Životna sredina, zdrava životna sredina, da naglasimo, jedno je od osnovnih ljudskih prava. Građani ne znaju dovoljno o finansiranju životne sredine sa lokalnog nivoa, niti su dovoljno upućeni u to šta su obaveze grada ili opštine u kojoj žive.

 Iako Izmenama Zakona o budžetskom sistemu od 2015. godine opštine i gradovi više nisu u obavezi da novac prikupljen od naknada za zaštitu životne sredine namenski troše, zbog čega nije retkost da se novac troši na nešto što nije zaštita životne sredine, ohrabruje naš činjenica da lokalne samouprave u Vojvodini ipak usvajaju programe, ali da ih treba unaprediti u svakom slučaju, što po pitanju iznosa, potom po pitanju namene i na kraju izveštavanja i to najviših lokalnih tela – skupština.

Međutim, primetno je da se ne ulaže dovoljno napora samim tim ni u preglednost tih podataka, odnosno dokumentacije, za šta nema opravdanja jer je osnovna ideja digitalizacije u javnim upravama upravo to – laka dostupnost informacija, naročito ovih koje se tiču životne sredine koja je, na svu sreću, sve više u žiži i u javnom diskursu. Dodajmo da postoji i aktuelni pravilnik o obrascima u ovoj oblasti.

U vezi sa programom za korišćenje sredstava budžetskog fonda opštine Bečej nema  mnogo toga da se kaže u odnosu na ranije godine. Vrlo često se sredstva prenosi iz godine u godinu, a iako „težina“ programa nije nikad mala, on jednostavno nema dovoljno dometa u ovoj oblasti.

Vratimo se  na poslednji program koji nam je dostupan, budući da nemamo informacije o tome šta se dešava sa aktuelnim za 2021. mesecima nakon što je prošao Opštinsko veće i poslat resornom ministarstvu na ocenu, odnosno prihvatanje. Autorski tim u ovom trenutku ne raspolaže ni informacijama i izveštaju za korišćenje programa.

Vratimo se na taj program iz 2020, jer, svakako, ništa revolucionirano se nije dogodilo ni pre, a ni posle. Dakle, dobra je praksa da lokalna skupština usvaja dokument, ali bi trebalo da se usvaja i izveštaj o trošenju, a još bi bolje bilo uključiti sve aktere u izradu i posle diskutovati o efektima.

Dakle, u programu usvojenom u februaru 2020. godine navodi se da su sredstva planirana ovom u iznosu od 18.000.000 dinara i koristiće se namenski za stvaranje materijalnih uslova za ostvarivanje prava i dužnosti Opštine u oblasti zaštite životne sredine, podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte, programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring), programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara, naučnoistraživačke programe i projekte, obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine i troškove realizacije programa, kao i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine. To je sve definisano po oblastima i one su sledeće i dele se na dalje aktivnosti:

I Podsticajni i sanacioni projekti i program – ukupno planirana sredstva – 2.200.000 dinara

  1. Aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom:

1.1. Godišnje čišćenje kabastog smeća na teritoriji opštine Bečej 1.000.000 dinara

  1. Aktivnosti na izradi i realizaciji projekata i programa ozelenjavanja na području opštine Bečej

2.1 Postupak uređenja drvoreda u ulici Zoltana Čuke 1.200.000 dinara

II Programi i projekti praćenja životne sredine ( monitoring) na području opštine Bečej – ukupno: 1.000.000 dinara

  1. Izrada Programa i merenja elemenata životne sredine u 2020. godinu

1.1. Monitoring nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Bečej 200.000 dinara

 1.2. Praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bečej 200.000 dinara

1.3. Ispitivanja zagađenosti zemljišta opštine Bečej 300.000 dinara

 1.4. Program i praćenje kvaliteta vazduha u opštini Bečej 300.000 dinara

  1. Programi merenja i uništavanja alergena – ukupno 10.200.000 dinara

2.1 Uništavanje štetnih biljaka (ambrozije) na teritoriji opštine Bečej 1.000.000 dinara

  1. Suzbijanje komaraca i krpelja kao štetnih organizama po zdravlje stanovništva, na teritoriji Opštine Bečej Velika pažnja se posvećuje suzbijanju komaraca, kao štetnih organizama po zdravlje stanovništva na teritoriji Opštine. Da bi se obezbedilo koordinirano delovanje svih subjekata, Predsednik opštine Bečej imenuje radni tim za koordinaciju i prađenje sprovođenja aktivnosti suzbijanja komaraca i krpelja na teritoriji Opštine Bečej u saradnji sa Savetom za zdravlje opštine Bečej.

