Bečej, Zelena ulica
Bečej, Zelena ulica

Istraživački tim portala MojBečej i Bečejskog udruženja mladih godinama unazad prati lokalne programe korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Lokalne samouprave u Srbiji donose Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za svaku godinu, na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, svojih statuta i Odluke o budžetskom fonda za zaštitu životne sredine opštine, odnosno grada, a shodno Pravilniku o obrascu programa korišćenja budžetskog fonda i izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda, načinu i rokovima njihovog dostavljanja, po dobijenoj saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine.

„Zeleni budžeti“ razlikuju se od lokalne samouprave do lokalne samouprave po mnogo čemu – od toga kako i kada se kreiraju, odnosno da li su konsultovani građani, ko i kada usvaja program – Opštinsko veće ili Skupština opštine i da li se objavljuje izveštaj o korišćenju tih sredstava. Primetno je i kašnjene sa usvajanjem programa – postoje primeri da neke lokalne samouprave usvajaju program za tekuću godinu pred kraj godine i da praktično nema kada da se realizuju. Na taj način trpi životna sredina, pa i građani čiji se kvalitet života narušava njenim oštećenjem.

Retki su pozitivni primeri poput opštine Nova Crnja gde se u okviru jednog službenog lista može pronaći i izveštaj o utrošku za prethodni program, sa detaljnom listom onoga na šta je potrošen novac, pa čak i broj ugovora koji je sa izvođačem radova ili usluge zaključen, te i koliko je naknade naplaćeno itd, ili pak, s druge strane, primer grada Novog Pazara koji organizuje svojevrsnu javnu raspravu i poziva građane da daju predloge za Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

U pozivu građanima da daju svoje predloge se navodi da Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Novog Pazara ima za cilj uređenje životnog prostora građana Novog Pazara, jačanje ekološke svesti, edukaciju stanovništva i pokretanje individualnih inicijativa.

 Ovom prilikom predstavlja analizu toga kako se planira i troši „zeleni budžet” u opštini Bečej, ali i u AdiBačuBosilegraduVrnjačkoj BanjiBoljevcu i Novoj Crnji, a sve na osnovu programa za korišćenje sredstava budžetskog fonda za konkretnu godinu u određenoj lokalnoj samoupravi i o tome kako se izveštava o realizaciji programa.

Komentari i preporuke autorskog tima: program korišćenja sredstava donositi blagovremeno, što ranije tokom godine kako bi aktivnosti mogle da se sprovedu. S obzirom na probleme sa zagađenjem vazduha više novca opredeliti za češća i temeljnija merenja kvaliteta vazduha i preduzeti konkretne mere za blagovremeno delovanje.

Lokalne samouprave u Srbiji mnogo novca usmere na sanaciju divljih deponija, ali nigde u planovima nije premećeno značajnije ulaganje u nadzor i rad inspekcija koje bi na licu mesta mogle da sankcionišu nepravilno i nezakonito odlaganje smeća. Dalje, estetska uređenja parkova i zelenih površina uzimaju primat nad ostalim aktivnostima koje se finansiraju. Naravno da je za biodiverzitet i za kvalitet života građana u gradovima važno da se sade sadnice drveća, ali je problem u praksi taj što se sadnice ne održavaju, odnosno ne zalivaju se (obično jer tim projektima nije predviđen novac za održavanje niti se uvršavaju u godišnje programe javnih preduzeća) ili nisu zaštićene od uništavanja, te često taj novac bude uzalud potrošen, jer sadnice propadnu. Posebno je nejasno zašto lokalne samouprave na odvajaju sredstva za analizu kvaliteta optadnih i površinskih voda, adaptaciju na klimatske promene (upravo u godinama kada smo sve više svedoci štete koju vremenske nepogode ostavljaju) kvaliteta zemljišta, edukaciju i slično. Bilo bi više nego poželjni da se u programu u ovim delovima obrasca navedu konkretni razlozi i obrazloženja zašto sredstva nisu opredeljena za te namene.

Svakako da je potrebno temeljnije izveštavanje i tome na koji način je novac za životnu sredinu utrošen. Plaćanje naknade za životnu sredinu je obaveza pravnih lica i bilo bi dobro da se javno objavljuju informacije o tome ko su dužnici po ovom osnovu ili bar da se da uvid o tome u kojoj meri privreda izmiruje svoje obaveze. Najzad, uključivanje građana u ove procese, kako u proces kreiranja programa, tako i u fazi izveštavanja, trebalo bi da postane praksa.

