Popis stanovništva u Srbiji počinje u subotu u 8 časova i trajaće do kraja oktobra.

Popis po građaninu traje otprilike 30 minuta, a zakon je predvideo da građani imaju pravo da odbiju odgovor na tri pitanja – o maternjem jeziku, veroispovesti i nacionalnoj pripadnosti. Među 69 pitanja naći će se i neka nova, a jedno od njih je za muškarce – koliko imaju dece. Nadležni kžu da se ovo pitanje postavlja ne kako bi se saznalo o eventualnoj vanbračnoj deci, već je razlog briga za muški fertilitet.

Zašto je popis važan?

Popis je najsveobuhvatniji i najvažniji izvor statističkih podataka. Ovi, potpuni, kvalitetni i međunarodno uporedivi statistički podaci su od vitalnog značaja za različite analize i planiranje na nivou države i na lokalnom nivou, poput: analize i ocene stanja u ekonomskom i društvenom razvoju zemlje; analize demografske situacije i migracionih tokova; izrade i merenja uspešnosti realizacije strategija, investicionih i razvojnih planova; ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina koja proističu iz pojedinih zakona; definisanja stepena urbanizacije, i slično.

Da li sam obavezan da učestvujem u popisu?

Prema Zakonu o popisu, državljani RS sa prebivalištem odnosno boravištem u RS, kao i stalno nastanjeni stranci sa boravištem u RS, u obavezi su da učestvuju u Popisu i da na sva pitanja daju tačne i potpune odgovore. Svako odbijanje, kao i davanje nepotpunih i netačnih podataka, za sobom povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu.

Šta ako niko nije kod kuće kada popisivač dođe?

Ukoliko popisivač ne zatekne nikoga kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu. Ako i tada kod kuće nema nikoga – ostaviće pisano obaveštenje o svom dolasku i informaciju da građani pozivom na bespatan broj info-centara mogu, uz pomoć operatera, da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore termin popisivanja.

Da li sam u obavezi da pripremim neka lična dokumenta pre dolaska popisivača i da popisivaču dam na uvid?

Niste u obavezi da popisivaču dajete na uvid lična dokumenta, ali s obzirom na to da se u Popisu prikupljaju podaci o jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG), ukoliko ovaj podatak ne znate napamet, za Vas i članove Vašeg domaćinstva možete da pripremite neki dokument, sa kojeg biste pročitali JMBG popisivaču.

Koji podaci se prikupljaju u popisu?

U Popisu se prikupljaju: 1. Podaci o licima – ime, prezime, pol, starost, mesto stanovanja, podaci o migratornim, etnokulturalnim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama, bračnom statusu i fertilitetu, načinu putovanja na posao/u školu i funkcionalnoj i socijalnoj integrisanosti.

 1. Podaci o domaćinstvima – ukupan broj članova domaćinstva, srodnički i porodični sastav, osnov po kome domaćinstvo koristi stan u kojem se popisuje i da li se članovi domaćinstva bave sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom.
 2. Podaci o stanovima – adresa, vrsta stambenog prostora, korišćenje stana, oblik svojine, površina stana, broj soba, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama, vrsta energenta koji se koristi za grejanje, sprat na kojem se stan nalazi, kao i podaci o osnovnim karakteristikama zgrade u kojoj se stan nalazi.

Da li na osnovu podataka koji su uneti u popisne upitnike mogu da ostvarim neka prava?

U skladu sa Zakonom o popisu, podaci prikupljeni u Popisu koristiće se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se ustupati drugim fizičkim i pravnim licima. Pored toga, podaci se ne mogu upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanja prava građana.

Da li moje podatke može da koristi neka druga državna institucija?

Ne. Prema Zakonu o Popisu 2022. prikupljeni popisni podaci koriste se isključivo u statistične svrhe, tako da ne mogu biti ustupljeni drugim fizičkim ili pravnim licima.

Jedan član mog domaćinstva je na školovanju/privremenom radu u inostranstvu, da li se i on popisuje?

Da. U popisu se prikupljaju podaci i o članovima domaćinstva koji se u vreme popisa nalaze u inostranstvu (školuju se, rade ili borave u inostranstvu iz drugih razloga). Podatke o odsutnim, mogu da daju prisutni članova domaćinstva

Ako je neko od članova domaćinstva na školovanju/radu u drugom gradu, kako će on biti popisan?

Sva lica koja su privremeno odsutna iz svog domaćinstva, bilo da su odsutna zbog rada, školovanja ili iz nekog drugog razloga, biće popisana u svom domaćinstvu, a podatke o njima daće prisutni članovi domaćinstva.

