Kancelarija za inkluziju Roma opštine Žabalj je prošle godine dodelila 4.500.000 dinara Romskom udruženju „Romkinje u dekadi“, iako su direktor Kancelarije i predsednica Upravnog odbora udruženja u prvoj liniji srodstva, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije. Pored toga, državni revizori su, kontrolišući pravilnosti rada i budžet opštine Žabalj za prošlu godinu, utvrdili još nepravilnosti i kršenja zakona.

Inače, Upravni odbor Kancelarije za inkluziju Roma je, na osnovu sastanka koji je organizovao direktor Kancelarije za inkluziju Roma sa svim romskim nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Žabalj, doneo odluku kojom je romskom udruženju „Romkinje u dekadi“ dodeljeno pravo da sprovode Akcioni plan za unapređenje položaja Roma opštine Žabalj, za čiju je implementaciju predviđeno oko 4.500.000 dinara. Pored toga, predsednik upravnog odbora navedenog udruženja je u srodstvu sa direktorom Kancelarije za inkluziju Roma u prvom stepenu, a od septembra 2016. godine nalazi se u radnom odnosu u Kancelariji na mestu administrativnog radnika.

Državni revizori su u vezi sa Kancelarijom za inkluziju Roma opštine Žabalj utvrdili i sledeće:

800.000 dinara za organizovanje i sprovođenje projekata za unapređenje obrazovanja i zdravlja Roma dodeljeno je Udruženju građana Roma „R Rota“, čiji je predsednik Upravnog odbora istovremeno do 15. avgusta 2016. godine bio na funkciji direktora Kancelarije za inkluziju Roma, što je suprotno članu 30. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;

– Kancelarija za inkluziju Roma je dodelila budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 4.500.000 dinara Romskom udruženju „Romkinje u dekadi“ za sprovođenje Akcionog plana za unapređenje položaja Roma, bez sprovedenog konkursa, što je suprotno članu 38. Zakona o udruženjima;

– SZR „Krov“ iz Čuruga je ispostavio račune u iznosu od 1.000.000 dinara na ime izgradnje i dogradnje postojećih Romskih kuća, ali se iz računa se ne može utvrditi na koliko i na kojim objektima su izvođeni radovi, a uz račun nije ispostavljena specifikacija radova iz koje bi se moglo zaključiti gde, kada i po kojim kriterijumima su radovi izvršeni, odnosno rashodi su izvršeni bez validne računovodstvene dokumentacije, što je suprotno članu 58. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. stav 1. Uredbe o budžetskom računovodstvu;

– Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji zaključenim sa pružaocem usluga SZR „Krov“ iz Čuruga nije određena cena, odnosno vrednost ugovora, što je suprotno članu 462. Zakona o obligacionim odnosima;

– Kancelarija za inkluziju Roma je rashode za sprovođenje Akcionog plana, koje je dodelila Udruženju „Romkinje u dekadi“ u ukupnom iznosu od 4.500.000 dinara u poslovnim knjigama nepravilno evidentirala na kontu 465111 – Ostale tekuće dotacije i transferi, umesto na kontu 481941 – Dotacije ostalim udruženjima građana, nadzornih odbora i komisija, što je suprotno članu 14. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, navodi se u izveštaju DRI.

Nastavak sa dodelom sredstava povezanim licima predstavlja rizik za prekomerno trošenje sredstava, piše DRI u izveštaju. Pored toga, revizori istuču da, ukoliko se nastavi sa izvršavanjem rashoda bez validne računovodstvene dokumentacije, postoji rizik da su rashodi evidentirani i da je izvršeno plaćanje, a da rad nije zaista izvršen.

-Preporučujemo odgovornim licima opštine Žabalj: da preuzimaju obaveze i izvršavaju rashode za koje postoji pravni osnov, da kontrolnim postupcima onemoguće izvršenje rashoda ukoliko nije dostavljena potpuna dokumentacija i ukoliko ista nije kontrolisana od strane odgovornih lica i  da se obezbedi adekvatna primena odredbi Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, navodi se u izveštaju.

Državna revizorska institucija je opštini Žabalj nakon kontrole dala je mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja.

Državna revizorska institucija je od 2013. do 2017. godine podnela ukupno 16 prekršajnih i jednu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica opština Temerin, Srbobran, Ada i Novi Bečej. U Novom Bečeju je početkom ove godine, protiv odgovornog lica, podneta i krivična prijava, a na osnovu revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2015. godinu.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo analizu budžetskog procesa. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име