Finansiranje sporta iz lokalnih budžeta i dalje nepoznanica za mnoge
Finansiranje sporta iz lokalnih budžeta i dalje nepoznanica za mnoge

Sportski sistem u jedinicama lokalnih samouprava zauzima važno mesto u svim  sredinama i to od najmanje opštine, preko gradova, pa sve do grada Beograda.

Svi oni se susreću sa raznim problemima i izazovima koje sa sobom nosi ovo područje društvene nadogradnje. Kako bi pomogla u rešavanju tih problema Republika Srbija 2016. godine usvaja novi, odnosno danas važeći, Zakon o sportu i niz pravilnika i normativa koji uređuju sportski sistem, između ostalog i na nivou lokalnih samouprava. Ministarstvo omladine i sporta je u značajnoj meri pomoglo svim lokalnim samoupravama da krenu u normativno uređenje sistema sporta na svojoj teritoriji. Veliki broj lokalnih samouprava je značajno napredovao u sređivanju funkcionisanja sporta na nivou opštine, odnosno grada. Nažalost, postoji i određeni broj lokalnih samouprava koje još uvek nisu odmakle od početka kršeći Zakon o sportu u određenim članovima koji se tiču sprovođenja konkursnog postupka, finansiranja i određivanja visine sredstava za realizaciju programa, vremenskih rokova donošenja strateških i normativnih dokumenata, sukoba interesa i slično. Ova činjenica je izvedena iz neposrednog uvida u način funkcionisanja sistema sporta u jedinicama lokalnih samouprava.

Na osnovu neposrednog uvida u dobijena dokumenta vezana za stanje sporta na nivou lokalnih samouprava u nastavku publikacije biće predstavljeni rezultati i pokazatelji stanja sporta na nivou lokalnih samouprava u Republici Srbiji za 2020. godinu. Na osnovu rezultata i zaključaka istraživanja u publikaciji će biti predstavljeni predlozi na koji način unaprediti finansiranje i normativna akta, kao i samo funkcionisanje sistema sporta na nivou jedinica lokalnih samouprava.

Ogroman problem u funkcionisanju sistema sporta na nivou jedinice lokalne samouprave predstavlja finansiranje, odnosno nedovoljno finansijskih sredstva koja se obezbeđuju za finansiranje sistema sporta. Ipak, uvidom u stanje sistema sporta mnogo veći problem predstavlja netransparentnost i veliki uticaj nosilaca vlasti u podeli finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava, nedovoljna, ili nikakva kontrola u pravdanju potrošenih sredstava, upitna svrsishodnost programa koji se finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava i normativna neuređenost sistema sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Postoje mnogobrojne lokalne samouprave gde ima dovoljno finansijskih sredstava, ali se ona neracionalno raspoređuju i troše i nisu u funkciji opšteg društvenog interesa.

Problemi u funkcionisanju sistema sporta u lokalnim samoupravama postoje i zbog toga što je u velikoj većini lokalnih samouprava istekla lokalna Strategija razvoja sporta. Izuzetno je važno da istaknemo da je sa završetkom 2018. godine u najvećem broju opština i gradova istekao Program razvoja sporta, a da novi nije donet već više od dve godine. Ovako lošu sliku dopunjuje i nepostojanje važeće Nacionalne strategije razvoja sporta. Naime, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je bilo dužno, kao i sve jedinice lokalnih samouprava, da u roku od šest meseci od isteka strategije donese novu nacionalnu strategiju razvoja sporta. To se nije desilo do zaključenja ove publikacije. Da bi se sistemski uredilo pitanje funkcionisanja sporta prvi i osnovni korak je usvajanje lokalne strategije razvoja, a kako MOS nije usvojio nacionalnu strategiju ne čudi što lokalne samouprave isto nisu učinile.

Pred kraj 2022. godine Ministarstvo sporta se, jednostavno rečeno, osamostalilo. Resor omladine udružio se sa turizmo. Kakve će to efekte doneti, ostaje nam da vidimo.

