Portal MojBečej.rs će u nastavnicima objavljivati podatke o najvećoj investiciji iz budžeta opštine Bečej u proteklih nekoliko godina.

Zbog navedenog, komisija je izrazila sumnju da postoje elementi krivičnog dela falsifikovanja isprave u pogledu člana 355. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Radi otklanjanja navedenih sumnji i provere dostavljenih dokaza odnosno dokumenata koji nisu traženi konkursnom dokumentacijom, ali koji prate ugovor o zakupu, komisija naručioca se obratila ponuđaču AD „Vojvodinaput – Pančevo“ dopisom, u skladu sa odredbom člana 93. stav 1. ZJN, u kome je opisana navedena situacija, te je traženo od tog ponuđača da se izjasni na sve opisane okolnosti, kao i da dostavi naručiocu na uvid original ugovora o kupoprodaji asfaltne baze koji je zaključen između „Graditelj“ AD Kikinda kao kupca i „Graditelj“ d.o.o. Novi Sad kao prodavca, čija kopija je dostavljena u ponudi za konkretan postupak javne nabavke. Zatim, ponuđač je, takođe, pozvan da dostavi naručiocu na uvid original računa koji je ispostavljen kupcu i na osnovu kojeg je izvršeno plaćanje po Ugovoru o kupoprodaji koji je zaključen između „Graditelj“ AD Kikinda kao kupca i „Graditelj“d.o.o. Novi Sad kao prodavca, čija kopija je dostavljena u ponudi za konkretan postupak javne nabavke kao i da taj ponuđač dostavi dokaze koji potvrđuju da asfaltna baza koja je zaista zakupljena ima kapacitet od 150 tona na čas i to izjavu proizvođača iz Italije.

Pored toga, komisija naručioca je, na osnovu uvida u Ugovor o zakupu asfaltne baze koji je dostavljen uz ponudu, utvrdila da se taj ugovor odnosi na asfaltnu bazu u ulici Put za pristanište bb u Kikindi, a dostavljeno Rešenje o davanju upotrebne dozvole se odnosi na asfaltnu bazu u ulici Vodice bb u Kikindi, dakle, na adresi različitoj u odnosu na adresu iz Ugovora u zakupu. Zbog toga, u istom dopisu ponuđač „Vojvodinaput“ je pozvan da se izjasni i o navedenim činjenicama, te da razjasni zašto je adresa na kojoj se nalazi asfaltna baza različita u pomenuta dva dokaza koji su dostavljeni uz ponudu.

Ponuđač „Vojvodinaput – Pančevo“ je na osnovu dopisa naručioca, dostavio pojašnjenje dana 3. juna 2016. godine, u kome je naveo sledeće:

„AD „Vojvodinaput – Pančevo“ je u pripremi ponude, tražeći asfaltnu bazu koja ispunjava propisane uslove, utvrdila na zvaničnom sajtu Kompanije „Graditelj“ AD iz Kikinde, da je asfaltna baza u vlasništvu kompanije traženog kapaciteta i na odgovarajućoj udaljenosti.

Zakupodavac je u prilogu potpisanog Ugovora o zakupu dostavio fotokopiju kupoprodajnog ugovora, upotrebnu dozvolu i izvod iz lista nepokretnosti. Ugovor je potpisan, pečatiran, svaka strana je parafirana i od strane kupca i od strane prodavca. Zakupac nije imao potrebu za bilo kakvim dodatnim proverama s obzirom na to da su dostavljena dokumenta saglasna zahtevima iz konkursne dokumentacije. Kako ni količina asfalta planirana za ugradnju u ovoj javnoj nabavci ne prelazi 300 tona, što predstavlja dvočasovnu proizvodnju ove asfaltne baze, to ponuđač nije imao ni najmanju sumnju u mogućnosti ove asfaltne baze da u planiranim rokovima obezbedi potrebnu proizvodnju. Što se tiče izjašnjavanja o adresi na kojoj je locirana asfaltna baza, ona se nalazi na katastarskoj parceli 10526 KO Kikinda i ta se parcela navodi i u Rešenju o upotrebnoj dozvoli i u Izvodu iz lista nepokretnosti. Navedena parcela se nalazi između dve ulice i ima pristup iz obe ulice, ali je lokacija određena brojem katastarske parcele ista, bez obzira na naziv ulice.

Nakon izjašnjenja ponuđača, Komisija je od zakupodavca tražila original ugovora o kupoprodaji asfaltne baze i original računa o kupovini, ali je, kako su naveli, dobijen odgovor da originale ugovora i računa više nema u svojoj arhivi već poseduje samo fotokopije, s obzirom na to da se radi o pravnom poslu koji je bio zaključen još 2003. godine, a za navedenu bazu ima originalnu upotrebnu dozvolu, kao i dokaz o upisu u katastar nepokretnosti. Takođe, zakupodavac je dostavio odgovor da nije u mogućnosti da pribavi izjavu proizvođača asfaltne baze iz Italije, jer je bazu kupio u Srbiji, a ne direktno od proizvođača.

