Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je Konkurs za upis 480 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova.

 • 210 polaznika za područje Policijske uprave za grad Beograd,
 • 30 polaznika za područje Policijske uprave u Boru,
 • 40 polaznika za područje Policijske uprave u Valjevu,
 • 20 polaznika za područje Policijske uprave u Vranju,
 • 60 polaznika za područje Policijske uprave u Kikindi,
 • 30 polaznika za područje Policijske uprave u Požarevcu,
 • 30 polaznika za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici,
 • 30 polaznika za područje Policijske uprave u Subotici i
 • 30 polaznika za područje Policijske uprave u Užicu.

Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na Konkursu ima lice koje, pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove:

da je državljanin Republike Srbije (dvojno državljanstvo nije smetnja); da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji p olicijske uprave za koju konkuriše ; da nema manje od 18 ni više od 26 godina; da ima završenu srednju školu (trogodišnju ili četvorogodišnju, dakle ne može biti učenik završnog razreda); da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvo; da ispunjava posebne uslove u pogledu zdravstvenog, psihološkog, bazično-motoričkog statusa i drugih sposobnosti važnih za obavljanje policijskih poslova.

Pravo učešća na Konkursu ima lice koje nije odslužilo vojni rok, kao i lice koje je odslužilo vojni rok pod oružjem.

Pravo učešća na Konkursu ima i lice koje nije položilo vozački ispit „B“ kategorije , uz obavezu da ga položi u roku od tri godine od raspisivanja konkursa.

Konkurs sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN KONKURISANJA

Prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (poslednji dan je 25. 3. 2014. godine) , policijskim stanicama po mestu prebivališta kandidata.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Prijava (obrazac koji se može dobiti u policijskim stanicama ili preuzeti sa sajta Centra);

originali dokumenata:

 • uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • diploma o završenoj srednjoj školi (trogodišnjoj ili četvorogodišnjoj);
 • izvod iz zdravstvenog kartona ordinirajućeg lekara, na obrascu koji se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa sajta Centra;
 •  uverenje da kandidat nije odslužio vojni rok ili da ga je odslužio pod oružjem;

overene kopije:

 • svedočanstava za sve razrede srednje škole;
 • lične karte;
 • vozačke dozvole “B“ kategorije, ukoliko kandidat ima položen vozački ispit.

POSTUPAK SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA

Procedura traje jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata, sastoji se iz opšteg lekarskog pregleda, specijalističkih pregleda i testa na drogu, koje obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Opšti lekarski pregled je eliminacioni u smislu pristupanja specijalističkim pregledima.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa, provere psihološkog i bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Svaka pojedinačna provera je eliminaciona za kandidate koji ne zadovolje definisane norme.

Prilikom provera kandidati se vode pod šifrom, što obezbeđuje potpunu ravnopravnost kandidata u procesu selekcije.

Kandidati koji su ispunili posebne uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva četiri segmenta kvalifikacionog ispita.

Po okončanju postupka sa prijavljenim kandidatima, Komisija utvrđuje konačnu rang – listu kandidata.

Na osnovu konačne rang – liste, odluku o prijemu kandidata na osnovnu policijsku obuku donosi ministar.

Kandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke. Na tu odluku kandidat može uložiti žalbu ministru , preko Centra , u roku od osam dana od dana prijema obave š tenja .

Potpisivanjem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama polaznika osnovne policijske obuke i Ministarstva unutrašnjih poslova, kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. Ugovor se potpisuje u roku od najmanje pet dana pre početka obuke.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, o mestu i vremenu potpisivanja Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između kandidata i Ministarstva, obavlja se najmanje deset dana pre početka obuke.

Umesto kandidata koji ne potpiš e Ugovor u predviđenom roku, pozvaće se drugi kandidat prema redosledu na konačnoj rang – listi.

Kandidatima koji ne ispune opšte i posebne uslove predviđene Konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu se vraća i dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs.

Kandidati pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove , troškove boravka i lekarskog pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, Durmitorska 9, Beograd. Pregled za muškarce staje 4.243,20 a za žene 4.642,80 dinara.

O vremenu polaganja prijemnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

PRAVA I OBAVEZE POLAZNIKA OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u svojstvu pripravnika za policijskog službenika u p olicijskoj upravi za koju je konkurisao.

Takođe se obavezuje da po zasnivanju radnog odnosa, ostane na radu najmanje tri godine u p olicijskoj upravi .

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno Ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

ADRESA CENTRA:

Centar za osnovnu policijsku obuku

Sremska Kamenica,

ul. Železnička 22

telefon 021/462-033; 462-539 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име