Sport i rekreacija treba da budu dostupni svima

Lokalne samouprave u većini ne stavljaju akcenat na školski sport, a morale bi.

Poslednja Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji u periodu 2014–2018. godine nametnula je kao imperativ donošenja posebne Strategije razvoja školskog sporta.

Šta se finansiralo novcem iz budžeta u opštinama Kanjiža, Bačka Topola, Žabalj, Temerin i Senta 

Opština Kanjiža:

Opština Kanjiža je u 2020. godini finansirala organizacije, udruženja i saveze u oblasti sporta iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno PA 130-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Po Odluci o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu planirana su sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine u iznosu od 18.800.000,00 dinara (1,37%). Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima planirana su u iznosu od 16.350.000,00 dinara, od čega je 12.000.000,00 dinara planirano za dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta, 900.000,00 dinara planirano za sportske stipendije i 3.450.000,00 dinara planirano za funkcionisanje Sportskog saveza opštine Kanjiža.

Po Odluci o izmenama i dopunama budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu planirana sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine su smanjena na 15.350.000,00 dinara.

Po Odluci o završnom računu budžeta opštine Kanjiža za 2020. sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine izvršena u iznosu od 14.725.142,69 (95,93%). Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima realizovana su u iznosu od 14.725.142,69 dinara (95,93%). Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama u oblasti sporta realizovana su u iznosu od 11.000.000,00 dinara, sredstva za sportske stipendije realizovana su u iznosu od 898.788,00 dinara, sredstva za funkcionisanje Sportskog saveza opštine Kanjiža realizovana su u iznosu od 2.826.354,69 dinara.

Opštinsko veće opštine Kanjiža je 06.03.2019. godine donelo Odluku o odobravanju godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i dodeli sredstava sportskim organizacijama koje se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini na osnovu člana 138. stav 2. Zakona o sportu, člana 15. stav 1. Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža i člana 29. i 31. stav 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Kanjiža. Gore navedenom odlukom odobreno je 20 godišnjih programa organizacija u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara.

Uvidom u rešenja o odobravanju godišnjih programa najviše sredstava je  odobreno sledećim organizacijama u oblasti sporta: Sportski klub “Tisa” Adorjan – 1.485.000,00 dinara,  Rvački klub “Potisje” Kanjiža – 1,350.000,00 dinara, Kajakaški klub “Bratstvo” Kanjiža – 1.470.500,00 dinara, Atletski klub “Partizan” Kanjiža – 900.000,00 dinara i Fudbalski klub “Potisje” Kanjiža – 802.500,00 dinara.

Opštinsko veće opštine Kanjiža je u toku 2020. godine donelo Odluku o odbravanju posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i dodeli sredstava sportskim organizacijama koje se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini na osnovu člana 138. stav 2. Zakona o sportu, člana 15. stav 1. Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža i člana 29. i 31. stav 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Kanjiža. Gore navedenom odlukom odobreno je 13 programa organizacija u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara. Ova odluka je stavljena van snage zbog nedostatka sredstava u budžetu opštine Kanjiža.

Za Sportski savez opštine Kanjiža ne postoji Odluka o odbravanju godišnjeg programa. Sredstva za Sportski savez opštine Kanjiža su budžetirana i planirana kao posebna stavka u budžetu Opštine Kanjiža. Smatramo da je potrebno uskladiti finansiranje Sportskog saveza opštine Kanjiža sa Zakonom o budžetskom sistemu i da se i sredstva koja su namenjena za funkcionisanje sportskog saveza moraju raspodeliti po javnom pozivu/obaveštenju za godišnje programe opštine Kanjiža.

Uvidom u analitičke kartice odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Kanjiža ukupno je isplaćeno iz budžeta opštine Kanjiža isplaćeno14.725.142,69 dinara. Najviše sredstava isplaćeno je Sportskom savezu opštine Kanjiža u iznosu od 2.826.354,69 dinara.

