Na kraju priče o nabavci trga u Bečeju, ponuđač AD „Vojvodinaput – Pančevo“ ne samo da nije dokazao da ima u zakupu asfaltnu bazu traženog kapaciteta, već ni nakon zahteva za dodatnim pojašnjenjima u skladu sa odredbom člana 93. stav 1. ZJN, nije dokazao verodostojnost ugovora o kupoprodaji koji je dostavio uz ponudu, a koji dokument nije ni predviđen konkursnom dokumentacijom i koji se uopšte ne odnosi na njega kao ponuđača niti na ostale učesnike u zajedničkoj ponudi, već na neka druga privredna društva.

Najzad, Komisija za javnu nabavku je predložila ovlašćenom licu naručioca da ugovor o javnoj nabavci – Radovi na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju dodeli grupi ponuđača: Nosilac posla Društvo sa ograničenom odgovornošću Put – Invest PZP Bački Petrovac, sa članovima grupe: d.o.o. Put – Invest za izvođenje građevinskih radova Sremska Kamenica, Energy pro d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Novi Sad, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Intec Novi Sad, Ekonomistelektro d.o.o. Beočin, čija je ponuda zavedena kod naručioca pod brojem 790 od 30.12.2015. godine sa ponuđenom cenom od 111.155.167 dinara bez PDV.

Na osnovu novog Izveštaja o stručnoj oceni ponuda, dana 23. juna 2017. godine doneta je Odluka o dodeli ugovora sa grupom ponuđača: Nosilac posla Društvo sa ograničenom odgovornošću Put  – invest PZP Bački Petrovac, sa članovima grupe: d.o.o. Put – invest za izvođenje građevinskih radova Sremska Kamenica, Energy pro d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Novi Sad, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Intec Novi Sad, Ekonomistelektro d.o.o. Beočin i zaključen ugovor o javnoj nabavci 15. avgusta 2016. godine, a radovi su počeli mesec dana kasnije.

Analizirajući celokupan postupak javne nabavke za rekonstrukciju pešačkog platoa u centru Bečeja, ostaje nejasno zašto je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima u istovrsnim postupcima donela dve različite odluke, u ovom slučaju na štetu opštine Bečej, koja je morala da plati troškove zahteva za zaštitu prava, da time prolongira postupak i radove, a sa druge strane zašto niko od ponuđača nije iskoristio zakonom propisane mogućnosti, na primer, da traži logičku vezu između zahtevanog kapaciteta asfaltne baze i količne asfalta koji treba da se isporuči.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo analizu javnih nabavki. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име