Tokom 2021. godine broj dece i mladih na evidenciji Centra za socijalni rad Bečej bio je 1.928 (novoevidentirani i preneti korisnici), što je za 491 više nego prethodne godine, podaci su Centra za socijalni rad Bečej.

Od ovog broja, najveći broj dece i mladih potiče iz materijalno ugroženih porodica (813), stoji u Planu rada Centra za socijalni rad Bečej za 2022.

Loši socio – materijalni uslovi u porodici utiču na sve oblasti života dece i mladih osoba – na njihovo ponašanje, interesovanja, stavove, odnos prema društvenim vrednostima, zdravlju, obrazovanju. Zbog toga je iz takvih porodica najveći broj dece i mladih koji ispoljavaju poremećaje u ponašanju (čine krivična i prekršajna dela), dece sa problemima u psiho – fizičkom razvoju ili dece koja odrastaju i razvijaju se u nestimulativnim i poremećenim porodičnim odnosima.

Već nekoliko godina unazad je trend povećanja broja dece i mladih u svim oblastima porodično – pravne i drugih vidova socijalne zaštite, napominje se u dokumentu, ističe se u Planu rada CSR za 2022. godinu.

U toku 2014. godine Skupština opštine Bečej je usvojila Lokalni plan akcije za decu i Lokalni plan akcije za mlade za period do 2016. godine. Godine 2017. oba lokalna akciona plana su revidirana i izmene usvojila je Skupština opštine Bečej. Tokom 2020. godine je započeta, a juna 2021. godine je i usvojena revizija Lokalnog plana akcije za decu. Centar za socijalni rad Bečej je aktivno učestvovao u izradi planova, a u toku njihovih revidiranja integrisao nove usluge socijalne zaštite i zauzeo aktivniju poziciju sa ciljem direktnijeg i kontinuiranijeg rada sa korisnicima usluga socijalne zaštite.

Oblasti obuhvaćene tim planovima su: siromaštvo, deca bez roditeljskog staranja, deca sa poremećajima u ponašanju, nasilje u porodici, deca sa smetnjama u razvoju, kao i oblasti obrazovanja, zdravstva i sl. To su oblasti sa kojima se stručni radnici Centra svakodnevno sreću i bave u okviru svojih nadležnosti.

Centar Bečej, u narednom periodu planira da pojača preventivne programe rada sa decom i mladima, kroz saradnju sa partnerima iz drugih relevantnih ustanova i organizacija. Stručni radnici Centra nastaviće da pružaju podršku porodicama koje su korisnici usluga socijalne zaštite, da osnažuju roditelje u jačanju roditeljskih kompetencija kako bi se što bolje odgovorilo na aktuelne potrebe dece. Centar će nastaviti da se u okviru svojih nadležnosti zalaže za prava deteta, da štiti ta prava i deluje u cilju ostvarenja najboljeg interesa deteta.

Uvođenjem u praksu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici od jula 2017. godine povećan je stepen međusektorske saradnje Centra za socijalni rad Bečej, Osnovnog javnog tužilaštva Bečej, Osnovnog suda Bečej, Policijske stanice Bečej, Doma zdravlja Bečej i obrazovnih ustanova u Bečeju. Zakonska regulativa i saradnja relevantnih ustanova i institucija pružila je veći stepen bezbednosti za decu i mlade u porodičnom okruženju, u grupi vršnjaka i školskom okruženju. I pored uvedenih mera zaštite, tokom 2021. godine registrovano je 94 dece žrtava nasilja i zanemarivanja. Planirano je da se u 2022. godini nastavi sa održavanjem kvaliteta međusektorske saradnje relevantnih ustanova, institucija i organizacija, kao i da se društvenom fenomenu nasilja pristupi preventivnim merama. Planirane su realizacije projekata koji će se baviti prepoznavanjem različitih oblika nasilja kod dece i mladih, kao i upoznavanje sa mehanizmima zaštite i procedurama prijavljivanja slučajeva nasilja.