Analizom Odluke o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu, Odluke o završnom računu opštine Kanjiža za 2020. godinu, odluke o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa u 2020. godini i analitičkih kartica odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Kanjiža zaključak je da opština Kanjiža nije prekršila član 138. stav 4. Zakona o sportu, odnosno da nijednoj organizaciji u oblasti sporta sa teritorije opštine Kanjiža nije odobreno više od 20% sredstava za realizaciju programa od ukupnog iznosa opredeljenih sredstava iz Programa 14 – razvoj sporta i omladine, PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Budžetska rezerva nije korištena za potrebe sporta u 2020. godini.

Konkursni postupak u oblasti sporta u 2020. godini za godišnje programe nije sproveden u skladu sa Zakonom o sportu. Konkursni postupak za godišnje programe sproveo je Sportski savez opštine Kanjiža.

Konkursni postupak u oblasti sporta u 2020. godini za posebne programe je sproveden u skladu sa Zakonom o sportu.

Predsednik opštine je 19.01.2020. godine u skladu sa Pravilnikom doneo Rešenje o imenovanju Komisije za raspodelu sredstava za godišnje i posebne programe u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža koja broji pet članova. Komisija je imenovana na mandatni period od godinu dana. Komisija nije imala nadoknadu za svoj rad.

Program razvoja sporta opštine Kanjiža i akcioni plan za period 2015 – 2018. godina je istekao. Novi program razvoja sporta, bez obzira na zakonsku obavezu i rok od šest meseci da se donese, opština Kanjiža nije donela, tako da u 2019. i 2020. godini ne postoji strateški dokument koji definiše pravce razvoja sistema sporta u opštini Kanjiža.

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Kanjiža je usvojen na sednici Skupštine opštine Kanjiža i objavljen u službenom listu.

Opština Kanjiža nije imenovala opštinskog sportskog inspektora.

Opština Kanjiža nije utvrdila organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Kanjiža iz člana 137. stav 1. tačka 8) ZS.

Opština Kanjiža nije dostavila izveštaj Ministarstvu omladine i sporta o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Kanjiža za 2020. godinu, a koji su finansirani iz budžeta opštine Kanjiža (Godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih programa i projekata za 2020. godinu) u skladu sa članom 130. stav 10. Zakona o sportu.

Opština Bačka Topola

Opština Bačka Topola je u 2020. godini finansirala organizacije, udruženja i saveze u oblasti sporta iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno kroz PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Po Odluci o budžetu opštine Bačka Topola za 2020. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 2.089.879.000,00 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine planirana su u iznosu su 22.550.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima planirana su u iznosu od 22.000.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-P1 – izgradnja teniskog terena u MZ Tomislavci planirana su u iznosu od 500.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-P2 – osnaživanje Kancelarije za mlade planirana su u iznosu od 50.000,00 dinara.

Po Odluci o završnom računu opštine Bačka Topola za 2020. godinu ukupno izvršenje budžeta iznosilo je 1.522.669.861,58 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine su realizovana u iznosu od 19.828.982,89 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima realizovana su u iznosu od 18.891.801,13 dinara. Sredstva za projekat 1301-P1 – izgradnja teniskog terena u MZ Tomislavci realizovana su u iznosu od 779.949,04 dinara. Sredstva za projekat 1301-P2 – osnaživanje Kancelarije za mlade realizovana su u iznosu od 157.232,72 dinara.

Na osnovu odredaba Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola (“Službeni list opštine B. Topola”, broj 18/2019) i člana 9. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija (“Službeni list opštine B. Topola”, br. 2/2015) Predsednik opštine je doneo Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova funkcionisanja, odnosno manifestacija sportskih organizacija. Ukupno odobrena sredstva iznose 17.000.000,00 dinara, i to za sufinansiranje troškova funkcionisanja sportskih organizacija odobreno je 15.000.000,00 dinara i za finansiranje sportskih manifestacija odobreno je 2.000.000,00 dinara. Najviše sredstava odobreno je za godišnji program FK “TSC” iz B. Topole u iznosu od 3.720.000,00 dinara.

