Nisu svi radnici isti, iako im je opis poslova isti
Nisu svi radnici isti, iako im je opis poslova isti

Javno komunalno preduzeće „Temerin“ napravilo je 2015. godine brojne nepravilnosti u određivanju i isplaćivanju zarada i drugih rashoda, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

U Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Temerin“ za 2015. godinu, objavljen je na sajtu DRI-a krajem 2016. godine, navodi se da su za određene zaposlene (sedam vodoinstalatera i jednog komunalnog radnika na uređenju i održavanju parkova, zelenila i rekreativnih površina) utvrđeni  različiti koeficijenti, iako su opisi poslova isti, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Pored toga, direktoru preduzeća je obračunata i isplaćena osnovna zarada u iznosu 99.795 dinara, dok je ugovorena osnovna zarada bila 80.000 dinara.

U nastavku pročitajte koje su sve nepravilnosti objavljene u izveštaju državnih revizora, a tiču se troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.

Za poslove koji su sistematizovani u 2015. godini direktor je zaključio anekse ugovora o radu sa pet zaposlenih i odredio koeficijente (za jednog pomoćnika direktora, dva koordinatora i dva samostalna referenta), iako preduzeće u 2015. godini nema opšti akt (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu donet u skladu sa Zakonom o radu), zbog čega direktor nije imao osnova da utvrdi koeficijente tih novih poslova.

Za određene zaposlene (sedam vodoinstalatera i jednog komunalnog radnika na uređenju i održavanju parkova, zelenila i rekreativnih površina) utvrđeni su različiti koeficijenti, iako su opisi poslova isti. Navedeno nije u skladu sa članom 104. Zakona o radu kojim se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koje ostvaruje zaposleni kod preduzeća.

Do stupanja na snagu posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije 26. marta 2015. godine naknada troškova ishrane u toku rada je, po odluci direktora od 9. avgusta 2011. godine, za 2.853 dinara isplaćivana više od utvrđene kolektivnim ugovorom, u iznosu od 828.000 dinara. Navedeno nije u skladu sa članom 118. Zakona o radu, jer direktor nije ovlašćen da svojim aktom menja odredbe kolektivnog ugovora. Takođe, isplate ovih naknada posle 26. marta 2015. godine, u iznosu od 1.364.000 dinara nisu u skladu sa članom 65. stav 2. posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, jer je neposrednom primenom tog kolektivnog ugovora ovu naknadu troškova trebalo obračunavati u iznosu od 250 dinara dnevno. Na osnovu navedenog, neosnovana je ukupno isplaćena naknada za ishranu u toku rada u 2015. godini u  iznosu od 2.192.000 dinara.

Nakon stupanja na snagu posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti minuli rad je obračunavan 0,5 odsto za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, što nije u skladu sa članom 60. kolektivnog ugovora kojim je minuli rad utvrđen u visini 0,4 odsto za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu.

Isplate dela zarade po osnovu radnog učinka u iznosu 1.005.000 dinara na osnovu rešenja koja je doneo direktor preduzeća nisu osnovane, jer ih je direktor doneo bez obrazloženog predloga neposrednog rukovodioca i ne sadrže konkretne poslove i rezultate rada koje je zaposleni ostvario, na osnovu kojih je je evidentno da su rezultati rada iznad standardnih.

Direktoru je obračunata i isplaćena osnovna zarada u iznosu 99.795 dinara, koja je veća od ugovorene osnovne zarade od 80.000 dinara.

-Obračunavanjem i isplaćivanjem dela zarade za radni učinak bez validnog akta i naknada zarada zaposlenima u iznosima, koji nisu utvrđeni opštim aktom na zarade direktoru u iznosu koji nije usklađen sa zaključenim ugovorom o radu, nastaju neosnovani rashodi po osnovu zarada zaposlenih, navode iz DRI kao jedan od rizika za poslovanje preduzeća.

Preporučeno je preduzeću da u skladu sa Zakonom o radu sa učesnicima kolektivnog ugovaranja donese opšti akt o radu, kao i da ugovore o radu sa zaposlenima, usaglasi sa istim, a do tada da neposredno primenjuje poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Takođe, obračun i isplatu zarade direktora preduzeće treba uskladi sa ugovorom o radu između Nadzornog odbora i direktora.

