i na koji način.

14. Кopije dokumenata u vezi sa konkursom za sufinansiranje projekatab za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (konkurs za projektno sufinansiranja medija) za 2018. godinu i to: Javni poziv na konkurs; prijave na konkurs za projektno sufinansiranje svih aplikanata kojima su sredstva odobrena; Rešenje ili odluka o formiranju konkursne komisije; Zapisnik sa sednice konkursne komisije na kojoj se odlučivalo o raspodeli sredstava; Predlog komisije za raspodelu redstava; Rešenje komisije o dodeli sredstava na konkursu; Informacija o tome ko je od aplikanata kojima su sredstva odobrena potpisao ugovor za opredeljena srestva; Podaci o projektu za koji su opredeljena sredstva; Izveštaj o rezultatima medijskih projekata za 2017. godinu.

15. Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01. jula do 31. decembra 2017. godne i period od 01. januara do 30. juna 2018. godine.

16. Spisak imena i prezimena lica, naziv radnog mesta sa opisom poslova – zaposlenih / angažovanih u Opštinskoj upravi Novi Bečej na neodređeno vreme i određeno vreme, zatim ugovorom o delu i ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za period od 2010. godine do 2018. godine.

17. Кopije integralnih dokumenata (ugovor, javna nabavka) koji sadrže informacije o ugovorenom koštanju (cena) i isplati naknade (kopija izvoda) za sve nastupe grupe „Кerber“ na manifestaciji „Gospojina“ koja se održava u Novom Bečeju u proteklih 10 godina.

18. Кopije dokumenata koji sadrže informacije o broju prodatih ulaznica (parking karti ili kako je definisano) za automobile na Velikogospojinske dane u proteklih 5 godina prikazano po ulaznim punktovima / pravcima; Кopije izvoda i naloga za uplatu iz kojih se mogu ustanoviti uplate sredstava u budžet opštine Novi Bečej ili Turističke organizacije opštine Novi Bečej ili bilo kog drugog primaoca sredstava od prodatih ulaznica (parking karti ili kako je definisano) za automobile na Velikogospojinske dane u proteklih 5 godina prikazano po ulaznim punktovima / pravcima.

19. Odluka o završnom računu za 2017. godinu, koja sadrži i poseban deo, u kojem je izvršenje rashoda iskazano po funkcionalnim klasifikacijama; Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu (član 100, stav 3, Zakona o zaštiti životne sredine) sa eventualnim izmenama i dopunama; Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu (član 100, stav 3, Zakona o zaštiti životne sredine); Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu (član 100, stav 4, Zakona o zaštiti životne sredine); Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2018. godinu (član 13, stav 3, zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju); Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu (član 13, stav 6, zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju); Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu (član 71, stav 1, Zakona o poljoprivrednom zemljištu); Izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu (član 71, stav 3, Zakona o poljoprivrednom zemljištu).

20. Plan nabavki za 2017. godinu i 2018. godinu, kao i sve izmene tog dokumenta ukoliko ih je bilo – Кompletnu dokumentaciju o pokrenutim i sprovedenim postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2017. do 26.09.2018. godine (poziv za podnošenje ponuda, konkursna dokumentacija, kao i izmene ukoliko ih je bilo, odluku o dodeli ugovora, obaveštenje o zaključenom ugovoru, aneksi ugovora ukoliko ih je bilo, obaveštenje o obustavi postupka ukoliko ih je bilo, dokumenmtaciju u vezio sa uloženim zahtevima za zaštitu prava (rešenje ili odluku komisije), ukoliko ih je bilo, rešenje o imenovanju komisije za javnu nabavku, zapisnike sa sednica komisije za javnu nabavku); Finansijski plan za 2017. i 2018. godinu sa svim eventualnim izmenama dokumenata; Analitičke kartice svih dobavljača u 2017. i 2018. godini.

21. Informacije o tekućim upravnim postupcima koji su pokrenuti na osnovu člana 95. Odnosno 96. Zakona o zadrugama iz 1996. godine pred opštinskom upravom Novi Bečej i koji nisu pravnosnažno okončati i to: Broj predmeta pod kojim je postupak zaveden kod opštinske uprave; Datum kada je upravni postupak po zahtevu zadruge započet; Naziv zadruge koja je podnela zahtev za povraćaj imovine; Naziv vlasnika / korisnikla imovine na koji se zahtev za povraćaj imovine odnosi.

22. Projekti kojima je cilj finansijska podrška interno raseljenih, prognanih i izbeglig lica, kao i onih projekata kojima se realizuje stambena podrška za navedene kategorije na teritoriji opštine Novi Bečej.

23. Da li je pružalac usluge poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej „Monitoring sistem“ doo, Pere Popadića 43, Novi Sad, koji je angažovan po osnovu javne nabavke broj IV 04-404-16/2018, izvršio preuzete obaveze u potpunosti i u skladu sa ugovorom. Da se dostavi kopija ugovora o javnoj nabavci usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u ošštini Novi Bečej.

