Nakon što je ukazano na nepravilnosti u vezi sa javnom nabavkom zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Senta za sezonu 2015/16, opština Senta, kao naručilac u tom postupku, izmenila je konkursnu dokumentaciju. Inače, naručilac je, zbog toga što je menjao konkursnu dokumentaciju, morao da produžio rok za podnošenje ponuda, a odredio je da to bude sa 23. oktobar do 26. oktobra 2015. U pitanju je javna nabavka male vrednosti.

Prvo, zainteresovano lice je naručiocu ukazalo na to da kod dodatnih uslova, kod tehničkog kapaciteta, nije precizirano da li ponuđač mora da ima u vlasništvu neophodnu mehanizaciju, vozila.

– Budući da taj uslov nije preciziran u smislu raspolaganja tehničkim kapacitetom, odnosno nejasno je da li tehnički kapacitet može da bude u zakupu, uzet na lizing. Skrenuli bismo vam pažnju da na to da Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništava postupke javnih nabavki koji za uslov imaju da ponuđač mora da ima vozila, mehanizaciju, u vlasništvu, stoji u prvom pitanju zainteresovanog lica.

Odgovor naručioca:

Menja se tačka 2.3. na strani 18 konkursne dokumentacije i glasi: „raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom u vlasništvu ili u zakupu odnosno lizingu:

-smatra se da ponuđač ispunjava ovaj uslov ukoliko poseduje:

– kamion sa priključkom za posipanje solju i plugom 3 kom.

– utovarivač 1 kom.

– grejder 1 kom.;

dokaz: izvod iz popisne liste sa knjigovodstvenim karticama i kopija saobraćajne dozvole sa čitačem, a ukoliko je osnov korišćenja ugovor o zakupu ili lizingu pored kopije saobraćajne dozvole sa čitačem treba dostaviti i fotokopiju ugovora o zakupu odnosno lizingu;”

 

Dalje, zainteresovano lice je ukazalo je na diskriminatorski uslov koji je određen u smislu kadrovskog kapaciteta. Naručilac je prvobitno odredio da radnici moraju biti stalno zaposleni kod potencijalnog ponuđača. S tim u vezi zainteresovano lice napisalo je, između ostalog, sledeće: „Što se tiče angažmana radnika, molimo vas da napravite izmene i u tom delu, budući da nikako niste smeli da postavite takav diskriminišući uslov, ograničite konkurenciju u ovom slučaju i isključite potencijalne ponuđače koji bi, zbog učestvovanja u postupku javne nabavke, dodatno angažovali radnike. Ovako određenim uslovom prekršili ste odredbe Zakona o radu. I ovde vam ukazujemo na to da Republička komisija za postupke u javnim nabavkama ovakve tendere poništava“.

Odgovor: Menja se tačka 2.4. na strani 18 konkursne dokumentacije i glasi:

„raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom:

– smatra se da ponuđač ispunjava ovaj uslov ukoliko ima:

– diplomiranog inženjera sa licencom 412 ili 415 ili građevinskog inženjera sa licencom 812

– dva tehničara građevinske struke

– rukovaoca utovarivačem

– rukovaoca grejderom

-tri vozača kamiona zaposlenog na određeno ili neodređeno vreme ili angažovanog kod Ponuđača;

dokaz: a) za lica u radnom odnosu kod ponuđača treba podneti fotokopije obrazaca M Prijava – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje; fotokopije radnih knjižica na osnovu kojih se može nedvosmisleno utvrditi da su zaposleni u radnom odnosu kod ponuđača na određeno ili neodređeno vreme; fotokopije ugovora o radu zaposlenih, a za inženjera i fotokopiju licence sa potvrdom važenja iste;

b) za angažovano lice koje nije u radnom odnosu kod ponuđača, treba podneti fotokopiju obrasca M Prijava – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje; fotokopiju odgovarajućeg ugovora na osnovu kojeg je angažovan, a za inženjera i fotokopiju licence sa potvrdom važenja iste.

Napomena: Ukoliko je angažovano lice, koje nije u radnom odnosu kod ponuđača, već osigurano, ne podnosi se M prijava – Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno osiguranje. U ovom slučaju treba da se podnese fotokopija odgovarajućeg ugovora na osnovu kojeg je lice angažovano i Potvrda o radnom odnosu poslodavca kod kojeg je lice u radnom odnosu ili Uverenje iz centralnog registra o prijavi na obavezno socijalno osiguranje lica izdato od strane nadležnog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ugovor na osnovu kojeg je lice angažovano mora da bude zaključen u skladu sa odredbama Zakona o radu.”

Zainteresovano lice je tražilo od naručioca da obrazloži logičku vezu između dodatnog uslova kod poslovnog kapaciteta i predmeta javne nabavke, jer je naručilac odredio da ponuđač u tri poslovne godine (2012, 2013. i 2014.) ima pet čišćenja snega.

Odgovor naručioca: Naručilac je u pogledu neophodnog poslovnog kapaciteta postavio minimalne uslove, tj. da ponuđač dokaže da je u prethodne 3 poslovne godine (2012., 2013. i 2014.) izvršio najmanje 5 čišćenje snega, a nije ni odredio najmanju vrednost izvršenih usluga, i to sve u cilju omogućavanja što je moguće veće konkurencije, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Predmet javne nabavke broj 404-1-01-2-16/2015-03-IV je zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Senta za zimsku sezonu 2015/16, koja usluga podrazumeva posipanje kolovoza solju odnosno mešavinom soli i rizle i čišćenje snega i smetova. Shodno iznetim, predmet javne nabavke je u logičkoj vezi sa dodatnim uslovom određenim pod tačkom 2.2. na strani 18 konkursne dokumentacije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име