Foto: Iustracija
Foto: IIustracija

Opština Novi Bečej je u 2019. i 2020. godini izvršila nabavku dobara i usluga u vrednosti od skoro 204 miliona dinara, a da su revizijom sprovođenja postupaka javnih nabavki utvrđene nepravilnosti, navodi se u rezime u Izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja opštine Novi Bečej Državne revizorske institucije.

Izveštaj se odnosi na javne nabavke za 2019 i 2020. godinu i rashode za zaposlene za 2020. godinu kod direktnih korisnika budžetskih sredstava, a objavljen je krajem oktobra ove godine.

Osim spornih nabavki, ova banataska opština je tokom prošle godine zaposlenima isplatila 537.000 dinara više od propisanog, stoji u izveštaju.

Direktni korisnici budžetskih sredstava opštine Novi Bečej u 2019. i 2020. godini su:

1) prilikom određivanja dodatnih uslova u postupcima javnih nabavki ukupne vrednosti 56 miliona dinara postupili suprotno Zakonu o javnim nabavkama jer su konkursnom dokumentacijom određivali uslove koji narušavaju načelo jednakosti ponuđača; nisu u delu obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, od ponuđača zahtevali da imaju važeće odobrenje od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove za vršenje delatnosti prometa pirotehničkim proizvodima koji su deo predmeta nabavke, nisu u delu zahteva u pogledu garantnog roka po instalaciji aparata tražili zakonski minimum od 24 meseca, zahtevali su da ponuđač mora da raspolaže sa drobilicom za mlevenje kamena i cisternom za gorivo, što je uslov koji ograničava konkurenciju i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, zahtevali su da ponuđač ima zaposleno jedno lice sa licencom odgovornog izvođača radova sa radnim iskustvom od najmanje tri godine, što je diskriminatorski uslov koji ograničava konkurenciju jer lice sa navedenom licencom već ima odgovarajuće radno iskustvo koje je bilo uslov za sticanje licence;

2) u sprovođenju postupaka javne nabavke ukupne vrednosti 147,538 miliona dinara postupili suprotno Zakonu o javnim nabavkama zato što: izveštaj o stručnoj oceni ponuda nisu potpisali svi članovi Komisije za stručnu ocenu ponuda, za člana komisije nije imenovano lice koje ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, ugovor o javnoj nabavci, zaključen za period važenja do 12 meseci i realizacijom plaćanja u dve budžetske godine, ne sadrži odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini, Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka doneta je pre konačnosti Odluke o obustavi postupka.

Direktni korisnici budžetskih sredstava opštine Novi Bečej su u 2020. godini suprotno propisima zbog pogrešno utvrđenog koeficijenta i prekovremenog rada isplatili više 537.000 dinara.

Javne nabavke i plate sporne kod gotovo svih opština i gradova

Tokom kontrola Državne revizorske institucije sprovedenih u prethodnim godinama utvrđene su nepravilnosti u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama kod direktnih korisnika budžetskih sredstava lokalnih vlasti.

Revizija javnih nabavki sr sprovodi sa ciljem kako bi se dale sistemske preporuke da se transakcije izvrše u skladu sa zakonom i obezbedi poštovanje propisa kojima je uređeno izvršenje rashoda iz budžeta. U revizijama iz ranijih godina uočene su nepravilnosti i kod obračuna i isplate rashoda za zaposlene. Revizija pravilnosti poslovanja na temu rashoda za zaposlene kod direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2020. godinu, sprovodi se sa ciljem da se proveri da li su rashodi za zaposlene kod direktnih korisnika budžetskih sredstava obračunati i isplaćeni u skladu sa propisima.

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „Informisanjem do potpunijeg ostvarivanja prava građana u opštini Novi Bečej“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Novi Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име