sa jedne od radionica za decu
sa jedne od radionica za decu

Kriza izazvana pandemijom kovid -19 dodatno je narušila položaj dece u Srbiji,

što se posebno odražava na decu iz najosetljivijih grupa– decu sa smetnjama u razvoju, decu migrante, romsku decu, decu koja žive i rade na ulici, decu sa HIV-om/AIDS-om, decu pripadnike LGBTI populacije, decu iz jednoroditeljskih porodica i porodica bez prihoda ili sa niskim primanjima, navodi se u odeljku Implementacija LAP-a u lokalnom dokumentu za decu koji važi od 2021. do 2024. godine.

Bez sistematskih rešenja, strateškog pristupa, većih i odgovarajućih izdvajanja za zaštitu i ostvarenje prava deteta, nije moguće odgovoriti na potrebe najugroženijih grupa dece, ističe radna grupa.

Najavljivani ključni zakoni, kao što su Zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, Zakon o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, i dalje nisu usvojeni, kao i Nacionalni plan akcije za decu, koji je istekao 2015. godine. Pomak predstavlja usvajanje dugo očekivane Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja od 2020. do 2023. godine sa pripadajućim Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu, s tim što još uvek nije formirana Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije. Komitet za prava deteta UN je razmatrao Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Кonvencije u Republici Srbiji i usvojio zaključna razmatranja u februaru 2017. godine kojima je ukazao na to šta je potrebno da se preduzme kako bi se unapredila prava deteta u Srbiji. Mere koje je potrebno preduzeti prvenstveno su obaveza države koja proizilazi iz ratifikacije međunarodnih ugovora i samog državnog subjektiviteta. Međutim, države nisu same u tom procesu, već u njemu važnu ulogu imaju i drugi akteri kao što su međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, nacionalne institucije za ljudska prava i pojedinci. Trenutno je delimično moguće pratiti alokaciju sredstava za decu i porodicu sa decom u budžetskom sistemu. Godinama je u upotrebi funkcionalna klasifikacija, ali postoje problemi u primeni ove klasifikacije, posebno na lokalnom nivou kod kategorije socijalna zaštita.

Programsko budžetiranje uvedeno je 2015. godine, na nacionalnom i lokalnom nivou. Na nacionalnom nivou postoji program Porodičnopravna zaštita, a na lokalnom programska aktivnost Podrška deci i porodicama sa decom, dok na oba nivoa postoji sektor Obrazovanje. Propisani su indikatori za praćenje učinka, ali su neophodna poboljšanja klasifikacije i indikatora, posebno na lokalnom nivou. Stalna konferencija gradova i opština (SКGO) pripremila je predlog programske klasifikacije socijalne zaštite i obrazovanja sa detaljno razrađenim indikatorima učinka koji u potpunosti omogućavaju praćenje adekvatnosti, efikasnosti i pravičnosti.

Opština Bečej, je jedna od retkih opština u Srbiji, gde se od 2007. godine kontinuirano priprema, izrađuje, usvaja i primenjuje Lokalni plan akcije za decu.

Od početka implementacije stragije postignuti su mnogi pozitivni rezultati ali još uvek postoje mnoge prepreke. Neophodno je unaprediti međusektorsku saradnju svih aktera u lokalnoj zajednici koja se bave rešavanjem i unapređenjem položaja i prava deteta.

U opštini Bečej ne postoji specifična i sveobuhvatna baza podataka o deci, kroz koje bi se mnogo efikasnije pratilo ostavrivanje postavljenih indikatora LPA za decu.

Poteškoću predstavlja i nepostojanje sektora i službi koja bi se sveobuhvatno bavila pitanjima zaštite prava deteta i praćenjem ostvarivanja prava i položaja deteta u zajednici. Neophodno je formiranje Saveta za prava deteta kao posebnog opštinskog radnog tela koje će se baviti ostvarivanjem dečijih prava. Kao instrument javne kontrole i praćenja primene LPA za decu, potrebno je formitati Radno telo za praćenje primene LPA za decu, u sastavu od 5 članova i to po jedan predstavnik: ustanove socijalne zaštite; ustanove zdravstvene zaštite; ustanove obrazovanja; nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava deteta i jedan predstavnik sredstava javnog informisanja.

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „U fokusu: Pravo građana, obaveza vlasti“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име