Ukupno za 49 organizacija u oblasti sporta Predsednik opštine Bačka Topola je u 2020. godini odobrio godišnje i posebne programe i opredelio sredstva za finansiranje.

Na osnovu analize Odluke o završnom računu opštine Bačka Topola za 2020. godinu i analitičkih kartica organizacija u oblasti sporta odeljanja za finansije Opštinske uprave opštine Bačka Topola za realizaciju godišnjih i posebnih programa organizacija u oblasti sporta sa teritorije opštine Bačka Topola isplaćeno je iz budžeta 15.975.800,89 dinara. Najviše sredstava isplaćeno je za realizaciju godišnjeg programa Fudbalskog kluba “TSC” iz B. Topole u iznosu od 3.720.000,00 dinara.

Analizom Odluke o budžetu opštine Bačka Topola za 2020. godinu, Odluke o završnom računu opštine Bačka Topola za 2020. godinu, Rešenja o dodeli finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova funkcionisanja, odnosno manifestacija sportskim organizacijama i analitičkih kartica organizacija u oblasti sporta odeljanja za finansije Opštinske uprave opštine Bačka Topola zaključak je da opština Bačka Topola nije prekršila član 138. stav 4. Zakona o sportu, odnosno da nijednoj organizaciji u obalsti sporta nije odobreno više od 20% sredstava za realizaciju godišnjeg programa od ukupnog iznosa opredeljenih sredstava iz Programa 14 – razvoj sporta i omladine, PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Budžetska rezerva nije korištena za potrebe sporta u 2020. godini.

Konkursni postupak oblasti sporta nije sproveden u skladu sa članom 117.  Zakona o sportu.

Predsednik opštine Bačka Topola je u skladu sa članom 138. stav 2. Zakona o sportu, članom 68. Statuta opštine Bačka Topola i članom 3. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija (“Službeni list opštine B. Topola”, br. 2/2015) 13.02.2015. godine doneo rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava u oblasti sporta iz budžeta opštine Bačka Topola. Komisija broji pet članova. Zadatak Komisije je bio da pripremi konkursnu dokumentacijiu, oglasi javni konkurs, utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijava sportskih organizacija i podnese Predsedniku opštine predlog odluke o dodeli finansijskih sredstava.

Program razvoja sporta opštine Bačka Topola i akcioni plan za period 2016 – 2018. godina je istekao. Novi program razvoja sporta, bez obzira na zakonsku obavezu i rok od šest meseci, opština Bačka Topola nije donela, tako da u 2019. i 2020. godini ne postoji strateški dokument koji definiše pravce razvoja sistema sporta u opštini Bačka Topola.

Pravilnik o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija je doneo Predsednik opštine Bačka Topola 13.02.2015. godine. Pravilnik je objavljen u „Službenom listu opštine B. Topola”, br. 2/2015. Potrebno je uskladiti pravilnik sa važećim Zakonom o sportu.

Opština Bačka Topola nema imenovanog opštinskog sportskog inspektora.

Opština Bačka Topola nije utvrdila organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Bačka Topola iz člana 137. stav 1. tačka 8) ZS.

Opština Bačka Topola nije dostavila izveštaj Ministarstvu omladine i sporta o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Bčka Topola za 2020. godinu, a koji su finansirani iz budžeta opštine Bačka Topola (Godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih programa i projekata za 2020. godinu) u skladu sa članom 130. stav 10. Zakona o sportu.

Opština Žabalj 

Opština Žabalj je u 2020. godini finansirala organizacije, udruženja i saveze u oblasti sporta iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno kroz PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Po Odluci o budžetu opštine Žabalj za 2020. godinu ukupno planirani rashodi su iznosili 808.041.762.000,00 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine su planirana u iznosu od 40.857.430,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima planirana su u iznosu od 14.000.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0004 – funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova planirana su u iznosu od 23.559.230,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-P1 planirana su u iznosu od 3.298.200,00 dinara.

