U ovom tekstu predstavljamo ostalih pet postupaka javnih nabavki opštine Novi Bečej  u 2019. godini sa konstatacija državnih revizora u vezi pravilnim sprovođenjem postupaka.

Podsetimo da je Оpština Novi Bečej je u 2019. godini sprovela 12 otvorenih postupka javne nabavke i 28 postupka male vrednosti, sa ukupno ugovorenom vrednošću od 252.767.636 dinara bez PDV. Naredne godine je sprovela četiri otvorena postupka javne nabavke i 23 postupka male vrednosti i jedan pregovarački postupak javne nabavke bez prethodnog objavljivanja, sa ukupno ugovorenom vrednošću od 192.007.191 dinara bez PDV, navodi se u Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja opštine Novi Bečej, koji se odnosi na javne nabavke za 2019 i 2020. godinu i rashode za zaposlene za 2020. godinu kod direktnih korisnika budžetskih sredstava koji je 2021. godine sprovela, a potom i javno objavila Državna revizorska institucija.

6) Javna nabavka radova – Sanacija parketa u sportskoj hali

U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke, a procenjena vrednost је 11.499.705 dinara bez PDV.

Blagovremeno je dostavljena jedna ponuda, i to zajednička ponuda grupe ponuđača, gde je nosilac posla Dijagonala – NB Novi Bečej, član grupe: „Muskulus“ doo, Beograd.

Vrednost ponude bez PDV-a je 11.489.300 dinara. Datum zaključenja ugovora je 25. april 2019. godine.

U vezi s ovim postupkom državni revizori su napisali u izveštaju, između ostalog, sledeće:

Predmet javne nabavke je nabavka radova (podopolagački odnosno parketarski radovi sa posebnim zahtevima u pogledu kvaliteta), pa je bilo neophodno da za člana komisije imenuju lice koja ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, a što u predmetnom slučaju nije učinjeno.

U postupku realizacije Ugovora, po osnovu dostavljene računovodstvene dokumentacije konstatovali smo izvršenje predmeta nabavke u iznosu od 12.264.800 dinara bez PDV-a, koji predstavlja ugovoreni iznos uvećan za iznos viškova radova koji su bili ugovoreni.

Otkrivena je jedna nepravilnost  – za člana komisije za javnu nabavku nije imenovano lice koja ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, što nije u skladu sa članom 54. stav 7. Zakona o javnim nabavkama.

7) Javna nabavka usluga – Usluga uklanjanja leševa životinja sa teritorije opštine Novi Bečej

U pitanju je javna nabavka male vrednosti sa procenjom vrednosti od 5.000.000 dinara bez PDV-a Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, a budući da je jedini ponuđač sa njima je i zaključen ugovor 16. maja 2019. godine

Državni revizori su napisali sledeće:

Predmet javne nabavke je nabavka usluga uklanjanja leševa životinja, pa imajući u vidu njenu specifičnost bilo je neophodno da za člana komisije imenuju lice koja ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, a što u predmetnom slučaju nije učinjeno.

Izbor najpovoljnije ponude se vršio primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“. Konkursnom dokumentacijom opis odnosno katrakteristika usluge opisana je na način da istu čine pet zasebnih usluga i to:

Neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa iz domaćinstva (jedinica mere: komad, količina: 1), neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa sa javne površine (jedinica mere: komad, količina: 1), predaja životinjskih leševa kafileriji (jedinica mere: kg, količina: 1) troškovi goriva i amortizacije (jedinica mere: km, količina: 1) i dezinfekcija autoprikolice po vozilu (jedinica mere: po vozilu, količina: 1).

Vrednost ponude se izračunava prostim sabiranjem ponuđenih jedinačnih cena za svih pet usluga, na osnovu dobijenog zbira vrši se njihovo rangiranje.

Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina, u članu 3. je propisano da korisnici mogu preuzimati obaveze po višegodišnjem ugovoru, pod uslovom da pre pokretanja postupka javne nabavke imaju obezbeđen deo sredstava za obaveze koje dospevaju u tekućoj budžetskoj godini i da pribave saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, odnosno upravnog odbora korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za obaveze koje će dospevati i biti uključene u finansijske planove za narednu i naredne dve godine.