Nastaviće se, kako se navodi, intezivan rad na rešenju dugogodišnjeg problema – nepostojanje adekvatnog smeštaja za decu i mlade žrtve nasilja, kroz saradnju sa lokalnom samoupravom i drugim relevantnim institucijama u lokalnoj zajednici. U toku 2022. godine nastaviće se sa pružanjem usluge socijalne zaštite pokrenute u toku 2017. godine – Savetovalište za brak i porodicu. Stručni radnici CSR Bečej nastaviće da se u okviru savetodavnih usluga bave porodičnim problemima građana opštine Bečej, a posebno problemima dece i mladih.

Kroz ove usluge pružaće se podrška i osnaživanje mladima u adolescentskim krizama, deci i mladima žrtvama nasilja, deci i mladima sa problemima u ponašanju i sl. Poseban problem uočen proteklih godina jeste povećanje broja dece i mladih sa problemima u ponašanju. Svake godine pomera se uzrasna granica dece počinioca prekršajnih i krivičnih i u sukobu sa zakonom.

Protekle 2020. godine taj broj iznosio je 177. Centar za socijalni rad Bečej baviće se ovim problemima kroz pružanje usluga u okviru svojih nadležnosti, Savetovališta za brak i porodicu, ali takođe, planirano je da se kroz projektne aktivnosti poveća preventivni rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju.

Aktivnosti koje se planiraju odnose se na grupe samopodrške mladih sa problemima u ponašanju, kreativne radionice okupacionog karaktera, edukacije na temu nenasilne komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata, adekvatno reagovanje na frustraciju i slično.

Učešćem u različitim radnim grupama koje se bave pitanjima dece i mladih, Centar za socijalni rad Bečej zastupaće stavove koji su usmereni na razvoj sportskih i kulturnih dešavanja u široj društvenoj zajednici, posebno u prigradskim naseljima (Bačko Gradište, Mileševo, Bačko Petrovo Selo, Poljanice) gde ovakvih sadržaja gotovo da nema.

Avgusta 2016. godine pokrenuta je nova usluga socijalne zaštite – Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

U toku 2021. godine 20 dece i mladih koristilo je uslugu Dnevni boravak. Registrovano je 10 dece i mladih koji su ovu uslugu koristili prvi put u toku 2021. godine. U toku 2021. godine aktivnosti u okviru usluge Dnevni boravak prvi put su se organizovale van Bečeja, u Bačkom Gradištu. Desetak dece svakog četvrtka dolazilo je na edukativne radionice u prostorije mesne zajednice. Jedan od planova za 2022. godinu je da se radi na održivosti ovog trenda, jer radom van prostorija Dnevnog boravka u Bečeju odgovaramo na potrebe dece i mladih sa smetnjama u razvoju koji zbog prevoza, bolesti i korišćenja invalidskih pomagala nisu u mogućnosti da dolaze u Bečej. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da razvoj ove usluge treba da ide u pravcu razvoja spektra usluga u direktnom radu sa decom u Dnevnom boravku (edukativni i okupaciono – terapijski rad, uključivanje stručnjaka-logopeda, defektologa…) i rad na vidljivosti korisnika u široj društvenoj zajednici (sprečavanje socijalne izolacije, ostvarivanje dečijih/ljudskih prava, borba protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije, promovisanje radne sposobnosti korisnika…).

Posebno značajno polje delovanja jeste promovisanje očuvanih radnih kapaciteta i radna sposobnost mladih sa smetnjama u razvoju, kao i njihova izražena motivisanost da se bave društveno – korisnim radom.

U toku 2022. godine Centar za socijalni rad Bečej nastaviće da bude uputni organ za pružanje usluga socijalne zaštite – lični pratilac deteta, pomoć u kući i besplatni obrok, stoji, između ostalog, u dokumentu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име