Video nadzor | Ilustracija
Video nadzor | Ilustracija

Sistem će, između ostalog, prepoznavati registarske tablice, meriće brzinu i pratiće prolazak kroz crveno.

Opština Bečej nabavlja sistem video nadzora na teritoriji opštine koji će koštati oko 68 miliona dinara. Nabavka podrazumeva uspostavljanje sistema video nadzora na teritoriji opštine Bečej, koja obuhvata usluge, dobra sa pripadajućim radovima.

Video nadzor za prepoznavanje registarskih oznaka vozila, primera radi, biće postavljen na sledeće saobraćajnice: pristupni put – Bačko Petrovo Selo, Petrovoselski put, pristupni put – Bačka Topola, Topolski put, pristupni put Radičević, Srbobranski put, pristupni put kod Flore, Novosadska 5, pristupni put Bačko Gradište i pristupni put Novi Bečej.

U postupku javne nabavke ponude su dale dve firme, od čega je ponuda Macchina Security doo Beograd na iznos od 68.126.784 dinara (sa PDV-om). Prema podacima sa Portala javnih nabavki, naručilac, opština Bečej, odabrala je ponuđača, a to je pomenuta firma iz Beograda. Sledeća faza je potpisivanje ugovora.

Projektom su obuhvaćeni sledeći sistemi bezbednosti: video nadzor, video nadzor i prepoznavanje registarskih oznaka vozila, sistem za kažnjavanje vozila (merenje brzine vozila i prolaska kroz crveno svetlo) i monitoring centar.

Rok za realizaciju posla je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Što se tiče tehničkih dokumentacija i planova, za predmetnu javnu nabavku izrađen je Elaborat sistema bezbednosti saobraćajnica, javnih površina i objekata na teritoriji opštine Bečej.

S obzirom na specifičnost predmeta javne nabavke (npr. dispozicija opreme) elaborat nije javno dostupan na portalu javnih nabavki, navodi se u dokumentaciji za javnu nabavku.

Opština Bečej kao naručilac ovog posla zahtevala je od ponuđača da ispunjava sledeće uslove:

Da je u prethodne tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda isporučio i ugradio minimum tri sistema za evidenciju saobraćajnih prekršaja.

Da je u prethodne tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda isporučio i ugradio minimum tri monitoring centra za kontrolerima za video zid.

Da je u prethodne tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda isporučio i ugradio minimum tri sistema video nadzora sa kamerama za prepoznavanje registarskih tablica vozila.

Video nadzor za prepoznavanje registarskih oznaka vozila

Kamera za prepoznavanje registarskih tablica vozila (kamera sa ANPR tehnologijom) automatski vrše snimanje, prepoznavanje i generisanje alfanumeričkih podataka o registarskoj oznaci vozila koje prilazi zoni nadzora, u ovom slučaju zoni na pristupnim saobraćajnicama. Кamere su fokusirane i imaju sposbnost da rade i u noćnim uslovima.

1. Pristupni put – Bačko Petrovo Selo, Petrovoselski put, 2. Pristupni put – Bačka Topola, Topolski put, 3. Pristupni put Radičević, Srbobranski put, 4. Pristupni put kod Flore, Novosadska, 5. Pristupni put Bačko Gradište, 6. Pristupni put Novi Bečej

Sistem za merenje brzine vozila

Sistem za registrovanje saobraćajnih prekršaja omogućava analizu i dokumentaciju saobraćajnih prekršaja. Sistem za merenje brzine vozila ima mogućnost automatske detekcije prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i prepoznavnja svake registarske tablice vozila koja prolaze kroz zonu pokrivanja kamere. Osnovni element ovog sistema jesu radar za precizno merenje brzine vozila i inteligentna kamera koja omogućava snapshot snimak registarskih tablica vozila. Sistem za merenje brzine postavlja se pored saobraćajnice na stubu predviđenom za to. Sistem detektuje svaki prolazak vozila bez obzira da li je učinjen saobraćajni prekršaj ili ne. Detekcija svakog prolaska vozila na lokaciji podrazumeva da je vidno polje kamera takvo da ne postoji mogućnost zaklanjanja vozila u datoj saobraćajnoj traci vozilima koja se kreću ili stoje u drugim saobraćajnim trakama na datoj lokaciji. Svaki zabeležini prekršaj evidentira se u vidu fotografije na kojoj se jasno vidi registarska tablica i izmerena brzina kojom se vozilo kretalo. Pored radara i kamere, sistem čine: mrežni snimač, server za prikupljanje svih podataka sa lokacije, centralna integracijska platforma i optička kablovska infrastruktura za umreženje sistema sa korisničkim centrom. U monitoring centru, operater – obučeni radnik saobraćajne policije, pristupa centralnoj integracijskoj platformi i vrši verifikaciju detektovanog saobraćajnog prekršaja. Na osnovu vizuelne provere fotografije, prepoznate tablice i podataka iz baze vlasnika motornih vozila, operater vrši obradu izveštaja o detektovanom prekršaju. Sistem za registrovanje saobraćajnih prekršaja omogućava analizu i dokumentaciju saobraćajnih prekršaja. Sistem za merenje brzine vozila ima mogućnost automatske detekcije prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i prepoznavnja svake registarske tablice vozila koja prolaze kroz zonu pokrivanja kamere. Uređaj za precizno merenje brzine koji se sastoji od inteligentne kamere, radara, LCD panela, uređaja za skladištenje podataka i baterije (14.3 Ah).