Ugovorom o javnoj nabavci u delu roka važenja, u članu 9. Ugovora navedeno je da se zaključuje na određeno vreme, sa rokom važenja do 24 meseci, računajući od dana zaključenja ugovora.

U postupku realizacije Ugovora, po osnovu dostavljene računovodstvene dokumentacije konstatovali smo izvršenje predmeta nabavke u 2019.godini, iznosu od 3.117.636 dinara sa PDV-om. U 2020. godini realizovano je 2.882.364 dinara, sa PDV-om.

Otkrivena nepravilnost

– Za člana komisije za javnu nabavku nije imenovano lica koja ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, što nije u skladu sa članom 54. stav 7. Zakona o javnim nabavkama.

– Ugovor o javnoj nabavci, je zaključen sa period važenja do 12 meseci i realizacijom plaćanja u dve budžetske godine, ne sadrži odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini, što je nije u skladu sa članom 7. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

8) Javna nabavka radova – Uređenje atarskih puteva i otresišta

Ovo je otvoreni postupak javne nabavke procenjene vrednosti 19.410.073 dinara bez PDV.

Broj blagovremeno dostavljenih ponuda je dve, a 10. avgusta 2019. godine je zaključen ugovor sa ponuđačem „Eko gradnja“ doo Zrenjanin na 19.230.660 dinara.

Aneksom ugovora izmenjena vrednost u iznosu od 556.050 dinara, te je nova vrednost ugovora 19.786.710 dinara.

U ovom postupku javne nabavke, u konkursnoj dokumentaciji, kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu tehničkog kapaciteta, naručilac je, između ostalog, zahtevao da ponuđač mora da raspolaže određenom opremom. Kao dokaz o posedovanju opreme koja se ne registruje zahtevano je da se dostavi račun ili ugovor o kupovini, dokaz o zakupu – fotokopija ugovora o zakupu ili dokaz o lizingu – fotokopija ugovora o lizingu.

Uvidom u tehničke karakteristike, kvalitet, količina, opis radova koji su predmet nabavke konstatovali smo da pod rednim brojem III kolovozna konsrukcija čine radovi na izradi nosivog sloja mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala 0/31,5 mm, d=25,00 cm. Vođen navedenim, naručilac je konkursnom dokumentacijom kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu tehničkog kapaciteta, između ostalog zahtevao da ponuđač mora da raspolaže sa drobilicom za mlevenje kamena.

Tako određen dodatni uslova za učešće u postupke javne nabavke u delu tehničkog kapaciteta, a imajući u vidu da predmet nabavke nije usluga drobljenja kamenja, je diskriminatorski i ograničava konkurenciju jer posedovanje navedene mašine nije neophodno odnosno ne uslovljava sposobnost ponuđača da izvrši predmet nabavke. Zrnasti kameni materijal kao građevinski materijal koji predmetna mašina produkuje, zastupljen je i dostupan na tržištu u slobodnoj prodaji za svakog zainteresovanog kupca odnosno izvođača radova. Navedeni primer se odnosi i na druge građevinske materijale.

S obzirom na navedeno, tako definisanim uslovom onemogućava se samostalno učešće ostalih zainteresovanih ponuđača koji izuzev navedene mašine, raspolažu svom neophodnom opremom i mehanizacijom za izvršenje radova koji su predmet nabavke.

U smislu navedenog može se napraviti paralela sa jednom drugom pozicijom u opisu predmeta radova – izrada nasipa od peska u zbijenom stanju d=20,00 cm. Imajući u vidu da je za izvršenje navedene pozicije neophodno nabavka peska od strane ponuđača, kao u prethodnom slučaju nabavke zrnastog kamenog materijala, iluzorno bi bilo zahtevati od ponuđača da poseduje mašinu za vađenje i separaciju peska.