Istovremeno, ova lica biće popisana i kao tzv. privremeno prisutna lica i u mestu u kojem se trenutno nalaze, ali će se u rezultatima popisa iskazivati kao stanovnici mesta u kojem živi njihovo domaćinstvo iz kojeg su samo privremeno odsutni.

Kako će biti popisani studenti/učenici koji se u vreme popisa nalaze u studentskim domovima?

Studenti i učenici koji su smešteni u studentskim i đačkim domovima i internatima biće popisani dva puta: kao privremeno prisutna lica u mestu u kojem se privremeno borave zbog školovanja, i u mestu u kojem živi njihova porodica.

Kako druge zemlje sprovode popis, a kako mi?

Neke zemlje prelaze sa tradicionalnog popisa na kombinovani, tako što deo podataka prikupljaju na terenu, a deo preuzimaju iz administrativnih izvora (registara). Određeni broj zemalja popis u potpunosti sprovodi na bazi registra.

U popisnom ciklusu oko 2020. godine, države članice EU popis sprovode na sledeći način: 10 država sprovodi popis na bazi registara, 11 država sprovodi kombinovani popis i 6 država sprovodi tradicionalni popis.

Popis 2022. u Srbiji sprovodi se tradicionalnom metodom – podatke direktno od građana prikupljaju popisivači, idući „od vrata do vrata”, pri čemu, po prvi put u našoj popisnoj praksi, odgovore ispitanika unose u elektronske upitnike pomoću laptopova.

Kada će biti objavljeni rezultati popisa?

Prvi preliminarni rezultati Popisa o broju stanovnika, domaćinstava i stanova, po opštinama i gradovima, objavljuju se u roku od 30 dana od dana završetka popisivanja. Кonačni rezultati Popisa objavljuju se sukcesivno, počev od marta/aprila 2023. pa sve do 30. juna 2024. godine, u skladu sa Кalendarom objavljivanja koji će biti pravovremeno objavljen na veb

PITANJA

Popisnica za svako lice u domaćinstvu

 1. Pol?
 2. Datum rođenja
 3. Mesto rođenja
 4. Mesto stalnog stanovanja majke u vreme kada je lice rođeno
 5. Da li lice od rođenja živi na adresi na kojoj se radi popis

Ako je odgovor ne:

5.1. Da li se lice doselilo u mesto popisa iz drugog mesta u Republici Srbiji ili iz druge države

5.2. Kada se lice doselilo

5.3. Razlog doseljnja (posao, školovanje, porodični razlozi, nastanjenje, prinudno preseljenje, drugo)

 1. Da li je lice interno raseljeno iz AP KiM posle 24. marta 1999?

Ako je odgovor da:

6.1. Odakle je

6.2. Kada

 1. Da li je lice živelo/boravilo van republike srbije neprekidno godinu dana ili duže

Ako je odgovor da:

7.1. Država u kojoj je živelo/boravilo

7.2. Period boravka

7.3. Glavni razlog povratka u R. Srbiju

 1. Državljanstvo
 2. Bračni status
 3. Da li živite sa partnerom/partnerkom u vanbračnoj zajednici?
 4. Broj živorođene dece
 5. Godine rođenja dece
 6. Nacionalna pripadnost (nije dužno da se izjasni)
 7. Maternji jezik
 8. Veroispovest (nije dužno da se izjasni)
 9. Najviša završena škola (pitanje za lice starije od 15 godina)
 10. Pohađanje škole