Po Odluci o završnom računu budžeta opštine Žabalj za 2020. godinu ukupno izvršeni rashodi su 845.226.718,09 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine realizovana u iznosu od 37.225.210,19 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima realizovana su u iznosu od 11.918.384,86 dinara. Sredstva za PA 1301-0004 – funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova realizovana su u iznosu od 24.789.225,82 dinara. Sredstva za projekat 1301-P1 realizovana su u iznosu od 517.600,00 dinara.

Opštinsko veće opštine Žabalj je 22.01.2020. godine na osnovu člana 35. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj”, broj 27/2017) i Odluke o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju programa Komisije za sport del. br. 06-5/2020-II od 17.01.2020. godine, donelo Rešenje o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta za 2020. godini. Za 17 redovnih godišnjih programa sportskih klubova i udurženja koji su članovi Sportskog saveza opštine Žabalj odobreno 5.150.000,00 dinara. Za godišnje programe organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Žabalj koje su od posebnog značaja za lokalnu samoupravu odobreno je 6.850.000,00 dinara. Za programe i projekte iz člana 137. stav 1. tačka 4), 9), 11) i 15) Zakona o sportu rešenjem je odobreno 2.000.000,00 dinara. Ukupno Rešenjem o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa u oblasti sporta za 2020. godini je odobreno 13.000.000,00 dinara za 20 programa. Rešenjem Opštinskog veća opštine Žabalj donetim dana 07.12.2020. godine odobren je poseban program “Online Akademija” Omladinskog kluba opštine Žabalj na temu održavanja okruglih stolova (vebinara), na temu fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja i na temu sprečavanja širenja virusa SARS-KOVID 19 u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Uvidom u analitičke kartice odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Žabalj i Odluke o završnom računu opštine Žabalj za 2020. godinu ukupno je iz budžeta opštine Žabalj isplaćeno 11.918.384,86 dinara za realizaciju godišnjih programa. Najviše sredstava isplaćeno je sledećim organizacijama u oblasti sporta: Sportskom savezu opštine Žabalj u iznosu od 2.294.524,46 dinara, Sport za sve opštine Žabalj u iznosu od 1.523.860,40 dinara i Omladinskom klubu opštine Žabalj u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Analizom Odluke o budžetu opštine Žabalj za 2020. godinu, Odluke o završnom računu opštine Žabalj za 2020. godinu, Rešenja o odobravanju godišnjih programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa u 2020. godini i analitičkih kartica odeljenja za finasnije Opštinske uprave opštine Žabalj zaključak je da je opština Žabalj prekršila član 138. stav 4. Zakona o sportu, odnosno da je organizaciji „Sportski savez opštine Žabalj” i organizaciji “Sport za sve opštine Žabalj” odobreno više od 20% sredstava za realizaciju godišnjeg programa od ukupnog iznosa opredeljenih sredstava iz Programa 14 – razvoj sporta i omladine, PA 1301-0001 –podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Budžetska rezerva nije korištena za potrebe sporta u 2020. godini.

Konkursni postupak u oblasti sporta u 2020. godini je sproveden u skladu sa članom 117. važećeg Zakona o sportu.

Predsednik opštine Žabalj je 23.11.2020. godine na osnovu člana 22. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj”, broj 27/2017) doneo Rešenje o imenovanju Komisije za sport opštine Žabalj. Komisija je imenovana u sastavu od pet članova, od kojih je jedan predsednik Komisije. Zadatak Komisije je bio da raspiše i sprovede javni poziv za raspodelu budžetskih sredstava za finansiranje programa iz oblasti sporta, izvrši stručni pregled podnetih programa i da dostavi Opštinskom veću opštine Žabalj predlog za odobravanje programa. Komisija nije imala nadoknadu za svoj rad.

Program razvoja sporta opštine Žabalj i akcioni plan za period 2015 – 2018. godina je istekao. Novi program razvoja sporta, bez obzira na zakonsku obavezu i rok od šest meseci da se donese, opština Žabalj nije donela, tako da u 2019. i 2020. godini ne postoji strateški dokument koji definiše pravce razvoja sistema sporta u opštini Žabalj.