Dalje, kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu tehničkog kapaciteta, naručilac je između ostalog zahtevao da ponuđač mora da raspolaže sa jednom cisternom za gorivo, što je uslov koji ograničava konkurenciju i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke jer nije neposredno vezano za predmet nabavke i njegovo izvršenje. Snabdevanje gorivom radnih mašina na terenu je stvar organizacije rada samog ponuđača odnosno izvođača radova i isto ne treba da bude predmet uslovljavanja vezano za ovu nabavku.

-Saglasno utvrđenim nepravilnostima, konstatovali smo da se na istu temu zainteresovani ponuđač dana 20. juna 2019. godine obratio Naručiocu sa zahtevom za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u kojem je između ostalih postavio jedno pitanje i izneo dve „napomene“ sa upućenom molbom u smislu istih, a sadržinu, kao što su to uradili i državni revizori, i mi navodimo u ovom tekstu.

„Pitanje“: „Da li će ponuđač ispuniti dodatni uslov tehničkog kapaciteta ukoliko za opremu koja se ne registruje, a koju ponuđač poseduje u svom vlasništvu dostavi popisnu listu na kojoj će biti obeležena zahtevana oprema?“

„Napomena“: Ukazujemo Naručiocu da bez opravdanih razloga zahteva od ponuđača da raspolaže gore navedenom mehanizacijom (cisterna za gorivo) koja nije neophodna za izvođenje radova koji su predmet javne nabavke.

Molimo Naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, tako što će iz iste izbrisati gore navedeni uslov i isti prilagodi svojim realnim i stvarnim potrebama.

„Napomena“: „Ukazujemo Naručiocu da bez opravdanih razloga zahteva od ponuđača da raspolaže gore navedenom mehanizacijom. U predmeru i predračunu radova, Naručilac je definisao poziciju koja glasi: 3.01 Izrada nosivog sloja mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala 0/31,5 mm, d=25,00 cm. Obračun po m³. Zahtevana količina: 1.496,25 m3. Navedenom pozicijom Naručilac je predvideo sve aktivnosti potrebne za realizaciju iste: nabavku, transport i izradu (ugradnja) kamenog materijala koju ponuđač može nabaviti (kupiti) od svojih dobavljača, stoga ne vidimo objektivnu opravdanost da se od ponuđača zahteva drobilica za mlevenje kamena.

Molimo Naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, tako što će iz iste izbrisati gore navedeni uslov i isti prilagodi svojim realnim i stvarnim potrebama“.

Naručilac je na postavljeno pitanje, iznetu napomenu i upućenu molbu, odrično odgovorio odnosno izneo stav da se navedenim dokazom ne može dokazati ispunjenost predmetnog dodatnog uslova kao i da navedeni uslov (drobilica za mlevenje kamena) ostaje kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, čime je ograničio konkurentnost tog ponuđača onemogućivši ga da iz tih razloga samostalno učestvuje u predmetnom postupku javne nabavke.

U postupku realizacije Ugovora, po osnovu dostavljene računovodstvene dokumentacije konstatovali smo izvršenje predmeta nabavke u iznosu od 23.744.052 dinara sa PDV-a, koji predstavlja ugovoreni iznos.

Otkrivena nepravilnost

– Konkursnom dokumentacijom je kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu tehničkog kapaciteta, između ostalog zahtevano je da ponuđač mora da raspolaže sa drobilicom za mlevenje kamena, što je uslov koji ograničava konkurenciju i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke jer nije neposredno vezano za predmet nabavke i njegovo izvršenje, što nije u skladu sa članom 76. stav 6, a u vezi sa članom 10. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

– Konkursnom dokumentacijom je kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke u pogledu tehničkog kapaciteta, između ostalog zahtevano da ponuđač mora da raspolaže sa jednom cisternom za gorivo, što je uslov koji ograničava konkurenciju i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke jer nije neposredno vezano za predmet nabavke i njegovo izvršenje, što nije u skladu sa članom 76. stav 6, a u vezi sa članom 10. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

– Obaveštenje o zaključenom Ugovoru o javnoj nabavci nije objavljeno u roku od pet dana od dana zaključenja Ugovora, što nije u skladu sa članom 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

9) Javna nabavka usluga – Nabavka usluge organizacije Velikogospojinskih dana 2019

U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke procenjene vrednosti 20.412.500 dinara bez PDV-a.