16.1. Gde se nalazi obrazovna ustanova (pun naziv, adresa)

16.2. Koliko često lice putuje sa adrese na kojoj se popisuje do škole i nazad

 1. Da li je lice pismeno?
 2. Koje od navedenih aktivnosti lice zna da obavlja na računaru( tabletu, mobilnom)

Pretraživanje informacija, elektronska komunikacija

 1. Da li je lice u sedmici koja j prethodila popisu bar jedan sat obavljala bilo kakav plaćen posao(u novcu, robi ili uslugama) ili je radilo pomažući kao članu u porodišnom poslu koji donosi prihod?
 2. Da li lice ima plaćen posao sa kojeg je u sedmici koja je prethodila popisu odsustvovalo zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili bilo kog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva?
 3. Da li je lice tokom četiri sedmice koje su prethodile popisu aktivno tražilo posao ili pokušavalo da započne samostalni posao?
 4. Da li bi lice moglo da počne da radi u naredne dve sedmice ako bi mu bio ponuđen posao?
 5. Kojoj grupi ekonomski neaktino lice pripada?(učenici, penzioneri, lice sa prihodima od imovine i investicija, lica koja se bave proizvodnjom dobara za potrebe svog domaćinstva, lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu, ostalo)
 6. Zanimanje
 7. Položaj zaposlenog (zaposleno lice, poslodavac, samostalno obavlja delatnost, indidvidulani poljoprivrednik, pomažući član u porodičnom poslukoj donosi prihod,. radi na osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora i sl, ostalo)
 8. Gde lice radi
 9. Pun naziv poslovnog subjekta
 10. Lokacija mesta rada
 11. Delatnost
 12. Koliko često lice putuje sa adrese na kojoj se popisuje do posla i nazad?
 13. Način putovanja do škole/posla
 14. Da li lice i u kojoj meri, ima poteškoća u obavaljanju svakodnevnih aktivnosti zbog probelma sa:
 15. vidom
 16. sluhom
 17. hodom ili penjanjem stepenicama
 18. pamćenjem/koncentracijom
 19. samostalnošću pri odevanju/ishrani/održavanju lične higijene
 20. komunikacijom

Pitanja za odsutne članove domaćinstava

 1. Mesto u kojem se nalazi odsutno lice
 2. Dužina odsustva iz mesta popisa
 3. Koliko još lice namerava da bude odsutno
 4. Učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja

Pitanja za privremeno prisutna lica

 1. Mesto stalnog stanovanja privremeno prisutnog lica
 2. Dužina prisustva u mestu popisa
 3. Koliko još lice namerava da bude prisutno
 4. Učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja
 5. Ko je dao podatke?

Upitnik za domaćinstvo i stan

 1. Adresa
 2. Podaci o adresi na terenu

2.1. Adresa na terenu

 1. Da li kućni broj pripada zgradi sa više ulaza(kućnih brojeva)

3.1. Koliko kućnih brojeva pripada datoj zgradi

3.2. Da li su svi kućni brojevi u istom popisnom krugu?

 1. Vrsta zgrade
 2. Vrsta stambene zgrade
 3. Vrsta kolektivnog smeštaja
 4. Upisati naziv nestambene zgrade za kolektivni smeštaj
 5. Ukupan broj stanova na datom kućnom broju
 6. Materijal spolnih zidova zgrade
 7. Lift u zgradi?
 8. Upitnik se popunjava za: stan, nastanjenu poslovnu prostoriju, prostoriju nastanjenu iz nužde, kolektivni stan?

11.1 Broj stana na vratima

12 Površina stana

 1. Broj soba u stanu
 2. Kuhinja u stanu
 3. Kupatilo u stanu
 4. WC u stanu
 5. Instalacije u stanu (struja, voda, kanalizacija, gasovod, centralno grejanje, etažno)
 6. Vrsta energenata koji se koristi za grejanje stana
 7. Sprat na kojem se stan nalazi
 8. Da li se stan nalazi samo na jednom spratu?
 9. Godina izgradnje
 10. Svojina stana
 11. Namena stana
 12. Ko živi u stanu
 13. Ukupan broj domaćinstava us tanu
 14. Ukupan broj lica u stanu
 15. Osnov po kojem domaćinstvo koristi stan
 16. Da li se u domaćinstvu u prethodnih godinu dana obavljala sopstvena proizvodnja

28.1. Da li je domaćinstvo povremeno ili stalno prodavalo sopstvene poljoprivredme proizvode

28.2. Da li je domaćinstvo koristilo/obrađivalo 50ar ili više poljoprivrednog zemljišta?

28.3 Da li je domaćinstvo gajilo najmanje

dva grla goveda

jedno grlo goveda i sve sitne stoke

pet grla ovaca ili pet grla koza

četiri grla sitne stoke

50 komada živine

20 pčelinjih društava

4 KOMENTARA

 1. Koja glupost. Lepo ste sročili listu želja, još samo da je sprovedete. Čekam ISPRED VRATA, ali tek posle 14 časova jer dugo spavam. Pozdrav svima.

 2. Moderirate vi kako vam drugi sviraju i naređuju. Hvala na NE postavljanju prvog a verujem i ovog komentara.

 3. Kome treba da se javimo jer popisivac je bio ali mi nismo bili kuci . Popisivac je pisao da tu ne zivi niko i poslala je papire za Beograd bez da nas popise . Dali postoji neki broj telefona da zovemo osobu da dolazi da nas popise jer radimo i nemozemo je cekati svaki dan. Objasnite sta da uradimo ?

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име