JKP „Temerin“: Za isti posao pojedini radnici plaćeni više od kolega, direktoru plata veća od ugovorene

0
404
Nisu svi radnici isti, iako im je opis poslova isti
Nisu svi radnici isti, iako im je opis poslova isti

Javno komunalno preduzeće „Temerin“ napravilo je 2015. godine brojne nepravilnosti u određivanju i isplaćivanju zarada i drugih rashoda, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

U Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Temerin“ za 2015. godinu, objavljen je na sajtu DRI-a krajem 2016. godine, navodi se da su za određene zaposlene (sedam vodoinstalatera i jednog komunalnog radnika na uređenju i održavanju parkova, zelenila i rekreativnih površina) utvrđeni  različiti koeficijenti, iako su opisi poslova isti, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Pored toga, direktoru preduzeća je obračunata i isplaćena osnovna zarada u iznosu 99.795 dinara, dok je ugovorena osnovna zarada bila 80.000 dinara.

U nastavku pročitajte koje su sve nepravilnosti objavljene u izveštaju državnih revizora, a tiču se troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.

Za poslove koji su sistematizovani u 2015. godini direktor je zaključio anekse ugovora o radu sa pet zaposlenih i odredio koeficijente (za jednog pomoćnika direktora, dva koordinatora i dva samostalna referenta), iako preduzeće u 2015. godini nema opšti akt (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu donet u skladu sa Zakonom o radu), zbog čega direktor nije imao osnova da utvrdi koeficijente tih novih poslova.

Za određene zaposlene (sedam vodoinstalatera i jednog komunalnog radnika na uređenju i održavanju parkova, zelenila i rekreativnih površina) utvrđeni su različiti koeficijenti, iako su opisi poslova isti. Navedeno nije u skladu sa članom 104. Zakona o radu kojim se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koje ostvaruje zaposleni kod preduzeća.

Do stupanja na snagu posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije 26. marta 2015. godine naknada troškova ishrane u toku rada je, po odluci direktora od 9. avgusta 2011. godine, za 2.853 dinara isplaćivana više od utvrđene kolektivnim ugovorom, u iznosu od 828.000 dinara. Navedeno nije u skladu sa članom 118. Zakona o radu, jer direktor nije ovlašćen da svojim aktom menja odredbe kolektivnog ugovora. Takođe, isplate ovih naknada posle 26. marta 2015. godine, u iznosu od 1.364.000 dinara nisu u skladu sa članom 65. stav 2. posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, jer je neposrednom primenom tog kolektivnog ugovora ovu naknadu troškova trebalo obračunavati u iznosu od 250 dinara dnevno. Na osnovu navedenog, neosnovana je ukupno isplaćena naknada za ishranu u toku rada u 2015. godini u  iznosu od 2.192.000 dinara.

Nakon stupanja na snagu posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti minuli rad je obračunavan 0,5 odsto za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, što nije u skladu sa članom 60. kolektivnog ugovora kojim je minuli rad utvrđen u visini 0,4 odsto za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu.

Isplate dela zarade po osnovu radnog učinka u iznosu 1.005.000 dinara na osnovu rešenja koja je doneo direktor preduzeća nisu osnovane, jer ih je direktor doneo bez obrazloženog predloga neposrednog rukovodioca i ne sadrže konkretne poslove i rezultate rada koje je zaposleni ostvario, na osnovu kojih je je evidentno da su rezultati rada iznad standardnih.

Direktoru je obračunata i isplaćena osnovna zarada u iznosu 99.795 dinara, koja je veća od ugovorene osnovne zarade od 80.000 dinara.

-Obračunavanjem i isplaćivanjem dela zarade za radni učinak bez validnog akta i naknada zarada zaposlenima u iznosima, koji nisu utvrđeni opštim aktom na zarade direktoru u iznosu koji nije usklađen sa zaključenim ugovorom o radu, nastaju neosnovani rashodi po osnovu zarada zaposlenih, navode iz DRI kao jedan od rizika za poslovanje preduzeća.

Preporučeno je preduzeću da u skladu sa Zakonom o radu sa učesnicima kolektivnog ugovaranja donese opšti akt o radu, kao i da ugovore o radu sa zaposlenima, usaglasi sa istim, a do tada da neposredno primenjuje poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Takođe, obračun i isplatu zarade direktora preduzeće treba uskladi sa ugovorom o radu između Nadzornog odbora i direktora.