Odluka o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe interesi građana u opštini Žabalj objavljena je u “Službenom listu opštine Žabalj” broj 27/2017.

Opština Žabalj nije imenovala opštinskog sportskog inspektora.

Opština Žabalj je utvrdila organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za Opštinu Žabalj iz člana 137. stav 1. tačka 8) ZS. Organizacije od posebnog značaja za opštinu Žabalj su: Sportski savez opštine Žabalj i Sport za sve opštine Žabalj.

Opština Žabalj nije dostavila izveštaj Ministarstvu omladine i sporta o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Žabalj za 2020. godinu, a koji su finansirani iz budžeta opštine Žabalj (Godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih programa i projekata za 2020. godinu) u skladu sa članom 130. stav 10. Zakona o sportu. Izveštaj o odobrenim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2020. godini je usvojen 12.03.2021. godine.

Opština Temerin

Opština Temerin je u 2020. godini finansirala organizacije, udruženja i saveze u oblasti sporta iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno kroz PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Po Odluci o budžetu opštine Temerin za 2020. godinu ukupno planirani rashodi su iznosili 1.046.000.000,00 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine planirana su u iznosu od 23.550.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima planirana su u iznosu od 15.000.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0002 – podrška predškolskom i školskom sportu planirana su u iznosu od 3.500.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0005 – sprovođenje omladinske politike planirana su u iznosu od 1.640.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-0006 – omladinski klub planirana su u iznosu od 410.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-0007 – dečija igrališta planirana su u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Po Odluci o završnom računu budžeta opštine Temerin za 2020. godinu ukupno izvršeni rashodi su 985.726.000,00 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine realizovana u iznosu od 24.927.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima realizovana su u iznosu od 14.355.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0002 – podrška predškolskom i školskom sportu realizovana su u iznosu od 3.897.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0005 – sprovođenje omladinske politike realizovana su u iznosu od 1.061.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-0006 – omladinski klub realizovana su u iznosu od 50.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-0007 – dečija igrališta realizovana su u iznosu od 4.366.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-0008 – klizalište realizovana su u iznosu od 1.198.000,00 dinara.

Opštinsko veće opštine Temerin je na sednici održanoj 07.02.2020. godine na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 70. Statuta opštine Temerin i člana 45. stav 1. poslovnika Opštinskog veća opštine Temerin, donelo Zaključak kojim je prihvatilo predlog Stručne komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa i kategorizacije u oblasti sporta u opštini Temerin za dodelu sredstava iz budžeta opštine za sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta u opštini Temerin za 2020. godinu. Zaključkom je odobreno 33 godišnja i posebna programa organizacija u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 12.210.000,00 dinara. Najviše sredstava odobreno je za realizaciju godišnjih programa sledećih organizacija u oblasti sporta: FK “Mladost” iz Bačkog Jarka u iznosu od 1.500.000,00 dinara, FK “Sloga” iz Temerina u iznosu od 1.500.000,00 dinara i FK “TSK” iz Temerina u iznosu od 1.350.000,00 dinara. Za Sportski savez opštine Temerin nema rešenja o odobravanju godišnjeg programa. Sportski savez opštine Temerin je u iznosu od 1.985.000,00 dinara finansiran u 2020. godini iz budžeta opštine Temerin.

Uvidom u analitičke kartice odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Temerin ukupno je iz budžeta opštine Temerin u 2020. godini isplaćeno za realizaciju godišnjih i posebnih programa 14.275.000,00 dinara.

Analizom Odluke o budžetu opštine Temerin za 2020. godinu, Odluke o završnom računu opštine Temerin za 2020. godinu, Rešenja o odobravanju godišnjih programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih i posebnih programa u 2020. godini i analitičkih kartica odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Temerin zaključak je da opština Temerin nije prekršila član 138. stav 4. Zakona o sportu, odnosno da nijednoj organizaciji u oblasti sporta nije odobreno više od 20% sredstava za realizaciju godišnjeg programa od ukupnog iznosa opredeljenih sredstava iz Programa 14 – razvoj sporta i omladine, PA 1301-0001 –podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Budžetska rezerva u 2020. godini je korištena za potrebe sporta, i to za sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u iznosu od 60.000,00 dinara i finansiranje saniranja stanja nakon požara u prostorijama na stadionu u Bačkom Jarku u iznosu od 250.000,00 dinara .

