SO Bečej
SO Bečej

Skupština opštine Bečej objavila je konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej, na mandatni period od četiri godine. Javni konkurs objavljen je 21. oktobra, a rok za prijavu kandidata je 30 dana.

Podsetimo na to da je Željko Plavšić 12. oktobra na 7. sednici Skupštine opštine Bečej imenovan za vršioca dužnosti direktora JP „Komunalac“ Bečej, na period ne duži od godinu dana. U nastavku pročitajte uslove konkursa i način prijave.

 Uslovi za imenovanje direktora JP:

1) da je punoletno i poslovno sposobno lice;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
– obavezno lečenje narkomana;
– obavezno lečenje alkoholičara;
– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti;

10) da nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Mesto rada: nalazi se u Bečeju na adresi ulica Lovačka 5;

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata koji se ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere:

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu, pisanom i usmenom proverom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Sl. Glasnik RS“, br. 65/2016).

Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja i veština u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća određenih u skladu sa zakonom, usmenim razgovorom ili pisanom proverom.

Znanja kandidata ocenjuju se proverom: poznavanja jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano JP Komunalac Bečej, odnosno poznavanja drugih delatnosti koje obavlja ovo preduzeće, poznavanja propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, poznavanja oblasti korporativnog upravljanja, kao i opštih propisa o radu, znanja jednog ili više stranih jezika, poznavanja rada na računaru, kao i posebnih oblasti znanja, što će se vršiti usmenim razgovorom ili pisanom proverom.

Veštine kandidata ocenjuju se proverom: veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja, organizacionih sposobnosti, veštine komunikacije u međuljudskim odnosima, veštine strateškog planiranja i upravljanja i veštine upravljanja resursima (materijalnim, finansijskim, kadrovskim i drugim resursima značajnim za rad javnog preduzeća), što će se vršiti usmenim razgovorom ili pisanom proverom.

Rok u kome se podnose prijave: je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“;

Podaci o licu zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
ime i prezime: Marjana Dimitrov, zamenik sekretara skupštine opštine Bečej,
adresa: Trg oslobođenja broj 2, 21220 Bečej,
telefon: 066-335750,
imejl: marjana.dimitrov@becej.rs,
vreme davanja obaveštenja: od 8 do13 časova

Adresa za podnošenje prijava:
Opština Bečej, Trg oslobođenja broj 2, 21220 Bečej;
sa naznakom: Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća – JP Komunalac Bečej;

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:

1. kratka radna biografija;
2. očitana lična karta ili overena kopija lične karte;
3. izvod iz matične knjige rođenih;
4. diploma o stručnoj spremi;
5. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci, radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima JP Komunalac Bečej, poznavanje oblasti korporativnog upravljanja (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

6. overena izjava u sudu ili opštini da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

7. uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (pribavlja se od nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu rođenja ili mestu prebivališta kandidata);

8. uverenje nadležnog organa da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti (pribavlja se od nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu rođenja ili mestu prebivališta kandidata);

9. uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3) obavezno lečenje narkomana;
4) obavezno lečenje alkoholičara;
5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
(pribavlja se od nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu rođenja ili mestu prebivališta kandidata).

Umesto dokaza iz tačaka 3, 7, 8. i 9. kandidat može da da izjavu u kojoj će se opredeliti da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija ili želi da te podatke pribavi organ umesto kandidata.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika.

Oglas na sajtu opštine Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име