Ova analiza može poslužiti kao osnova za dalju debatu u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Krenimo redom da detaljnijim prikazom stanja.

Opština Ada

Opština Ada je program za prošlu godinu kasno usvojila, odnosno Opštinsko veće opštine Ada je na sednici održanoj 29.12.2022. godine donelo pomenuti program za 2022.

Programom se utvrđuje obim, namena i način korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Ukupan budžetski fond za zaštitu životne sredine za 2022. godinu finansira se iz namenskih prihoda za zaštitu životne sredine u budžetu, neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina. U slučaju opštine Ada za 2022. godinu namenski prihodi za zaštitu životne sredine u budžetu iznosili su 16.445.111,70 dinara, a neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 3.454.878,22 dinara.

Ukupan iznos sredstava za finansiranje Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine 19.899.989,92 dinara.

Novac je planiran za sledeće aktivnosti: kontrola i zaštita vazduha i suzbijanje inhalacionih alergena – 137.600,00 dinara, u pravljanje otpadom – 3.400.000,00 dinara, kontrola i upravljanje otpadnim vodama – 2.940.566,00 dinara, kontrola i zaštita prirode, biodiverzitet, javne zelene površine 13.241.822,92, kontrola i zaštita od buke 180.000,00 dinara, dok sredstva nisu planirana za kontrolu i zaštitu površinskih i podzemnih voda, mere adaptacije na klimatske promene, kontrolu i zaštitu zemljišta,  kontrolu i zaštitu od nejonizrajućeg zračenja, informisanje, edukacija, promocija i popularizacija zaštite životne sredine, a nema predviđenog novca ni u rubrici ostalo.

Primera radi, navodi se da će JKP „Standard“ Ada vršiti izgradnju priključaka na sekundarnu kanalizacionu mrežu na teritoriji opštine Ada.

Najviše novca je predviđeno za formiranje novih zelenih površina, održavanje i unapređenje postojećih zelenih površina u skladu sa Programom održavanja javnih zelenih površina na teritoriji opštine Ada za 2022. godinu – 13.241.822,92 dinara, a sa skoro milion dinara se finansira uklanjanje ambrozije, gde je kao cilj navedeno smanjenje broja obolelih od alergija. Za ove namene godinu dana ranije nisu bila predviđena sredstva.

Stručne poslove na pripremi i realizaciji programa vrši Odeljenje za komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Ada uz saglasnost Predsednika opštine. U slučaju da se prihodi ne ostvare u planiranom iznosu, Opštinsko veće, na predlog Odeljenja za komunalne poslove, urbanizam. U trenutku izrade ove analize ne postoji izveštaj o realizaciji sredstava.

 

Opština Bač

Program opštine Bač je izuzetno skroman, kako u vidu sredstava, tako i u vidu aktivnosti.

Opštinsko veće opštine Bač na 65. sednici održanoj dana 28. februara 2022. godine donelo je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu. Za realizaciju Programa planiraju se ukupna sredstva u iznosu od 4.000.000 dinara. Suzbijanje korovske biljke ambrozija sa ciljem smanjenja štetnog dejstva polena korovske biljke ambrozija na zdravlje ljudi planirano je da se finansira sa 750.000 dinara, a isto toliko novca je bilo predviđeno i prethodne godine.

Upravljanje otpadom i to za čišćenje i sanacija i rekultivacija postojećih smetlišta i deponija košta 3.050.000 dinara, a toliko je bilo predviđeno i godinu ranije.

Za utvrđivanje faktičkog stanja u životnoj sredine na teritoriji opštine Bač, odnosno (monitorig životne sredine), bez objašnjenja šta se tačno analizira, predviđeno je 200.000 dinara. Navodi se da će se finansiranje odnosno sufinansiranje aktivnosti iz ovog progama vršiti u zavisnosti od priliva sredstava prikupljenim u skladu sa važećom Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bač, odnosno priliva namenskih ustupljenih sredstava u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

Kada se priliv ne ostvari u planiranom iznosu, predsednik Opštine Bač utvrđuje prioritetne aktivnosti, na predlog Odeljenja. Realizaciju Programa i nadzor nad izvršavanjem ugovornih obaveza i realizaciju pojedinačnih programa i projekata sprovodi Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove. Program se objavljuje u „Službenom listu opštine Bač“.

