U nedelju 24. aprila možete da glasate samo uz važeći dokument kojim dokazujete svoj identitet. Dokaz da ste to vi je važeća lična karta, odnosno važeća putna isprava (pasoš), kao i važeća „papirna“ vozačka dozvola koja sadrži jedinstveni matični broj građana. Dakle, potreban je dokument koji ima sliku birača i jedinstveni matični broj građana. Pošto nove vozačke ne sadrže JMBG, sa tim dokumentom nećete moći da glasate.

„Papirnim“ vozačkim dozvolama produženo je važenje do 10. juna 2017. godine.

Pravni tim Istinomera: Budući da novi format vozačke dozvole (kartica) ne sadrži jedinstveni matični broj građana, birači koji budu hteli da glasaju sa novom vozačkom dozvolom, kao dokumentom kojim dokazuju svoj identitet, neće moći da glasaju.

Da li je važeći listić ako na njemu dopišem ili nacrtam komentar? DA

Listić je važeći ako ste glasali za željenu listu, a u isto vreme ste dopisali ili docrtali komentar.

Pravni tim Istinomera: Član 37. Pravila o radu biračkog odbora kaže ako je listić popunjen tako da se iz njega može pozdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome: što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke; što su druge izborne liste precrtane.

 Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, na primer:

                – ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva jedne izborne liste;

                – ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime jednog nosioca izborne liste;

                – ako je na glasačkom listiću birač istovremeno zaokružio ili podvukao naziv izborne liste i ime prvog kandidata na toj izbornoj listi.

Ako je na glasačkom listiću zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi ili je zaokružen naziv ili deo naziva izborne liste, odnosno ako su istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.

Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao, na primer:

                – listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred naziva izbornih lista;

                – listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jedne izborne liste;

                – listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog nosioca izborne liste.

Da li je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona na biračkom mestu? DA!

Na biračkom mestu zabranjeno je korišćenje pejdžera, mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija.

Pravni tim Istinomera: Na dan glasanja birački odbor je dužan da obezbedi tajnost glasanja. Birački odbor je dužan da organizuje glasanje tako da niko ne može videti kako birač popunjava glasačke listiće. Tajnost se prevashodno obezbeđuje paravanima za glasanje. Takođe, prilikom dolazka na biračko mesto i pristupanja glasanju član biračkog odbora će upozoriti birača da je glasanje tajno i da se obavlja iza paravana za glasanje. Prema članu 24. Pravilnika o radu biračkog odbora u prostoriji u kojoj se glasa može biti prisutno samo onoliko birača koliko ima mesta na kojima je obezbeđena tajnost glasanja. Prema istom članu, zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih lica koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora. Na biračkom mestu zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija, kao i foto-aparata i kamera. Ukoliko dođe do povrede ovih načela lica koja izvrše ovu radnju smatraće da su narušili red na biračkom mestu.

Takođe, i u članu 55. Zakona o izboru narodnih poslanika ponovljena je ova zabrana: Na biračkom mestu zabranjeno je korišćenje pejdžera, mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija.

Tajnost glasanja je predviđena i kao krivično delo i to članom 160. Krivičnog zakonika.  Ko na izborima ili referendumu povredi tajnost glasanja, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.Ako krivično delo učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Da li stari, nepokretni i bolesni mogu da glasaju van biračkog mesta? DA!

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može, najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obavestiti birački odbor o tome da želi da glasa. Međutim, glasanje van biračkog mesta može se obaviti samo na području opštine, odnosno grada kojem pripada biračko mesto. Drugim rečima, ako ležite u bolnici u Sremskoj Kamenici, a inače glasate u Novom Sadu, nećete moći da iskoristite ovu zakonsku mogućnost.

Pravni tim Istinomera: Pošto se utvrdi da je takvo lice upisano u najmanje jedan izvod iz biračkog spiska, tri člana biračkog odbora u proširenom sastavu biračkog odbora koji su predstavnici podnosilaca tri različite izborne liste, a koje odredi predsednik biračkog odbora, odlaze kod tog birača. Pre odlaska kod birača, birački odbor mora da obezbedi da se biraču ponese onoliko potvrda o izbornom pravu na koliko izbora taj birač ima pravo da glasa. Nije dovoljno da birač potpiše samo jednu potvrdu o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta, ukoliko treba da glasa i na parlamentarnim i na lokalnim izborima.