Na samoj lokaciji gde je predviđeno postavljanje radarskog sistema neophodno je predvideti i IR svetlosnu LED lampu za pojačano osvetljenje u periodima kada nema dovoljno dnevne svetlosti.

1. Pristupni put od Bačke topole, Topolski put, 2. Pristupni put od Radičevića, Srbobranski put, 3. Radar Pristupni put Bačko Gradište.

Video nadzor za kažnjavanje prolaska vozila kroz crveno svetlo

Video nadzor za prepoznavanje tablica na raskrsnici treba da omogući automatsko snimanje i prepoznavanje registarskih tablica vozila (motorna vozila i motorna vozila sa priključnim vozilom), kao i automatsko snimanje i prepoznavanje registarskih tablica vozila koja su prešla na crveno svetlo ili prekoračila brzinu (obavezno prepoznavanje svih vrsta tablica koje se koriste u Srbiji), skladištenje podataka u odgovarajućoj bazi podataka, poređenje snimljenih tablica sa podacima iz definisane liste. Sistem video-nadzora raskrsnice i praćenja bezbednosti treba da omogući realnu sliku situacije i snimanje signala sa kamera radi kasnijeg pregleda. Projektovani sistem video – nadzora i sistem za prepoznavanje registarskih tablica mora biti savremen, izgrađen prema važećim zakonima, propisima i standardima i lako proširiv u svim segmentima (broj kamera, podsistem za arhiviranje video-materijala), tako da buduća proširenja ne iziskuju značajnu izmenu sistema već samo dodavanje elemenata. Sistem za detekciju i evidenciju prekršaja i prepoznavanje registarskih tablica pored kamere koja poseduje algoritam za prepoznavanje registarskih tablica i panoramske kamere (snapshot, 3 slike vozila), sadrži i modul za crveno svetlo i detekciju prisustva vozila, kontrolera RS485 za iluminaciju (sadrži i IR iluminatora kojim upravlja kamera), mrežnog video snimača, razvodnih ormana za smeštaj opreme, kablovske instalacije, optičke veze za komunikaciju sa monitoring centom, inteligentnog saobraćajnog kontrolera za prijem i obradu podataka u monitoring centru. Kamera se postavlja na samostojeći stub, 25 metara udaljen od semafora, sa rukom iznad kolovozne trake (varijabilne dužine zavisno od broja traka). Kamere se postavljaju tako da njihov objektiv pokriva tri kolovozne trake. Modul za detekciju crvenog svetla kao i detekciju prisustva vozila u zoni nadzora, embedded varijanta koja podrazumeva vezu sa inteligentnom kamerom i davanje informacija o statusu vozila se postavljaju u ormanu. Modul za detekciju crvenog svetla je povezan sa kamerom preko RS485 komunikacije i daje status crvenog svetla sistemu. Informacija o prisustvu vozila se dobija preko inteligentnog kontrolera, koji se povezuje u isti orman i povezan je sa modulom crvenog svetla. U orman se postavlja i odgovarajući osigurač.

Signal sa kamera se vodi u glavni razvodni orman na raskrsnici i povezuje na industrijski mrežni snimač. Snimač ima mogućnost priključenja 4 IP kamere. Snimanje signala sa kamera se vrši na mrežnom video snimaču na samoj raskrsnici i u monitoring centru. Veza snimača sa monitoring centrom je ostvarena direktno preko optičke veze. U Bečeju, sistem kažnjavanja prolaska kroz srveno svetlo projektovan je na jednoj semaforisanoj raskrsnici.

Tehnički opis monitoring centra

Sistem monitoring centra čine serveri za obradu podataka, monitori video-zida i ulaznoizlazni moduli. Monitoring centar je zadužen za praćenje i upravljanje video-nadzorom, alarmnim sistemom, sistemom kontrole pristupa itd. Operater monitoring centra može da na monitorima prati sliku sa kamera koje su povezane na monitoring, da pregleda snimljeni materijal i da prati ostale alarmne situacije nad nadziranim objektima i lokacijama. Osim praćenja, operater ima i mogućnost upravljanja svim relevantnim parametrima sistema koji su povezani sa monitoring centrom. Na video zidu bi se automatski prikazivali svi bitni, alarmni i nealarmni događaji sa objekata i lokacija. Prednost centralizovanog monitoringa se ogleda u mogućnosti da se blagovremeno reaguje na sve alarmne situacije bez obzira na njihovu fizičku udaljenost (međusobnu i od mesta gde se nalazi monitoring centar), skalabilnosti i lakoj proširivosti sistema, kao i u lakom budućem povezivanju lokalnih monitoring centara jednih sa drugim u regionalni monitoring centar koji bi pokrivao sve objekte od značaja na širem području. Integracijski softver integriše sve sisteme u jedinstveni sistem i na taj način olakšava korisniku korišćenje sistema bezbednosti. U svakom trenutku, ukoliko se na određenom objektu desi neka nepredviđena situacija operater je uvek obavešten. Na taj način operater može blagovremeno da pošalje ekipu obezbeđenja da obiđe to mesto.

Obaveza izabranog ponuđača je da izvrši sve primopredaje, sertifikacije i dobijanja saglasnosti nadležnog MUP-a.

1 KOMENTAR

  1. Na prilazima Bečeju iz svih pravaca svi uspore. Problem su raskrsnice, kod jaslica, ugao zelene i novosadske. Na tim raskrsnicama niko ne stane na znaku stop. Tu bi bilo stotine kazni svaki dan i bezbedniji saobraćaj.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име