Dokumentom se reguliše predmet njegovog delovanja, broj članova, sastav, period za koji se biraju članovi, kao i način rada Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bečej.

Savet za rodnu ravnopravnost ima predsednika, zamenika predsednika i pet članova koje imenuje i razrešava Skupština opštine Bečej sa ciljem da prati stanje u oblasti rodne ravnopravnosti, inicira i predlaže mere za unapređenje rodne ravnopravnosti na mandatni period od četiri godine sa pravom reizbora. Ukoliko odbornici prihvate osnivanje Saveta, njega će činiti: Dijana Peter, predsednica, Balaš Serda, zamenik predsednice, Svetlana Vuletić, članica, Dane Mandić, član, Ferenc Tot, član, Emeše Đere Dečov, članica i Aneta Sekrenj, članica.

Poslove sekretara Saveta za rodnu ravnopravnost obavljaće lice zaduženo za rodnu ravnopravnost i sprovođenje politike jednakih mogućnosti u opštini Bečej, navodi se u predlogu dokumenta.

Članom 3. predviđeno je da Savet za rodnu ravnopravnost obavlja sledeće aktivnosti:

podnosi amandmane na predloge odluka i mera Opštinskog veća i drugih predlagača, razmatra predloge i predstavke upućene skupštini sa stanovišta ostvarivanja ravnopravnosti polova, predlaže skupštini i nadležnim organima preduzimanje mera za rešavanje pitanja pokrenutih u predstavkama i obaveštava podnosioce predstavki o preduzetim aktivnostima. Pored toga, zadatak ovog tela je da pokreće i inicira strategije, politike i mere koje doprinose unapređenju ravnopravnosti polova, razmatra godišnje izveštaje i zauzima stavove o primeni odluka i mera koje se odnose na ravnopravnost polova, razmatra planove akcija za unapređenje ravnopravnosti polova i podnosi predloge u vezi sa tim, sarađuje sa drugim radnim telima skupštine u pitanjima iz njihove nadležnosti, a koja se odnose na ravnopravnost polova, a po potrebi može održati i zajedničku sednicu sa drugim radnim telima skupštine.

Uz to, Saveta treba da predlaže skupštini formiranje ad hoc radnog tela (anketni odbor, komisija) radi sagledavanja stanja u ostvarivanju ravnopravnosti polova, kao i radi utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima koji se odnose na ravnopravnost polova, prati implementaciju standarda o ravnopravnosti polova u aktima i politici skupštine i Opštinskog veća, a naročito u oblastima: obrazovanja, zdravstva, rada i zapošljavanja, ljudskim pravima žena, nasilju nad ženama, ravnomerne zastupljenosti žena na mestima odlučivanja, institucija i mehanizama za postizanje ravnopravnosti polova, finansijama i dr.

Pored toga, predlaže pitanja iz domena ostvarivanja ravnopravnosti polova koja treba razmotriti na zasedanju skupštine, a odnose se na ravnopravnost polova.

Savet za rodnu ravnopravnost radiće u sednicama, a njih saziva i njima rukovodi predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Način rada Saveta za rodnu ravnopravnost bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Savet o svom radu podnosi Skupštini opštine Bečej najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 31. januara za preteklu godinu.

Inače, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je stupio na snagu 2. juna ove godine. Njime je određena obaveza lokalne samouprave da obrazuje Savet za rodnu ravnopravnost u organima uprave jedinice lokalne samouprave, s tim da ga čine imenovana ili postavljena lica, predstavnici ustanova, organa i organizacija u oblastima značajnim za rodnu ravnopravnost i sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, sa ciljem da prati stanje u oblasti rodne ravnopravnosti, inicira i predlaže mere za unapređenje rodne ravnopravnosti.

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „U fokusu: Pravo građana, obaveza vlasti“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име