 

Opština Bečej

Odbornici Skupštine opštine Bečej usvojili su početkom ove godine Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2022. godinu.

Programom je planirano da se na aktivnosti u oblasti životne sredine potroši oko 15 miliona dinara. Opština Bečej je tokom 2022. godine potrošila oko 10 miliona dinara.

U Izveštaju je po stavkama navedeno šta je planirano i šta je utrošeno.

Za praćenje kvaliteta vazduha u 2022. godini opština je planirala da utroši 300.000 dinara, a izveštaju je navedeno da je od tog novca nije ništa potrošeno.

Za praćenje alergenskog polena je planirano 500.000 dinara, a sav iznos je i potrošen. Za čišćenje kabastog otpada, posao koji je poveren „Potisju“ Bečej planirano je 4.801.000 dinara, a potrošen je skoro sav novac. Milion dinara planirano je u programu za transfer stanicu, međutim, taj novac nije potrošen.

Za opremanje transfer stanice planirano je 3.000.000 dinara, što takođe nije potrošeno.

Praćenje kvaliteta površinskih voda, što je podrazumevalo ispitivanje na tri lokacije, koštalo je gotovo 200.000 dinara koliko je i potrošeno. Za Park prirode Stara Tisa odnosno za zaštitu tog prirodnog dobra od lokalnog značaja, posao poveren Javnom preduzeću „Komunalac“ Bečej, predviđeno je bilo 3.000.000 miliona dinara, koliko je i potrošeno.

Za zaštitu drvoreda hrastova u Bačkom Petrovom Selu predviđeno je bilo 300.000 dinara, za šta je gotovo sav novac potrošen (preostalo oko 16.000 dinara).

Programom za zaštitu životne sredine planirano je i milion i po dinara za suzbijanje ambrozije i redovan tretman. Taj posao je takođe poveren „Komunalcu“ i sav novac je, kako piše u izveštaju, potrošen za te namene. Monitoring buke koštao je 199.200 dinara, dok je planiralo bilo duplo više (400.000 dinara ukupno).

Obeležavanje značajnih datuma, među kojima je izdvojen Dan planete koštalo je 26.304 dinara, dok je planiran iznos bio 100.000 dinara.

Za edukaciju na terenu planirano je 150.000 dinara, a potrošeno je 93.000 dinara. Za propagandne aktivnosti planirano je 100.000 dinara, a taj iznos ostao je neutrošen.

Što se tiče edukacije zaposlenih predviđeno je 20.000 dinara, od čega ništa nije potrošeno. Za informisanje javnosti predviđeno je 30.000 dinara koji ostaju neutrošeni.

Potom je u martu, na 35. sednici Skupštine opštine Bečej usvojen je i Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godine u ukupnom iznosu od 27.801.000 dinara.

Najveći deo novca usmeren je na upravljanje otpadom i to uglavnom za troškove izgradnje transfer stanice, ukupno 18 miliona dinara.

Za projektnu dokumentaciju za „Potisje-Bečej“ odobreno 3.000.000 dinara, za izgradnju i opremanje stanice (druga faza) planirano je još 10 miliona, kao i za izgradnju trafo stanice na području deponije u Botri još 5 miliona dinara takođe za potrebe buduće transfer stanice. Takođe za „Potisje-Bečej“ odobreno je i 4.801.000 dinara za prolećno i jesenje odnošenje kabastog otpada iz domaćinstava i privrednih subjekata. Još jedna veća stavka u ovom programu i to u iznosu od 3 miliona je zaštita i održavanje parka prirode Stara Tisa.

Za zaštitu „Drvoreda hrastova“ prema Bačkom Petrovom Selu planirano je 300.000 dinara. Za zaštitu kvaliteta vazduha programom je predviđeno 300.000 dinara, za praćenje nivoa polena u vazduh 500.000 dinara, za praćenje kvaliteta površinskih voda 200.000 dinara, za monitoring buke 400.000 dinara. Ostatak sredstava opredeljen je za stavke edukacije školske dece i omladine iz domena zaštite životne sredine, obeležavanje značajnih datuma koji se odnose na programe zaštite životne sredine, seminare i promocije i to u ukupnom iznosu od 300.000 dinara.

Opština Nova Crnja

Skupština opštine Nova Crnja je na sednici početkom maja 2023. donela zaključak o usvajanju finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2022. godinu.

Finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022.godinu pripremljen je zaključno sa 2. martom te godine. Program je obuhvatio sledeće aktivnosti: uklanjanje divljih deponija, upravljanje smetlištima, nabavka kontejnera i kanti za odlaganje otpada, uništavanje ambrozije, prolećna i jesenja sadnja, kontrola nivoa buke, predavanje o zaštiti životne sredine, sufinansiranje kupovine novih bicikala za građane i kontrola kvaliteta vazduha.

Sredstva fonda planirana su u ukupnom iznosu od 12.142.660 dinara, od toga prihodi od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine iznose od 1.800.000 dinara, a preostali iznos sredstava od 10.342.660 dinara obezbeđeni su iz sopstvenih izvora opštine.

Ostvareni prihodi po osnovu posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2022. godini iznose 1.777.600,86 dinara.

Dakle, planirano je 12.142.660,00 dinara, potrošeno je 11.731.116,03, ostalo je 411.543,97, što procentualno iznosi 96,61 odsto.

U obrazloženju izveštaja se navodi da su sredstva Fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine trošena su u skladu sa programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opština Nova Crnja uz prethodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U okviru programske aktivnosti Uklanjanje divljih deponija utrošeno je ukupno 1.956.888 dinara, po računima o obavljenim radovima:

 1. Izvođača radova JKP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-05/0051/22 od 31.05.2022. godine, u iznosu od 1.317.888,00 dinara, za grube zemljine radove na čišćenju deponija;
 2. Izvođača radova Sava Vujatov PR autoprevoznik „Sava trans 2015“ iz Aleksandrova, račun broj 9/22 od 25.10.2022. godine, u iznosu od 152.000,00 dinara, za rad kamiona i skipa dana 12.10.2022. i 14.10.2022. godine;
 3. Izvođača radova Sava Vujatov PR autoprevoznik „Sava trans 2015“ iz Aleksandrova, račun broj 11/22 od 14.11.2022. godine, u iznosu od 487.000,00 dinara, za rad kamiona, skipa i ulta dana 11.11.2022., 12.11.2022 i 13.11.2022. godine.

U okviru programske aktivnosti Upravljanje smetlištima utrošeno je ukupno 6.882.388,00 dinara, po računima o obavljenim radovima:

 1. Izvođača radova JKP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-12/0034/21 od 31.12.2021. godine, na osnovu Odluke broj II-06-23/19-11, iznos od 1.033.120,00 dinara za grube zemljane radove na čišćenju i sanaciji deponija na TO Nova Crnja;
 2. Izvođača radova JKP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-02/0046/22 od 28.02.2022. godine, na osnovu Odluke broj II-06-23/19-11, iznos od 1.029.600,00 dinara za grube zemljane radove na čišćenju i sanaciji deponija na TO Nova Crnja;
 3. Izvođača radova JКP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-03/0056/22 od 31.03.2022. godine, na osnovu Odluke broj II-06-23/19-11, iznos od 1.166.880,00 dinara, za grube zemljane radove na čišćenju i sanaciji deponija na TO Nova Crnja;
 4. Izvođača radova JKP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-04/0036/22 od 29.04.2022. godine, na osnovu Odluke broj II-06-23/19-11, iznos od 960.960,00 dinara, za grube zemljane radove na čišćenju i sanaciji deponija na TO Nova Crnja;
 5. Izvođača radova JКP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-07/0038/22 od 29.07.2022. godine, na osnovu Odluke broj II-06-23/19-11, iznos od 1.235.520,00 dinara, za radove izvršene utovarivačem;
 6. Izvođača radova JКP „8. avgust“ iz Srpske Crnje, račun broj R-08/0020/22 od 30.08.2022. godine, na osnovu Odluke broj II-06-23/19-11, iznos od 1.235.520,00 dinara, za grube zemljane radove na čišćenju i sanaciji deponija na TO Nova Crnja;
 7. Pružalac usluge SR za projektovanje i inženjering „Nenadović inženjering“ iz Nove Crnje, račun broj 32/2022 od 08.07.2022. godine, iznos od 119.041,00 dinara za izvršene usluge stručnog nadzora nad radovima;
 8. Pružalac usluge SR za projektovanje i inženjering „Nenadović inženjering“ iz Nove Crnje, račun broj 43-2022 od 30.08.2022. godine, iznos od 74.072,00 dinara za izvršene usluge stručnog nadzora nad radovima.