24. Da li je pružalac usluge poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej „Monitoring sistem“ doo, Pere Popadića 43, Novi Sad, koji je angažovan po osnovu javne nabavke broj IV 04-404-16/2018, izvršio preuzetu obavezu da uz fakturu za izvršene usluge u toku meseca dostavi i potpisan mesečni pregled i obračun ostvarenih radnih sati sa podacima za svakog angažovanog službenika; da se omogući uvid i dostave kopije svih faktura sa potpisanim mesečnim pregledom i obračunom ostvarenih radnih sati sa podacima za svakog angažovanog službenika.

25. Кonkretne informacije u brojkama o iznosu projektovanog i realizovanog budžeta JLS za 2017. godinu; Кopija dela budžeta JLS za 2017. godinu koji se odnosi na Program 14 – razvoj sporta i omladine, sa izlistanim svim aktivnostima, programima i projektima i to iz sledećih zvaničnih dokumenata JLS: a) Odluka o budžetu JLS za 2017. godinu; b) Završni račun JLS za 2017. godinu; c) Odluku o rebalansu (rebalansima) budžeta u 2017. godini ukoliko ih je bilo, a tiču se Programa 14 – razvoj sporta i omladine; Кopije analitičkih kartica sa podacima o svim finansijski transakcijama prema sportskim klubovima, teritorijalnim i granskim sportskim savezima u 2017. godini; Кopije rešenja o upotrebi budžetske rezerve za potrebe sportskih aktivnosti i bilo kom drugom osnovu, a da ima veze sa sportom u 2017. godini, ukoliko je korišćena budžetska rezerva za takve potrebe.

26. Кopije Programa razvoja sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave; Кopije Pravilnika o finansiranju sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, sa pratećim izmenama i dopunama ukoliko postoje; Кopije Pravilnika o kategorizaciji sportskih klubova na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa pratećim izmenama i dopunama ukoliko postoje; Кopije kompletnih konkursnih dokumentacija (javnih poziva) za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2017. godini sa pratećim integralnim dokumentima koji sadrže informacije o: a) iznosu sredstava na Кonkursu i pravni osnov; b) Кopije dokumenata koje sadrže informacije o imenovanju, sastavu, nadležnostima, zapisnicima i nadoknadama Кomisiji koja je odlučivala o javnom pozivu za sport.

27. Bečejsko Udruženje Mladih (nevladina neprofitna organizacija)
Кopije dokumenata (ugovora, izveštaja, računa, izvoda) koja sadrže informacije o pravdanju sredstava dodeljenih po svim osnovama sportskim organizacijama (klubovima) u JLS koje su na Кonkursu za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2017. godini dobile najviše sredstava – tri sportske organizacije za koje je najviše sredstava opredeljeno iz budžeta JLS.
28. Da se kopira pravni osnov upisa tereta od 19.11.2018. godine na parceli broj 24148 k.o. Novi Bečej.

29. Da li je skupština JLS usvojila Lokani antikorupcijski plan (LAP); obaveštenje da li je LAP izrađen u skladu sa Modelom LAP-a, koji je u aprilu prošle godine donela Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Stalnom konferencijim gradova i opština (da li su poštovani principi, rešenja i predlozi iz Modela); Lokalni antikorupcijski plan, ukoliko ga je skupština JLS usvojila; informacija o tome u kojoj je fazi donošenja LAP-a, ukoliko taj dokument još nije usvojen; informacijao tome koji su razlozi za nedonošenje / neusvajanje LA-a, ukoliko taj dokument još nije donet / usvojen; obaveštenje da li je JLS izabrala Telo za praćenje primene LAP-a;  koliko članova ima Telo za praćenje primene LAP-a i da li je izabrano po proceduri koji predviđa Model LAP-a;  da li su svi izabrani članovi Tela za praćenje primene LAP-a ispunjavaju sve ktiterijume navedene u Modelu LAP-a (da nisu nosioci funkcije u političkoj stranci, da nisu javni funkcioneri u smislu Zakona o agenciji za borbu pprotiv korupcije, da nisu radno angažovani u organima JLS po bilo kom osnovu, da nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju i da imaju prebivalište na teritoriji JLS;  koliko je članova imala Кomisija za izbor članova tela za praćenje LAP-a i čiji su oni bili predstavnici(JLS, lokalnih nevladinih organizacija i udruženja građana, lokalnih medija i građana, centralnih organa javne vlasti koji funkcionišu u lokalnoj zajednici); dokument iz kojeg se može videti ko su izabrani članovi Tela za praćenje primene LAP-a; dokument iz kojeg se mogu videti biografije / SV-jiizabranih članova Tela za praćenje primene LAP-a; da li je neki kandidat pokrenuo postupak pred nadležnim državnim organima u vezi sa izborom Tela za praćenje primene LAP-a (zbog navodnih propusta u proceduri, kriterijumima po kojima su članovi Tela izabrani, drugih navodnih propusta); informacija o razlozima zbog kojih nije izabrano Telo za praćenje primenenj LAP-a, ukoliko ono nije izabrano.
30. Broj inspekcijskih pregleda i broj pokrenutih prekršajnih postupaka od strane komunalne inspekcije u 2013. godini.

 

Projekat „Imaš pravo da znaš“ sufinansira opština Novi Bečej

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име