Konkursni postupak u oblasti sporta u 2020. godini je sproveden u skladu sa članom 117. važećeg Zakona o sportu

Predsednik opštine Temerin je na osnovu člana 22. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Temerin (“Službeni list opštine Temerin”, br. 5/17) doneo rešenje 15.03.2017. godine o obrazovanju Stručne komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa i kategorizacije u oblasti sporta u opštini Temerin. Komisija broji 5 članova. Zadatak komisije je bio da izvrši stručni pregled, da ocenu podnetih predloga programa i dostavi Opštinskom veću opštine Temerin predlog za odobravanje programa.

Program razvoja sporta opštine Temerin i akcioni plan za period 2016 – 2018. godina je istekao. Novi program razvoja sporta, bez obzira na zakonsku obavezu i rok od šest meseci da se donese, opština Temerin nije donela, tako da u 2019. i 2020. godini ne postoji strateški dokument koji definiše pravce razvoja sistema sporta u opštini Temerin.

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Temerin (“Službeni list opštine Temerin”, br. 5/17).

Opština Temerin nije imenovala opštinskog sportskog inspektora.

Opština Temerin nije utvrdila organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Temerin iz člana 137. stav 1. tačka 8) Zakona o sportu.

Opština Temerin nije dostavila izveštaj Ministarstvu omladine i sporta o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Temerin za 2020. godinu, a koji su finansirani iz budžeta opštine Temerin (Godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih programa i projekata za 2020. godinu) u skladu sa članom 130. stav 10. Zakona o sportu.

Opština Senta

Opština Senta je u 2020. godini finansirala organizacije, udruženja i saveze u oblasti sporta iz budžeta kroz Program 14 – razvoj sporta i omladine, odnosno kroz PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Po Odluci o budžetu opštine Senta za 2020. godinu ukupno su planirani rashodi i izdaci u iznosu od 954.912.328,00 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine planirana su u iznosu od 52.020.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima planirana su u iznosu od 27.100.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0004 – funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova planirana su u iznosu od 18.220.000,00 dinara. Sredstva za PA 1301-0005 – sprovođenje omladinske politike planirana su u iznosu od 700.000,00 dinara. Sredstva za projekat 1301-P3 – sanacija gradskog bazena planirana su u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Po Odluci o završnom računu budžeta opštine Senta za 2020. godinu ukupno izvršenje iznosilo je 723.300.575,34 dinara. Sredstva za Program 14 – razvoj sporta i omladine realizovana su u iznosu od 35.341.733,02 dinara. Sredstva za PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima realizovana su u iznosu od 23.796.404,13 dinara. Sredstva za PA 1301-0004 – funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova realizovana su u iznosu od 11.147.028,89 dinara. Sredstva za PA 1301-0005 – sprovođenje omladinske politike realizovana su u iznosu od 398.300,00 dinara.

Opštinsko veće opštine Senta je 21.05.2020. godine donelo Rešenje o odobravanju godišnjih i posebnih programa/projekata kojima se iz budžeta opštine Senta za 2020. godinu dodeljuju sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa po Javnom obaveštenju o maksimalno raspoloživim iznosima u budžetu opštine Senta za finansiranje godišnjih i finansiranje posebnih programa za pojedine oblasti sporta u 2020. godini na osnovu člana 2. Odluke o odobravanju  i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Senta (“Službeni list opštine Senta”, br. 5/2017). Za 27 organizacija u oblasti sporta odobreni su godišnji programi u ukupnom iznosu od 27.099.932,50 dinara. Najviše sredstava odobreno je za program Sportskog saveza opštine Senta u iznosu od 8.794.040,00 dinara. Pored godišnjih programa odobreni su i posebni programi za besplatne termine za treninge i takmičenja u sportskim objektima u javnoj svojini, u sportskoj hali u Senti.

