Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora objavila je oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Bečej. Oglas je objavljen danas na zvaničnoj internet stranici opštine Bečej.

Radi se o prostorima u Bečej i Bačkom Petrovom Selu.

  1. Trg oslobođenja 1 – ugao, površine 66,68m2 (44,52m2-prizemlje+ 22,16m2-galerija)
  2. Trg oslobođenja 1 – ugao, površine 39,89m2
  3. U ul. Čarnojevićevoj 19, površine 40,15 m2 + magacin 17,46 m2
  4. U ul. Miloša Crnjanskog 60, površine 51,00 m2
  5. U ul. Doža Đerđa 44, površine 43,06 m2 + magacin površine 20,51 m2
  6. U ul. Topolski put bb, magacin, radionica i kancelarija – površine 87,29 m2
  7. U ul. Zoltana Čuke 24 – 1 površine 41,23 m2
  8. U ul. Petefi Šandora 1, površine 37,50 m2
  9. U Bačkom Petrovom Selu u ulici Dr Imrea Kiša br. 114 površine 108,79 m2

Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju i na period zakupa do pet godina.

Pravo učešća imaju sva fizička lica, pravna lica i preduzetnici. Pravo na učešće u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora ima privredni subjekat pod uslovom:

 1) da je kod nadležnog organa registrovan za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup;

2) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen, u roku od dve godine pre objavljivanja oglasa za javno nadmetanje, odnosno prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora;

3) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti za čije obavljanje je poslovni prostor namenjen (u slučaju da je dozvola uslov za obavljanje delatnosti).

Početna mesečna zakupnina poslovnih prostora bez uračunatog poreza na dodatu vrednost je:

– za poslovni prostor pod red. br. 1 – 400 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 2 – 500 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 3 – 200 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 4 – 250 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 5 – 200 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 6 – 95 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 7 – 250 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 8 – 250 dinara/m2, – za poslovni prostor pod red. br. 9 – 120 dinara/m2 a početna mesečna zakupnina magacina bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 95 dinara/m2.

Visina depozita za učešće u postupku se utvrđuje u visini jedne početne mesečne zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup, a koji lica koja žele da podnesu ponudu po ovom oglasu su dužna da uplate na račun budžeta Opštine Bečej broj: 840-1029804-69. Ponuđaču, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, položeni depozit se uračunava kao deo unapred uplaćene zakupnine, nakon zaključenja ugovora o zakupu.

Ponuđaču koji ne uspe po ovom oglasu depozit će biti vraćen u roku od osam dana po isteku roka za prigovor na rezultate postupka.

Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: – podatke o podnosiocu i to za:

fizička lica –ime, prezime, JMBG, adresu, kontakt telefon i broj i fotokopiju lične karte;

preduzetnike – naziv radnje i sedište, fotokopiju rešenja o upisu u registar nadležnog organa, matični broj, fotokopiju potvrde o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime preduzetnika, JMBG, adresu, kontakt telefon i broj i fotokopiju lične karte, fotokopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a;

pravna lica: naziv i sedište, fotokopiju rešenja o upisu u registar nadležnog organa, ime, prezime i kontakt telefon ovlašćenog lica, matični broj, fotokopiju potvrde o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, fotokopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a; – naznaku i adresu poslovne prostorije za koju podnosi prijavu, odnosno ponudu; – delatnost koje će se obavljati u poslovnom prostoru (koja može biti samo delatnost koje je oglasom određena kao delatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru); – iznos ponuđene zakupnine po m2 mesečno izražen u fiksnom nominalnom dinarskom iznosu bez PDV-a (koji ne može biti niži od početnog iznosa po m2 mesečno u dinarima bez PDV-a određenog oglasom); – izjavu da će se poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i privesti nameni sopstvenim sredstvima ponuđača bez prava potraživanja od zakupodavca; – dokaz o uplati depozita i broj računa na koji će se izvršiti eventualni povraćaj depozita; – dokaz da je podnosilac prijave, odnosno ponude izmirio zakupninu, ukoliko je bio zakupac poslovnog prostora; – punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave odnosno ponude i – druge elemente u skladu sa oglasom. Sve ponude odnosno prijave moraju biti overene i potpisane od ovlašćenog lica ponuđača. Uz ponudu odnosno prijavu se dostavljaju prilozi u skladu sa oglasom.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave odnosno ponude ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a neblagovremene ili nepotpune prijave odnosno ponude se odbacuju.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju i razgledati poslovne prostore, koji su predmet oglasa, za vreme trajanja oglasa svakog radnog dana u periodu od 8 do 13 časova, uz prethodnu najavu Odseku za imovinsko pravne poslove.

Zainteresovani mogu svoje ponude dostavljati lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI“, ispod koje se navodi adresa i površina poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi; dok se na zadnjoj strani koverte naznačava ime, odnosno naziv i adresa podnosioca ponude, a najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa do 13 časova, na adresu: Opština Bečej 21 220 Bečej Trg oslobođenja 2.

Otvaranje ponuda će se izvršiti u roku od 3 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda u 12:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Bečej. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Кomisija, koju je obrazovao Predsednik opštine Bečej, javan je i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom se smatra uspešnim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda, pod uslovom da je ponuđena najmanje početna visina zakupnine.

Ponuđena visina zakupnine se iskazuje u dinarskom iznosu koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog odlukom o raspisivanju javnog oglasa radi prikupljanja ponuda. Izbor najpovoljnijeg ponuđača se vrši primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine. Da bi se postupak prikupljanja pismenih ponuda uspešno sproveo i kada ponudu dostavi samo jedan učesnik, isti mora da ponudi najmanje početnu visinu zakupnine.

Rešenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju u zakup poslovnog prostora će biti dostavljeno svim učesnicima na oglasu u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja, sa uputstvom o pravnom leku.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o davanju u zakup poslovnog prostora zaključi Ugovor o zakupu poslovnog prostora uz polaganje sredstava obezbeđenja plaćanja, kojim će se Ugovorom regulisati sva međusobna prava i obaveze. Ponuđač koji ne postupi po prethodnoj tački u roku od osam dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovra ili naknadno odustane, gubi pravo na povraćaj depozita.

Ovaj oglas se objavljuje na zvaničnom internet sajtu Opštine Bečej i javno u oglasnim terminima na programu Radio aktiv Bečej.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име