Blagovremeno je dostavljena jedna ponuda, i to ponovo (kao i kod organizacije radničke olimpijade) od Agencije – Music Company – Top-Ton Sremska Kamenica, na iznos od 20.412.500 dinara. Ugovor o javnoj nabavci zaključen je11. aprila 2019. godine na taj pomenuti iznos.

-U postupku revizije analizom konkursne dokumentacije u delu specifikacije predmeta nabavke utvrdili smo da predmet nabavke uslugu organizacije predmetnog sportskog događaja suštinski čini više raznovrsnih predmeta kao što su nabavka dobara, iznajmljivanje opreme odnosno dobara (ozvučenje, rasveta, bina, tribine, zaštitne ograde,mobilni toaleti, mobilijara i dr.), usluge tehničke produkcije, usluge muzičkih orkestara odnosno grupa, nabavka pirotehnički proizvodi za vatromet odnosno pirotehničke usluge (usluga pripreme i izvođenja vatrometa).

Posebno ističemo da deo predmeta nabavke čini „Usluga pripreme i izvođenja vatrometa“ kako je nazvana od strane Naručioca, a ista obuhvata nabavku pirotehničkih proizvoda (vatrometa) i upotrebu istih.

Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima, u članu 3. stav 1. tačka 3. propisano je da se pirotehnički proizvodi saglasno odredbama tog zakona smatraju eksplozivnim materijama. U članu 13. istog zakona se navodi da se, između ostalog, prometom mogu se baviti organizacije udruženog rada koje su registrovane za vršenje te delatnosti, a registrovati se mogu ako od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove odnosno nadležnog pokrajinskog organa uprave dobiju odobrenje za vršenje ove delatnosti.

Saglasno navedenim odredbama Zakona, imajući u vidu činjenicu da deo predmeta nabavke čini i promet to jest prodaja pirotehničkih sredstava, Naručilac je bio dužan da saglasno članu 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama, Кonkursnom dokumentacojom u delu obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke od ponuđača zahteva da za taj deo predmeta nabavki ima važeće odobrenje od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove odnosno nadležnog pokrajinskog organa uprave za vršenje te delatnosti, imajući u vidu da je dozvola za obavljanje te delatnosti predviđena navedenim Zakonom.

U postupku realizacije Ugovora, po osnovu dostavljene računovodstvene dokumentacije konstatovali smo izvršenje predmeta nabavke u iznosu od 24.495.000 dinara sa PDV-a, koji predstavlja ugovoreni iznos.

Otkrivena nepravilnost

– Konkursnom dokumentacojom u delu obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, Naručilac od ponuđača nije zahtevao da imaju važeće odobrenje od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove odnosno nadležnog pokrajinskog organa uprave za vršenje delatnosti prometa pirotehničkim proizvodima koji su deo predmeta nabavke, imajući u vidu da je dozvola za obavljanje te delatnosti predviđena Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima, što nije u skladu sa članom 75. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

10) Javna nabavka usluga – Nabavka usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u Opštini Novi Bečej. U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke gde je procenjena vrednost 9.166.667 dinara bez PDV-a. Ponudu je dao posle izabrani „Monitoring sistem“ doo na iznos od 9.110.968 dinara

U postupku realizacije ugovora, po osnovu dostavljene računovodstvene dokumentacije državni revizori su konstatovali izvršenje predmeta nabavke u iznosu od 10.933.162 dinara sa PDV, (3.175.546 dinara 2019. godine i 7.757.616 dinara 2020. godine) koji predstavlja ugovoreni iznos.

Otkrivena nepravilnost

– Ugovor o javnoj nabavci, je zaključen sa period važenja do 12 meseci i realizacijom plaćanja u dve budžetske godine, ne sadrži odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini, što je nije u skladu sa članom 7. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

U sledećem tekstu pišemo o nalazima državnih revizora o javnim nabavkama za 2020. godinu.

 

 

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „Informisanjem do potpunijeg ostvarivanja prava građana u opštini Novi Bečej“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Novi Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име