U okviru programske aktivnosti Nabavka kontejnera i kanti za odlaganje otpada utrošeno je ukupno 399.999,60 dinara, za nabavku kontejnera za otpatke 120 litara zelene, 110 komada, po osnovu računa-otpremnice broj IF-1299/22 od 29.11.2022. godine DOO „DW Reusables“ Subotica.

U okviru programske aktivnosti Uništavanje ambrozije utrošeno je ukupno 1.500.000,00 dinara, izvođača radova JКP „8. avgust“ iz Srpska Crnje, po računu broj R-10/0046/22 od 20.10.2022. godine, za usluge ručnog košenja i uništavanja trave ambrozije 30 cm na teritoriji opštine Nova Crnja u periodu od 01.10.2022. do 20.10.2022 godine. Radovi su izvršeni na području MZ Srpska Crnja – groblje prema Vojvoda Stepi i groblje prema Radojevu; MZ Vojvoda Stepa – groblje; MZ Nova Crnja – groblje i prema Srpskoj Crnji – groblje.

U okviru programske aktivnosti Prolećna i jesenja sadnja utrošeno je ukupno 599.760,43 dinara, za nabavku i sadnju hrasta, obeležavanje pravca, reda, obeležavanje mesta sadnje, bušenje rupa i sadnja, 1071 komada sadnice hrasta, račun broj R-12/0016/22 od 20.12.2022. godine JKP „8. avgust“ iz Srpske Crnje. U okviru programske aktivnosti Kontrola nivoa buke utrošeno je ukupno 41.500,00 dinara, za merenje nivoa komunalne buke, na osnovu računa broj F03311/22 od 02.11.2022. godine Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin. Merenje nivoa komunalne buke je izvršeno u junu 2022. godine na jednom mernom mestu u Novoj Crnji. Merenja su vršena u skladu sa ugovorom o vršenju monitoringa u opštini Nova Crnja broj I-404-68/21 od 27.09.2021. godine između opštine Nova Crnja (naručioca) i Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin (pružioca usluga).

U okviru programske aktivnosti Sufinansiranje kupovine novih bicikala za građane utrošeno je ukupno 200.000 dinara, za sufinansiranje kupovine 20 komada bicikala za građane, na osnovu zaključenih ugovora o nabavci sa građanima i izabranim privrednim subjektima u vezi raspisanog Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji opštine Nova Crnja.

U okviru programske aktivnosti kontrola kvaliteta vazduha utrošeno je ukupno 150.580 dinara, za merenje kontrole vazduha, na osnovu računa broj F02085/22 od 9.8.2022. godine Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin. Merenje kontrole kvaliteta vazduha je izvršeno 4.8.2022. godine. Merenja su vršena u skladu sa ugovorom o vršenju usluge merenja kvaliteta vazduha u opštini Nova Crnja broj I-404-69/21 od 27.9.2021. godine između opštine Nova Crnja (naručioca) i Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin (pružioca usluga).

Skupština opštine je na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine na istoj sednici usvojila Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Nova Crnja za 2023. godinu.

U obrazloženju se navodi da ukupno planirana sredstva Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Nova Crnja za 2023. godinu iznose 11.342.660 dinara, od toga prihodi od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine iznose od 2.000.000 dinara, a preostali iznos sredstava od 9.342.660 dinara obezbeđena su iz sopstvenih izvora Opštine.

Nažalost, nema ni dinara za kontrolu i upravljanje otpadnim vodama, kao ni kontrolu i zaštita površinskih i podzemnih voda, ali ni za mere adaptacije na klimatske promene i kontrolu i zaštitu zemljišta, te ni za kontrolu i zaštitu od nejonizujućeg zračenja.

Analiza i kontrola zagađenosti vazduha – pratiće se SO2, NO2 i čađ u ambijentalnom vazduhu, a to će raditi Zavod za javno zdravlje Zrenjanin i koštaće 301.160 dinara. Planira se uništavanje ambrozije koje košta 1.000.000 dinara, dok je prošle godine za to bilo predviđeno 500.000 dinara više. Uklanjanje divljih deponija košta 2.000.000 dinara, a upravljanje smetilištima što podrazumeva redovnu sanaciju iodržavanje postojećih smetilišta na teritoriji opštine – 6.600.000 dinara. Ukupno planirano 11.342.660 dinara.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име