Preduzeće je donelo pravilnik o radu na koji je Skupština opštine Temerin dala saglasnost, 17. novembra 2016. godine. Opštinsko veće opštine Temerin je zaključkom od 10. novembra 2016. godine utvrdilo maksimalan iznos osnovne zarade u bruto iznosu direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Temerin, u iznosu od 112.500 dinara i stavilo van snage prethodne zaključke u vezi sa platom direktora.

Troškovi naknada po ugovoru o delu iskazani su u iznosu 183.000 dinara, a odnose se na ugovor o delu za konsultantske usluge pri izradi tarifnog sistema, sređivanje arhive i povezivanje kablova za fiksnu telefoniju.

Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima iskazani su u iznosu 2.004.000 dinara, a odnose se na javne radove koje finansira Nacionalna služba za zapošljavanje u iznosu 1.964.000 dinara i angažovanje lica za rad na bazenu u iznosu 40.000 dinara. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora iskazani su u iznosu 943.000 dinara, a odnose se na lica angažovana na stručnoj praksi preko Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Temerin.

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora (bruto) iskazani su u iznosu 525.000 dinara, na osnovu zaključka Oštinskog veća opštine Temerin od 29. oktobra 2013. godine, kojim je predsedniku Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru utvrđena naknada u mesečnom iznosu od 11.850 dinara, a članovima iznos od 7.900 dinara.

Jubilarne nagrade iskazane su u iznosu 968.000 dinara, a odnose se na jubilarne nagrade uvećane za porez na dohodak građana za 35 zaposlenih, koji su ostvarili deset, 20 i 30 godina neprekidnog radnog staža u preduzeću. Jubilarne nagrade obračunate su i isplaćene zaposlenima na osnovu odluka (tri odluke) direktora preduzeća, pri čemu iznos nagrade kao ni jubileji nakon deset godina neprekidnog rada kod poslodavca nisu utvrđeni opštim aktom poslodavca u smislu člana 8. stav 1. Zakona o radu, odnosno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Solidarna pomoć iskazana je u iznosu od 459.000 dinara, a odnosi se na pomoć u slučaju smrti zaposlenog i člana uže porodice od 326.000 dinara i u slučaju teže bolesti od 133.000 dinara u skladu su sa posebnim kolektivnim ugovorom.

Naknade troškova dnevnica, smeštaja i prevoza na službenom putu u zemlji iskazane su u iznosu 267.000 dinara, a odnose se na dnevnice za službeni put u zemlji i prevoz u iznosu 132.000 dinara, korišćenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 83.000 dinara i smeštaj na službenom putu u iznosu 55.000 dinara. Naknade troškova prevoza na posao i sa posla iskazane su u iznosu 5.626.000 dinara, obračunate su i isplaćene u visini prevozne karte javnog prevoza u skladu sa Zakonom o radu. Putni troškovi za javne radove iskazani su u iznosu 106.000 dinara, a odnose se na troškove prevoza angažovanih lica preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Naknade po osnovu novogodišnjih paketića iskazane su u iznosu 118.000 dinara, isplaćene su na osnovu člana 68 stav 1. posebnog kolektivnog ugovora i odluke direktora, deci zaposlenih do 11 godina starosti, u vrednosti od 1.614 dinara po detetu.

Prema navodima DRI, preduzeće je obračunavalo i isplatilo po putnim nalozima za korišćenje privatnog automobila za službene svrhe u iznosu 83.000 dinara, odnosno 30 odsto od cene benzina po pređenom kilometru, iako navedeni izdaci nisu utvrđeni opštim aktom preduzeća.

-Ukoliko se nastavi sa izvršenjem rashoda po osnovu korišćenja privatnog automobila u službene svrhe, bez opšteg akta postoji rizik od zloupotrebe i nenamenskog korišćenja sredstava preduzeća, još jedan je od rizika koji primećuje DRI.

Državna revizorska institucija napisala je u izveštaju i preporuku preduzeću da ne isplaćuje naknade za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, a u buduće korišćenje privatnog automobila u službene svrhe uredi opštim aktom ili kolektivnim ugovorom.

Pročitajte i: https://mojbecej.rs/dri-u-kontroli-jkp-temerin-brojne-nepravilnosti-u-javnim-nabavkama-vrednim-na-milione-dinara/

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here