Svaka lokalna samouprava, pa i drugi organi i korisnici budžeta, odnosno javnog novca, u obavezi su da informišu građane o tome na koji način troše novac poreskih obveznika, kako posluju i kako ostvaruju prava građana i kako donose odluke u njihovo ime. ranije smo preneli informacije tražene u 2016. godini, a sada ćemo one u 2015. godini. I u toj godini je veliko interesovanje za trošenje javnog novca, postupke javnih nabavki i druge podatke u vezi sa poslovanjem opštine.

U 2015. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

 1. U kojoj meri se u Opštini primenjuje Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, odnosno da li je u dokumentaciji Opštine, natpisi u Opštini, sajt Opštine, i slično dostupni na ćirilici. Da li je i kada u periodu od 1.1.2009. do 30.12.2014. Opština vršila nadzor na d korisnicima budžetzskih sredstava odnosno nad organima javne vlasti iz svoje nadležnosti u veti sprovođenja odredaba Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma. Da li je i kada u periodu od 1.1.2009. do 30.12.2014. Opština dobila pritužbe građana u vezi nesprovođenja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.
  2. Koliko članova lokalna samouprava, kao svoje predstavnike ima u Komisiji za planove vaše jedinice lokalne samouprave, obrazovane u skladu skladu sa članom 52. Zakona o planiranju i izgradnji u periodu od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine. Kog su obrazovnog profila pomenuti članovi i da li poseduju odgovarajuće licence, u skladu sa zakonom za period od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine. Koje planske dokumente je skupština jedinice lokalne samouprave donela, a da je u prethodnom postupku učestvovala pomenuta Komisija za period od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine.
  3. Tražena je Odluka o modelu i metodu privatizacvije JP Radio Novi Bečej.
  4. Traženo je dostavljanje fotokopije Ugovora o poveravanju poslova u skladu sa zakonom i odlukom o uslovima i načinu poveravanja poslova održavanja čistoće zaključen između predsednika opštine i ovlašćenog zastupnika preduzeća Brantner zaključenog u decembru 2006 godine i eventualne anekse tog ugovora i Odluke SO-e od 04.04.2006. godine kojom su poslovi održavanja čistoće povereni preduzeću BRANTNER OTPADNA PRIVREDA DOO iz Novog Bečeja i Odluku SO-e o gazdovanju i korišćenju deponije u Novom Bečeju i Službeni list opštine Novi Bečej broj 15/2015 i 7/2002 godine.
  5. Informacija tražena o broju zvanično registrovanih povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju posebnog akcionog plana za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i mera i aktivnosti predviđenih za ovu namenu; Postojanju akcionog plana za druge migrantske grupe kojim se predviđaju mere i aktivnosti za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju Saveta za migracije koji se bavi pitanjima povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; broju sastanaka Saveta za migraciju u prethodnoj godini; Zapisnicima o radu Saveta za migraciju u prethodnoj godini; rešenje o imenovanju članova Saveta za migracije i delokrugu rada Saveta; Obezbeđenim budžetskim sredstvima za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.
  6. Tražena fotokopija Plana nabavki za 2015. godinu Opštinske upraveopštine Novi Bečej i Plana nabavki za 2015. godinu Opštine Novi Bečej.
  7. Tražena fotokopija ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje predsednika opštine Novi Bečej, Saše Šućurovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je predsedniku opštine Novi Bečej u 2013. Godini isplaćeno ukupno 629.486,02 dinara.
  8. Traženi podaci imajući u vidu Zakon o zadrugama kojima je predviđeno podnošenje zahteva za povraćaj imovine, o ukupnom broju zahteva podnetih od 1990. godine do danas; ukupna površina poljoprivrednog zemljišta čije je povraćaj tražen zahtevima; podatke o podnosiocima zahteva i vlasnicima ponjoprivrednih zemljišta protiv kojih su podneti zahtevi; broj /oznaku spisa predmeta pod kojim se vodi postupak pred opštinskim upravnim organom.
  9. Kopiju kompletne dokumentacije za javnu nabaku održavanja javne (ulične) rasvete i elektroinstalacija ojekata lokalne samouprave i javnih službi za 2014. godinu, anekse ugovora ako postoje; Kopije kompletnog izveštaja o realizaciji ugovora predmetne javne nabavke za 2014. Godinu, kopiju svih faktura sa specifikacijom utrošenog materijala i izvršenih usluga i izvode koji dokazuju prenos sredstava održavanja javne rasvete u 2014. godini.
  10. Da li opštinska uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njehnog korišćenja, ako ima na koji način se može izvršiti uvid u javni registar; da li i na koji način opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave posle 4 godine i ukoliko sprovodi dostavljanje nalaza poslednjeg sprovedenog istraživanja; Informacija o tome da li primalac zahteva sprovodi konsultacije sa građanima kada utvrđuju cene usluga – javnih ustanova i javnih preduzeća i podaci o sprovedenim konsultacijama/javnim raspravama prilokom poslednje promene cene uslugajavno-komunalnih preduzeća zaduženih za pogza izbor direktora javnih ustanova i ako jeste rebne usluge i usluga predškolske ustanove; Informacija o tome da li se održavaju redovne konferencije za novinare/predstavnike medija predsednioka opštine i ukoliko da kada je održana poslednja konferencija za novinare.
