Unapređenje međusektorske saradnje u cilju boljeg položaja dece, prepoznato i u ovom dokumentu, od izuzetnog je značaja, ali uz to neophodna su poboljšanja i u domenu primarne zdravstvene zaštite dece, jedan je od zaključaka sa javne prezentacije novog Lokalnog plana akcije za decu koji će u narednim danima ići i pred odbornike Skupštine Bečej.

Do današnje javne prezentacije dokumenta i ujedno okončanja javne rasprave jedino je Bečejsko udruženje mladih (BUM) zvanično uputilo komentar za dopunu. Bez procenjenih troškova aktivnosti i iskazanog budžeta već u fazi kreiranja dokumenta slaba je vajda.

Uz konstataciju da su svi specifični ciljevi detaljno obrađeni sa jasnim indikatorima i sredstvima verifikacije i usklađeni sa lokalnim stanjem i potrebama zajednice, dodaje se:

-Kako ovaj dokument koji će usvojiti Skupština opštine Bečej ne bi ostao samo spisak lepih predloga i želja, obavezno je uraditi dopunu ovog akta. Da bi LPA bio kompletan i funkcionalan neophodno za svaki specifični cilj, odnosno za svaku aktivnost u Lokalnom planu akcije za decu, okvirno proceniti troškove.Nakon toga je neophodno iskazati potrebna sredstva sa svih nivoa finansiranja po kalendarskim godinama koje obuhvata Lokalni plan akcije. Iskazani godišnji iznosi koje usvoji Skupština prilikom usvajanja ovog akta moraju biti polazna osnova za izradu narednih budžeta opštine Bečej gde moraju biti obavezno definisani i usklađeni u programskim aktivnostima budžeta opštine Bečej za svaku godinu važenja ovog Akcionog plana. To je i razlog izrade ovog dokumenta, da isti bude jasan kurs Rešavanje problema dece na teritoriji naše opštine mora biti potkrepljeno jasnim finansiranjem, napominju iz BUM-a. Samo na taj način celokupan posao Radne grupe ima smisla i samo na taj način lokalna samouprava adekvatno pristupa rešavanju problema koji pogađaju decu na teritoriji naše opštine, navode se u komentaru.

Da se u ovoj fazi obavila procena troškova neophodnih za realizaciju LAP-a bilo bi proizvoljno i ne bi se dobili jasni iznosi, odgovor je na komentar BUM-a. Savet za prava deteta će kreirati godišnji plan rada koji će pratiti, kako je rečeno, i finansijski plan za potrebne aktivnosti na unapređenju položaja dece.

Uz sve to, na javnom predstavljanju nacrta LPA-a čulo se i da deca sa invaliditetom u opštini Bečej i dalje imaju ogromne probleme, među kojima je izražen onaj sa nedostajućim terapijama.

Lokalni plan akcije za decu je strateški dokument opštine Bečej koji za svrhu ima postavljanje ciljeva i definisanje pravca delovanja opštine Bečej u oblasti unapređenja položaja i prava dece. Program koji je napisan obuhvata period od 2021. do 2024. godine i izrađen je na osnovu analize stanja i bogatog iskustva u realizaciji ovog strateškog dokumenta, navodi radna grupa kojoj je bio poveren posao njegove izrade.

Decembra 2007. godine usvojen je prvi Lokalni plan akcije za decu, kao strateški dokument koji proizilazi iz Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Bečej. Međusektorski savet za izradu i implementaciju LPA za decu je veoma savesno i vredno radio tokom svih godina realizacije i dobrom saradnjom, komunikacijom između lokalne samouprave, ustanova i nevladinih organizacija mnogo toga je unapređeno što se tiče brige o deci.

Dokument je izrađen poštujući u potpunosti četiri osnovna principa iz kojih proističu svi članovi konvencije o pravima deteta: pravo deteta na život, opstanak i razvoj; participacija dece;  nediskriminacija i najbolji interes deteta.

Problemi položaja mlade generacije u opštini Bečej, kao i u čitavoj našoj zemlji su veliki, a pre svega se tiču siromaštva, uslova i kvaliteta obrazovanja, bolesti zavisnosti, problema nedovoljne informisanosti o pravima dece, kulturnog života dece, zlostavljanja i zanemarivanja dece, teškog položaja dece sa smetnjama u razvoju kao i dece bez roditeljskog staranja.

Opština Bečej kreiranjem jednog ovakvog strateškog dokumenta definiše svoj odnos prema deci i povezuje sve partnere u cilju rešavanja problema dece.

Na osnovu Nacionalnog plana akcije za decu (NPA), definisani su prioriteti koji određuju strukturu LPA za decu:  Smanjenje siromaštva dece;  Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje za svu decu;  Bolje zdravlje za svu decu;  Unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju; • Zaštita prava dece bez roditeljskog staranja; •Zaštita dece od diskriminacije, zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja ;  Zaštita dece u riziku i sukobu sa zakonom i prevencija maloletničkog kriminala; Unapređenje informisanosti i kulturnog života dece i Implementacija LPA za decu.

Ovakva struktura prioriteta je odabrana u skladu sa širokim spektrom izazova sa kojima se susreću deca u opštini Bečej, kao i sa mogućnostima lokalne samouprave da doprinese njihovom rešavanju. LPA za decu je kreiran kao „živ“ dokument koji će sa razvojem aktivnosti dobijati nove oblike i ciljeve. Dokument postavlja ne samo aktivnosti i zadatke, već i jasno merljive indikatore na osnovu kojih će se ocenjivati pozitivna promena kojoj svi težimo.

Prema podacima Centra za socijalni rad Bečej u 2019. godini registrovano je 1.171 dete koje je koristilo usluge socijalne zaštite iz vangradskih naselja, a 488 dece iz gradskog naselja. Inače, na teritoriji opštine više od 13 odsto stanovništva ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Prema podacima za 2018. godinu 7,2 odsto građana Republike Srbije živelo je ispod apsolutne linije siromaštva koja je za tu godinu iznosila 12.286 dinara mesečno po potrošačkoj jedinici.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име