3.1 suzbijanje komaraca 9.500.000 dinara

3.2 suzbijanje krpelja 700.000 dinara

Ukupno planirana sredstva celina II 12.200.000 dinara

 III Program zaštite prirodnih dobara na teritoriji opštine Bečej

 Opština Bečej je svojom odlukom stavila pod zaštitu prirodno dobro Park prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva u Bačkom Gradištu, i Park prirode „Beljanska bara“.

  1. Podsticajne aktivnosti na prostoru Parka prirode Stara Tisa

1.1. Čišćenje održavanje Parka prirode Stara Tisa (upravljač JP „Komunalac“ Bečej) – 2.000.000 dinara

2.Podsticajne aktivnosti na prostoru Parka prirode Beljanska bara

2.1. Čišćenje i održavanje trske u Parku prirode Beljanska bara (planirana aktivnost sa upravljačem JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada) – 300.000 dinara

  1. Podsticajne aktivnosti na prostoru Drvoreda hrasta u Bačkom Petrovom Selu

 3.1. Sanacioni postupak uređenja Drvoreda Hrasta u Bačkom Petrovom Selu (aktivnost upravljača JP „Komunalac“ Bečej) – 200.000 dinara

Ukupno planirana sredstva celina III 2.500.000 dinara

IV Saradnja sa vaspitno – obrazovnim, naučnim i drugim organizacijama

1.1 Lokalni akcioni plan adapracije na izmenjene klimatske uslove opštine Bečej  – 200.000 dinara

1.2. Poseta domaćim i međunarodnim sajmovima, skupovima, edukativnim seminarima u cilju sticanja novih znanja; 300.000 dinara

Ukupno planirana sredstva celina IV –  500.000 dinara

 V Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine

U cilju podizanja nivoa obrazovanja, jačanja svesti i popularizacije zaštite životne sredine, Opština Bečej će organizovati i učestvovati u predavanjima, seminarima, tribinama i skupovima iz oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom: Obeležavanja značajnih datuma i događaja, tradicionalno obeležavanje: 1.1 Sat za planet –  aktivnost u oblasti štednje energije, tradicionalno uključivanje u Svetski dan opštine Bečej sa Kancelarijom za Mlade opštine Bečej 20.000 dinara, 1.2. -Dan planete Zemlje 22. april sa Кancelarijom za Mlade opštine Bečej 20.000 dinara 1.3. Međunarodni dan ptica 9.maj sa Kancelarijom za Mlade opštine Bečej 20.000 dinara

1.4. Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun (ekološka radionica sa Kancelarijom za Mlade opštine Bečej sa nabavkom materijala za njeno sprovođenje) 30.000 dinara, 1.5.Dan bez automobila 22. septembar sa Kancelarijom za Mlade opštine Bečej 30.000 dinara, 1.6.Dan klimatskih promena 4. novembar sa Kancelarijom za Mlade opštine Bečej 20.000 dinara, 1.7.Edukacija na terenu upoznavanje sa prirodnim dobrima Obrazovna aktivnost kroz organizovan prevoz učenika i obilazak zaštićenih prirodnih dobara,parkova prirode. Organizovan obilazak prirodnih vrednosti uz edukativni seminar na terenu. Ukupno: 370.000 dinara.

Edukacija zaposlenih 30.000 dinara

  1. Prevod dokumenta na engleski – prevod Lokalnog akcioni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove opštine Bečej 100.000 dinara,
  2. Rad i odlučivanje u komisijama i radnim timovima za zaštitu životne sredine- ukupno: 50.000 dinara. Ukupno planirana sredstva celina V – 550.000 dinara

VI Informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine – Opštinska uprava opštine Bečej u skladu s zakonskim obavezama ima obavezu da obaveštava javnost putem sredstava javnog informisanja ili oglasa, tako da za informisanje javnosti izdvaja 50.000 dinara.

Ukupna planirana sredstva su 18.000.000 dinara. U cilju redovnog, blagovremenog, potpunog i objektivnog obaveštavanja javnosti o stanju životne sredine i jačanja svesti o značaju zaštite životne sredine, nastaviće se kontinuirane aktivnosti, putem sredstava javnog informisanja izradom publikacija i štampanog materijala. Ukoliko se prihodi u toku budžetske godine ne ostvaruju u planiranom, iznosu za realizaciju će se ostvariti po prioritetima koje utvrdi predsednik opštine. Sredstva ovog programa mogu se uvećavati za iznos donacija i prihoda iz drugih izvora, međunarodne, regionalne i lokalne saradnje. Opštinska uprava prati namensko korišćenje sredstava i izvršavanje ugovorenih prava i obaveza. Praćenje realizacije ovog Programa sprovode: Odeljenje za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvovoj i zaštitu životne sredine i Odeljenje za finansije. Odeljenje za finansije je u obavezi da nadležnom Ministarstvu podnese Izveštaj o realizaciji programa i korišćenju finansijskih sredstava do 31. marta 2021. godine.

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „U fokusu: Pravo građana, obaveza vlasti“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име