Budući da od ponuđača AD „Vojvodinaput-Pančevo“ naručilac nije dobio tražena pojašnjenja, te da je sam ponuđač naveo da je od zakupodavca dobio odgovor da originale ugovora i računa više nema u svojoj arhivi već da poseduje samo fotokopije, obzirom da se radi o pravnom poslu koji je bio zaključen još 2003. godine, kao i da nije u mogućnosti da pribavi izjavu proizvođača asfaltne baze iz Italije, te da je sumnja u validnost dostavljenih dokumenata kod komisije naručioca ostala neotklonjena, komisija naručioca smatra da je zajednička ponuda koju čine ponuđači AD „Vojvodinaput-Pančevo“ „Strabag“ doo Beograd, „PZP Zaječar“ doo Zaječar, AD „Tehnika“ Vršac, Građevinsko preduzeće „Finnet Inženjering“ doo Pančevo, „Amkor“ doo Bački Petrovac i „Termo produkt kompani“ doo Beograd, neprihvatljiva u smislu odredbe čl. 3. stav 1. tačka 33), te da ista mora biti odbijena u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 2) i 5) i ZJN u vezi sa članom 107. stav 1. ZJN. Ponuđač AD „Vojvodinaput-Pančevo“, koji je kao član zajedničke ponude dostavio dokaze u prilog ispunjenosti dodatnog uslova tehničkog kapaciteta za celu ponudu, nije dokazao da ispunjava zahtevani dodatni uslov, odnosno nije dokazao da je zakupio asfaltnu bazu traženog kapaciteta od 150 tona na čas.

Opštinska komisija navodi da su od svih predviđenih dokaza na ime ispunjenosti tačke 16. tehničkog kapaciteta, samo ugovor o kupoprodaji, račun ili ugovor o zakupu morali da sadrže podatak o traženom kapacitetu asfaltne baze. Imajući u vidu da je uz Ugovor o zakupu bez podatka o kapacitetu zakupljene asfaltne baze u ponudi dostavljena kopija Ugovora o kupoprodaji asfaltne baze koji je zaključen između „Graditelj“ AD Kikinda kao kupca i „Graditelj“ d.o.o. Novi Sad kao prodavca 25. novembra 2003. godine, u kom postoji podatak o kapacitetu asfaltne baze od 150 tona na čas, naručilac je pokušavajući da posmatra tu ponudu u celini proveravao podatke sadržane u tom ugovoru i došao u posed drugog (ili istog) ugovora o kupoprodaji (zaključenog između istih stranaka i istog datuma kao i ugovor dostavljen u ponudi u konkretnom postupku), Asfaltne baze CB 140 S proizvođača „Sim Amman“ Italija sa kapacitetom od 130 t/čas, koji je dostavljen kao dokaz u postupku javne nabavke kod drugog naručioca, a koji je identičan u svemu sa ugovorom koji je dostavljen u ponudi AD „Vojvodinaput – Pančevo“.

Kako na osnovu traženih dodatnih pojašnjenja od ponuđača koji je dostavio te ugovore u svojoj ponudi, naručilac nije dobio tražene odgovore niti razjašnjenja koja bi dovela do logičnog objašnjenja navedene situacije, naručilac je utvrdio da je zajednička ponuda ponuđača AD „Vojvodinaput-Pančevo“, „Strabag“ d.o.o. Beograd, „PZP Zaječar“ d.o.o. Zaječar, AD „Tehnika“ Vršac, Građevinsko preduzeće „Finnet Inženjering“ d.o.o. Pančevo, „Amkor“ d.o.o. Bački Petrovac i „Termo produkt kompani“ d.o.o. Beograd, neprihvatljiva, jer isti nije dokazao da ispunjava dodatni uslov tehničkog kapaciteta, odnosno da ima u zakupu asfaltnu bazu zahtevanog kapaciteta od 150 tona po času, u delu u kom ponuda sadrži nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude. Iako je dostavljen dokaz o kapacitetu asfaltne baze – ugovor o zakupu, taj dokaz, jedini tražen konkursnom dokumentacijom, ne sadrži ni jedan podatak o tome da li zakupljena asfaltna baza ima kapacitet od 150 tona po času. Takođe, ni u ostalim, konkursnom dokumentacijom zahtevanim dokazima na ime ispunjenosti tehničkog kapaciteta – upotrebnoj dozvoli kao i u izvodu iz lista nepokretnosti ne postoji podatak o kapacitetu asfaltne baze.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo analizu javnih nabavki. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име