Na osnovu podataka iz različitih sfera života i nadležnosti lokalne samouprave i institucija, kao i na osnovu ankete koju je na dva jezika popunilo gotovo 400 žena i muškaraca u opštini Bečej, ali i na osnovu razgovora sa ženama u svim selima opštine Bečej, radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost odlučila je da dokument ima pet strateških ciljeva i da će u narednom periodu morati da realizuje aktivnosti i sprovede mere koje treba da unaprede kvalitet života građana opštine Bečej.

Bečejsko udruženje mladih organizovalo je fokus grupe u svim selima opštine Bečej gde su žene imale priliku direktno da kažu šta smatraju da lokalna samouprava treba da poboljša kako bi se njihov položaj unapredio. Udruženje građana „Obrazovni impuls“ kreiralo je anketu koja je takođe pokazalo stavove, iskustva i mišljenja građanki i građana najveće potiske opštine.

Lokalna samouprava u Bečeju treba u naredne dve godine da uradi sledeće: poveća zapošljivost žena i afirmiše i unapredi žensko preduzetništvo, unapredi položaj seoskih žena, unapredi usluge na teritoriji opštine Bečej, kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki, promoviše rodnu ravnopravnost i smanji rodne stereotipe, kao i da unapredi kapacitete lokalne samouprave da uvodi rodnu perspektivu u svoje politike i programe.

Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana je nakon razmotrenih podtaka o stanju  u opštini, diskusije o kapacitetima i mogućnostima lokane samouprave, željenim promenama u zajednici donela odluku da Akcioni plan sadrži pet strateških ciljeva (obasti):

  1. Povećanje zapošljivosti žena i afirmisanje i unapređenje ženskog preduzetništva

1.1.         Kreiranje posebnih programa za ekonomsko osnaživanje žena i razvoj ženskog

preduzetništva

1.2.         Povećanje zapošljivosti žena posebno žena iz ugroženih grupa stanovništva

1.3.         Afirmacija ženskog preduzetništva i povećanje konkurentosti ženskog biznisa

  1.           Unapređenje položaja seoskih žena

2.1.         Podrška i afirmacija udruženja seoskih žena

2.2.         Povećana politička participacija žena sa sela

2.3.         Razvijanje i poboljšanje usluga namenjenih seoskim ženama

  1.            Unapređenje usluga na teritoriji opštine Bečej, kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki

3.1.         Unapređen pristup zdravstvenim uslugama

3.2.         Unapređen pristup uslugama socijalne zaštite, posebno u situacija nasilja u pororici i drugim oblicima nasilja

3.3.         Unapređena bezbednost žena u zajednici kroz rad policije u zajednici

  1.            Promocija rodne ravnopranvosti i smanjenje rodnih stereotipa

4.1.         Promocija rodne ravnopravnosti kroz sadržaje u ustanovam kulture

4.2.         Promocija rodne ravnopravnosti kroz rad obrazovnih institucija

4.3.         Unapređeni uslovi za devojčice i žene da se bave sportom

  1.           Unapređeni kapaciteti lokalne samouprave da uvodi rodnu perspektivu u svoje politike i programe.

5.1.        Podizanje kapaciteta zaposlenih za uvođenje rodne perspektive u rad jedinice lokalne samouprave

5.2.       Osnaživanje i promovisanje mehanizama za rodnu ravnoravnopravnost u opštini

5.3.       Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име