Preduzeće je donelo pravilnik o radu na koji je Skupština opštine Temerin dala saglasnost, 17. novembra 2016. godine. Opštinsko veće opštine Temerin je zaključkom od 10. novembra 2016. godine utvrdilo maksimalan iznos osnovne zarade u bruto iznosu direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Temerin, u iznosu od 112.500 dinara i stavilo van snage prethodne zaključke u vezi sa platom direktora.

Troškovi naknada po ugovoru o delu iskazani su u iznosu 183.000 dinara, a odnose se na ugovor o delu za konsultantske usluge pri izradi tarifnog sistema, sređivanje arhive i povezivanje kablova za fiksnu telefoniju.

Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima iskazani su u iznosu 2.004.000 dinara, a odnose se na javne radove koje finansira Nacionalna služba za zapošljavanje u iznosu 1.964.000 dinara i angažovanje lica za rad na bazenu u iznosu 40.000 dinara. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora iskazani su u iznosu 943.000 dinara, a odnose se na lica angažovana na stručnoj praksi preko Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Temerin.

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora (bruto) iskazani su u iznosu 525.000 dinara, na osnovu zaključka Oštinskog veća opštine Temerin od 29. oktobra 2013. godine, kojim je predsedniku Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru utvrđena naknada u mesečnom iznosu od 11.850 dinara, a članovima iznos od 7.900 dinara.

Jubilarne nagrade iskazane su u iznosu 968.000 dinara, a odnose se na jubilarne nagrade uvećane za porez na dohodak građana za 35 zaposlenih, koji su ostvarili deset, 20 i 30 godina neprekidnog radnog staža u preduzeću. Jubilarne nagrade obračunate su i isplaćene zaposlenima na osnovu odluka (tri odluke) direktora preduzeća, pri čemu iznos nagrade kao ni jubileji nakon deset godina neprekidnog rada kod poslodavca nisu utvrđeni opštim aktom poslodavca u smislu člana 8. stav 1. Zakona o radu, odnosno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Solidarna pomoć iskazana je u iznosu od 459.000 dinara, a odnosi se na pomoć u slučaju smrti zaposlenog i člana uže porodice od 326.000 dinara i u slučaju teže bolesti od 133.000 dinara u skladu su sa posebnim kolektivnim ugovorom.

Naknade troškova dnevnica, smeštaja i prevoza na službenom putu u zemlji iskazane su u iznosu 267.000 dinara, a odnose se na dnevnice za službeni put u zemlji i prevoz u iznosu 132.000 dinara, korišćenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 83.000 dinara i smeštaj na službenom putu u iznosu 55.000 dinara. Naknade troškova prevoza na posao i sa posla iskazane su u iznosu 5.626.000 dinara, obračunate su i isplaćene u visini prevozne karte javnog prevoza u skladu sa Zakonom o radu. Putni troškovi za javne radove iskazani su u iznosu 106.000 dinara, a odnose se na troškove prevoza angažovanih lica preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Naknade po osnovu novogodišnjih paketića iskazane su u iznosu 118.000 dinara, isplaćene su na osnovu člana 68 stav 1. posebnog kolektivnog ugovora i odluke direktora, deci zaposlenih do 11 godina starosti, u vrednosti od 1.614 dinara po detetu.

Prema navodima DRI, preduzeće je obračunavalo i isplatilo po putnim nalozima za korišćenje privatnog automobila za službene svrhe u iznosu 83.000 dinara, odnosno 30 odsto od cene benzina po pređenom kilometru, iako navedeni izdaci nisu utvrđeni opštim aktom preduzeća.

-Ukoliko se nastavi sa izvršenjem rashoda po osnovu korišćenja privatnog automobila u službene svrhe, bez opšteg akta postoji rizik od zloupotrebe i nenamenskog korišćenja sredstava preduzeća, još jedan je od rizika koji primećuje DRI.

Državna revizorska institucija napisala je u izveštaju i preporuku preduzeću da ne isplaćuje naknade za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, a u buduće korišćenje privatnog automobila u službene svrhe uredi opštim aktom ili kolektivnim ugovorom.

Pročitajte i: http://mojbecej.rs/dri-u-kontroli-jkp-temerin-brojne-nepravilnosti-u-javnim-nabavkama-vrednim-na-milione-dinara/

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име