Uvidom u analitičke kartice odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Senta ukupno je isplaćeno iz budžeta opštine Senta u 2020. godini za dotacije organizacijama u oblasti sporta 23.796.404,13 dinara. Najviše sredstava isplaćeno je Sportskom savezu opštine Senta u iznosu od 7.468.086,01 dinara.

Analizom Odluke o budžetu opštine Senta za 2020. godinu, Odluke o završnom računu opštine Senta za 2020. godinu, analitičkih kartica odeljenja za finansije Opštinske uprave opštine Senta i rešenja o odobravanju godišnjih i posebnih programa organizacija u oblasti sporta za 2020. godinu zaključak je da je opština Senta prekršila član 138. stav 4. Zakona o sportu, odnosno da je Sportskom savezu opštine Senta odobreno više od 20% sredstava za realizaciju godišnjeg programa od ukupnog iznosa opredeljenih sredstava iz Programa 14 – razvoj sporta i omladine, PA 1301-0001 – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Budžetska rezerva nije korištena za potrebe sporta u 2020. godini.

Konkursni postupak u oblasti sporta u 2020. godini nije sproveden u skladu sa članom 117. Zakona o sportu.

Predsednik opštine Senta je 20.07.2017. godine u skladu sa Odlukom o odobravanju  i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Senta (“Službeni list opštine Senta”, br. 5/2017) doneo Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa iz oblasti sporta u opštini Senta. Komisija broji pet članova i imala je nadoknadu za svoj rad. Zadaci Komisije su da: objavi konkurs, izvrši prikupljanje i obradu konkursne dokumentacije i predloži način raspodele navedenih sredstava.

Program razvoja sporta opštine Senta i akcioni plan za period 2016 – 2018. godina je istekao. Novi program razvoja sporta, bez obzira na zakonsku obavezu i rok od šest meseci da se donese, opština Senta nije donela, tako da u 2019. i 2020. godini ne postoji strateški dokument koji definiše pravce razvoja sistema sporta u opštini Senta.

Odluka o odobravanju  i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Senta (“Službeni list opštine Senta”, br. 5/2017).

Pravilnik o kriterijumima i načinu odobravanja, finansiranja i sufinansiranja programa iz oblasti sporta u opštini Senta (“Službeni list opštine Senta”, br. 10/2017 i 1/2020).

Opština Senta nije imenovala opštinskog sportskog inspektora.

Opština Senta nije utvrdila organizacije u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Senta iz člana 137. stav 1. tačka 8) ZS.

Opština Senta nije dostavila izveštaj Ministarstvu omladine i sporta o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Senta za 2020. godinu, a koji su finansirani iz budžeta opštine Senta (Godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih programa i projekata za 2020. godinu) u skladu sa članom 130. stav 10. Zakona o sportu.

Zaključci:

Neophodno je uvesti u sistem sporta i omladine na lokalnom nivou strateško planiranje. Potrebno je uvesti efikasne, sveobuhvatne mehanizme koji imaju na raspolaganju jednostavne alate za koordinisano planiranje i realizaciju zadataka. Uspostavljenjem odgovarajućih lokalnih mehanizama uredilo bi se strateško planiranje, koordinacija i komunikacija unutar samih jedinica lokalne samouprave.

Organi u jedinici lokalne samouprave moraju dosledno da poštuju Zakon o sportu, Zakon o mladima i Zakon o lokalnoj samoupravi, jer smo u tokom sprovođenja ovog istraživanja utvrdili da se pojedini članovi navedenih zakona krše i da je praksa neujednačena.

Potrebno je uvesti principe transparentnosti i odgovornosti u praksu javnih finansija lokalnih vlasti prema sportskim organizacijama, udruženjima, savezima i nevladinim organizacijama mladih i za mlade tako da veća transparentnost podstiče i veće učešće građana.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име