  11. Da li skupština opštine omogućava prisustvo građana sednicama i ako da kako može da se ostvari prisustvo građana sednicama i kako to izgleda u praksi, odnosno koliko je građana prisustvovalo sednicama održanih u proteklih 12 meseci od dana prijema zahteva za pristup informacijama od javnog značaja; Da li se sednice prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici ili emituju snimci sa sednica; Da li se redovno održava sednica na kojoj odbornici špostavljaju javna pitanja predsedniku opštine i/ili opštinskom veću i kada su održane sednice gde se mogu pronaći podaci o postavljenim pirtanjima i dostavljenim odgovorima; Da li je održana javna rasprava o budžetu, te ukoliko jeste da li je to učinjeno kroz anketiranje građana ili konsultativne skupove; Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope odnosno visini javnih prihoda?
  12. Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća, a ako jeste da se dostave linkovi ili podaci iz Službenog glasnika RS u vezi sa sprovedenim konkursima; Da li je sproveden konkurs da se dostave linkovi ili podaci iz Službenog glasnika RS u vezi sa sprovedenim konkursima; Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom; da li postoje definisani i utvrđeni termini za susret predsednika opštine sa građanima odnosno na koji način se prijavljuju odnosno stupaju u postupak koji uređuje susret sa predsednikom opštine.
  13. Da se omogući uvid u Ugovor koji je opština sklopila sa preduzećem „Brantner – otpadna privreda“ doo Novi Bečej.
  14. Izdvojena sredstva u 2012, 2013 i 2014. godini iz budžetske linije 472 na ime usluga socijalne zaštite prema strukturi pružalaca usluga; Izdvojena sredstva u 2012, 2013 i 2014. godini iz budžetske linije 481 za programe udruženja građana koje se odnose na usluge socijalne zaštite; Vrsta usluga socijalne zaštite koje se finaniraju u 2012, 2013 i 2014. Godini i broj korisnika; Da li lokalna samouprava ima lokalni strateški dokument na osnovu koga se vrši finansiranje usluga socijalne zaštite i ako ima da se dostavi; Ako napred navedeni dokument ne postoji da se dostavi dokument na osnovu koga se vrši finansiranje usluga socijalne zaštite.
  15. Akt lokalne samouprave kojim je određen adekvatan prostor primeren za javni skup na osnovu člana 2. stav 5. Zakona o okupljanju građana; broj javnih skupova koji su prijavljeni lokalnoj samoupravi u 2014. godini: broj odobrenih javnih skupova od strane lokalne samouprave i ukupan broj prijavljenih javnih skupova; Broj javnih skupova koji su prijavljeni lokalnoj samoupravi od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine: broj odobrenih javnih skupova od strane lokalne samouprave i ukupan broj prijavljenih javnih skupova.
  16. Da li je i koliko je bivših pomoćnika predsednika opštine tokom 2014. i 2015. Godine zaposleno na drugim radnim mestima u opštinskoj upravi, a da to nije na osnovu prethodno objavljenog konkursa za ta radna mesta; Koliko je iznosilo pojedinačno trajanje pomoćničke funkcije pre donošenja rešenja o raspoređivanju na drugo radno mesto u opštinskoj upravi; Da se dostave rešenja o postavljenju na mesto pomoćnika predsednika opštine i rešenja o raspoređivanju u opštinsku upravu za svako od tih lica.
  17. Da li su i u kojoj su fazi legalizacije bespravno izgrađeni objekti Matić Jovana iz N ovog Bečeja koji su bespravno izgrađeni i za koje postoji rešenje građevinske inspekcije o rušenju bar dve godine.
  18. Završni račun opštine za 2013. godinu; Završni račun opštine za 2014. godinu; Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2013. godinu; Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu; Upitnik sa pitanjima u vezi sprovođenja Zakona o zaštiti prirode na lokalnom nivou; ukoliko lokalna samouprava nije sačinila i dostavila Ministarstvu navedene izveštaje da se to naznači u odgovoru i da se pošalje Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredineza nѕvedene godine:
  19. Rešenje o imenovanju članova Komisije, na konkursu, odnosno „javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2015. godini.
  20. Prihod od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; na koji način je trošen novac od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; ime i prezime nalogodavca za trošenje novca od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; da li je postojala prethodna saglasnost višeg organa od organa koji je nalogodavac za trošenjenj novca od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; broj zaposlenih lica na određeno i neodređeno vreme; ugodtiteljske usluge u zemlji i inostranstvu; službena putovanja u inostranstvu, da li su predsednik opštine i skupštine primali dodatne naknade za rad u komisijama i drugim telima opštine?
  21. Informacije koje se tiču finaniranja KUD „Bećarac“ od strane Opštine Novi Bečej.
  22. Kopija kompletnog audio zapisa sa 33. Sednice Skupštine opštine Novi Bečej koja je održana dana 19.11.2015. godine.
  23. Zapisnici o javnom otvaranju ponuda kancelarijskog materijala i štamparskih usluga za 2012, 2013. i 2014. godinu; Ponude izabranih ponuđača u javnim nabavkama kancelarijskog materijala i štamparskih usluga za 2012, 2013. i 2014. godinu.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име