Zatim je procedura takva da poverenici biračkog odbora odlaze kod birača, utvrđuju njegov identitet i vrše proveru UV lampom. Potom poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat u kojem se nalaze: glasački listići, zbirne izborne liste, potvrde o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta  i posebne koverte u koje će biti stavljeni popunjeni glasački listići. Nakon toga, poverenici biračkog odbora specijalnim sprejom obeležavaju prst birača. Pošto upoznaju birača s načinom glasanja, poverenici biračkog odbora napuštaju prostoriju u kojoj birač glasa. Pošto glasa, birač potpisuje potvrde o svom izbornom pravu. Potom stavlja popunjene i presavijene glasačke listiće u posebne koverte koje poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. Tako zapečaćene posebne koverte birač stavlja zajedno s potpisanim potvrdama o svom izbornom pravu u službene koverte koje posle toga poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku.

Odmah po povratku na biračko mesto, poverenici biračkog odbora predaju službene koverte biračkom odboru, koji otvara službene koverte u kojim se nalaze potpisane potvrde o izbornom pravu i zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvode iz biračkog spiska. Zatim birački odbor otvara zapečaćene koverte i iz njih vadi presavijene glasačke listiće i ubacuje ih u odgovarajuću glasačku kutiju. Ako nedostaje potpisana potvrda o izbornom pravu, smatra se da birač nije glasao, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora. Birački odbor unosi u zapisnik o radu biračkog odbora podatak o tome koliko je birača glasalo van biračkog mesta i pod kojim rednim brojevima su ti birači upisani u izvod iz biračkog spiska, a nakon glasanja, uz ostali izborni materijal, u posebnoj koverti prilaže i sve potpisane potvrde o izbornom pravu.

Ako birač koji glasa van biračkog mesta nije u stanju da popuni glasački listić (slepo, invalidno ili nepismeno lice), on može da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi, na isti način na koji tu pomoć koriste slepa, invalidna ili nepismena lica koja glasaju na biračkom mestu. Glasanje birača van biračkog mesta može se obaviti samo na području opštine, odnosno grada kojem pripada biračko mesto.

Da li mogu da glasam bez poziva za glasanje? DA!

Birač može, ali ne mora, da biračkom odboru preda obaveštenje o glasanju koje stiže na kućnu adresu. Dakle, ako niste uopšte dobili poziv za glasanje, izgubili ste ga, pocepali ili izgužvali, možete glasati i bez njega. Međutim, poziv za glasanje ne zamenjuje potreban dokument kojim dokazujete svoj identitet. Odnosno, ne možete glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu u vidu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.

Pravni tim Istinomera: Zakon o izboru narodnih poslanika u članu 68. reguliše način identifikacije birača. Zakon kaže da birač može da pristupi glasanju i bez obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora. Takođe, birački odbor ne može da birača uslovi pokazivanjem tog obaveštenja, već mora da pronađe birača u izvodima iz biračkog spiska prema dostupnim podacima o biraču iz njegovog dokumenta kojim dokazuje identitet. Birač najpre saopštava biračkom odboru svoje lično ime i predaje obaveštenje o glasanju ako ga ima, a ličnom kartom ili drugom ispravom dokazuje svoj identitet.

Neko je glasao umesto mene, kome da se žalim?

Ako po dolasku na biračko mesto ustanovite da je neko već glasao umesto vas, procedura je sledeća:

Republičkoj izbornoj komisiji podnosite prigovor ako ste uočili da je neko već glasao pod vašim imenom za parlamentarne izbore. Ako je neko već glasao u vaše ime za lokalne izbore, prigovor upućujete opštinskoj odnosno gradskoj izbornoj komisiji. Sede u zgradama opština. Zvanični prigovor RIK-u se podnosi lično ili šalje poštom.

Izvor: Istinomer, Foto: RIK

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име