Ilustracija | Bačko Petrovo Selo
Ilustracija | Bačko Petrovo Selo

Vrtić Snežana iz Sente prvobitno je u konkursnoj dokumentaciji za nabavku namirnica odredila dodatne uslove koji nisu u skladu sa propisima.

S tim u vezi, zainteresovano lice postavilo je pitanje, ukazalo na nepoštovanje zakona, a naručilac je dokumentaciju izmenio, a sve u skladu sa zakonima.

– Molimo vas da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u zakonom predviđenom roku pojasnite konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku kupovina namirnica za potrebe Dečjeg vrtića Snežana, kao i da izmenite delove dokumentacije gde je to neophodno. Naime, zahtevamo da pojasnite logičku vezu između dodatnog uslova kod poslovnog kapaciteta koji ste predvideli i predmeta javne nabavke. S tim u vezi ste naveli da je uslov da je ponuđač u periodu 2012, 2013. i 2014. godine vršio isporuku dobara prema predmetnoj partiji za koju se podnosi ponuda, predškolskim i srodnim ustanovama, za navedeni period. Ovim putem ukazujemo vam i na to da ste određivanjem kadrovskog kapaciteta po dva osnova prekršili odredbe Zakona o javnim nabavkama. Naveli ste sledeće: „Uslov u pogledu raspolaganja kadrovskog kapaciteta – da ponuđač raspolaže kadrovskim kapacitetom i to od minimum tri (3) zaposlena u radnom odnosu na neodređeno vreme sa datumom zasnivanja radnog odnosa minimum dva meseca pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ponuđač dokazuje dostavljanjem overenog i potpisanog obrasca 5. Uz popunjen, potpisan i overen Obrazac 5, ponuđač treba da dostavi:

• Spisak zaposlenih radnika (overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca ponude) sa priloženim fotokopijama radnih knjižica zaposlenih radnika.“ Sa ovim u vezi ističemo da niste smeli da zahtevate da ponuđač ima najmanje tri zaposlena radnika, odnosno u radnom odnosu, zaposlena na neodređeno vreme, dva meseca pre objavljivanja poziva za podnošenje ponude. Time ste ograničili konkurenciju u ovom postupku, diskriminisali ponuđače i prekršili član 76. Zakona o javnim nabavkama, jer ste onemogućili one ponuđače koji nemaju zahtevi kadar angažovan na način na koji ste vi odredili, da ga obezbede kako bi imali mogućnost da učestvuju u ovom postupku. Dodajemo i da uslov da lica budu angažovana na neodređeno vreme nikako ne može obezbediti kvalitet isporuke, odnosno posla, piše u pitanju zainteresovanog lica upućeno komisiji za javne nabavke.

Nakon toga, komisija je promenila uslove i, konkretno, kod kadrovskog kapaciteta navela da ponuđač može da ima radnike angažovane po svakom osnovu, pa i zaposlene za stalno, na određeno, kao i angažovane na drugi način u skladu sa Zakonom o radu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име